Translation

STR_IMPRESS
English BmRfY
Context English Norwegian Nynorsk Actions
STR_LINEEND Line Ends Linjeslutt
STR_DESC_LINEEND Please enter a name for the new arrow style: Skriv inn eit namn for den nye pilstilen:
STR_WARN_NAME_DUPLICATE The name chosen already exists.
Please enter another name.
Det namnet du har valt finst frå før.
Vel eit anna namn.
STR_UNDO_ANIMATION Animation parameters Animasjonsparametrar
STR_UNDO_COPYOBJECTS Duplicate Dupliser
STR_TITLE_NAMEGROUP Name Object Set namn på objekt
STR_DESC_NAMEGROUP Name Skriv inn eit namn for objektet
STR_WARN_PAGE_EXISTS The slide name already exists or is invalid. Please enter another name. Lysbiletnamnet finst frå før eller er ugyldig. Vel eit anna namn.
STR_WARN_PAGE_EXISTS_DRAW The page name already exists or is invalid. Please enter another name. Sidenamnet finst frå før eller er ugyldig. Vel eit anna namn.
STR_SNAPDLG_SETLINE Edit Snap Line Rediger hjelpelinje
STR_SNAPDLG_SETPOINT Edit Snap Point Rediger festepunkt
STR_POPUP_EDIT_SNAPLINE Edit Snap Line... Rediger hjelpelinje …
STR_POPUP_EDIT_SNAPPOINT Edit Snap Point... Rediger festepunkt …
STR_POPUP_DELETE_SNAPLINE Delete Snap Line Slett hjelpelinje
STR_POPUP_DELETE_SNAPPOINT Delete Snap Point Slett festepunkt
STR_IMPRESS StarImpress 4.0 StarImpress 4.0
STR_LAYER Layer Lag
STR_UNDO_DELETEPAGES Delete slides Slett lysbilete
STR_UNDO_DELETEPAGES_DRAW Delete pages Slett sider
STR_UNDO_INSERTPAGES Insert slides Set inn lysbilete
STR_ASK_DELETE_LAYER Are you sure you want to delete the layer "$"?
Note: All objects on this layer will be deleted!
Er du sikker på at du vil sletta laget «$»?
Merk: Alle objekta i dette laget vert sletta.
STR_ASK_DELETE_ALL_PICTURES Do you really want to delete all images? Er du sikker på at du vil sletta alle bileta?
STR_UNDO_CHANGE_TITLE_AND_LAYOUT Modify title and outline Endra tittel og disposisjon
STR_WAV_FILE Audio Lyd
STR_MIDI_FILE MIDI MIDI
STR_AU_FILE Sun/NeXT Audio Sun/NeXT Audio
STR_VOC_FILE Creative Labs Audio Creative Labs Audio
STR_AIFF_FILE Apple/SGI Audio Apple/SGI Audio
STR_SVX_FILE Amiga SVX Audio Amiga SVX Audio
STR_SD_PAGE Slide Lysbilete
STR_SD_PAGE_COUNT Slide %1 of %2 Lysbilete %1 av %2

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_IMPRESS
Source string description
BmRfY
Source string location
sd/inc/strings.hrc:81
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/sd/messages.po, string 121