Translation

textimportcsv|extended_tip|tab
English J6vVR
Context English Swedish Actions
swaprows|delete Delete Ta bort
tabcolordialog |label1 Palette: Palett:
textimportcsv|TextImportCsvDialog Text Import Textimport
textimportcsv|textcharset Ch_aracter set: _Teckenuppsättning:
textimportcsv|textlanguage _Locale: _Språk:
textimportcsv|textfromrow From ro_w: Från _rad:
textimportcsv|extended_tip|charset Specifies the character set to be used in the imported file. Anger vilken teckenuppsättning som ska användas i den importerade filen.
textimportcsv|extended_tip|language Determines how the number strings are imported. Avgör hur siffersträngar importeras.
textimportcsv|extended_tip|fromrow Specifies the row where you want to start the import. Anger den rad där du vill starta importen.
textimportcsv|label1 Import Importera
textimportcsv|tofixedwidth _Fixed width _Fast bredd
textimportcsv|extended_tip|tofixedwidth Separates fixed-width data (equal number of characters) into columns. Delar in data som är åtskilda med fast bredd (samma antal tecken) i kolumner.
textimportcsv|toseparatedby _Separated by Delad
textimportcsv|extended_tip|toseparatedby Select the separator used in your data. Välj den avgränsare som används i dina data.
textimportcsv|tab _Tab Tabu_lator
textimportcsv|extended_tip|tab Separates data delimited by tabs into columns. Delar in data som är avgränsade med tabbar i kolumner.
textimportcsv|mergedelimiters Merge _delimiters Sammanfatta f_ältavgränsare
textimportcsv|extended_tip|mergedelimiters Combines consecutive delimiters and removes blank data fields. Kombinerar flera avgränsare till en enda och tar bort tomma datafält.
textimportcsv|removespace Tr_im spaces Tr_imma mellanrum
textimportcsv|extended_tip|removespace Removes starting and trailing spaces from data fields. Tar bort start- och avslutande mellanslag från datafält.
textimportcsv|comma _Comma _Komma
textimportcsv|extended_tip|comma Separates data delimited by commas into columns. Delar in data som är avgränsade med kommatecken i kolumner.
textimportcsv|semicolon S_emicolon _Semikolon
textimportcsv|extended_tip|semicolon Separates data delimited by semicolons into columns. Delar in data som är avgränsade med semikolon i kolumner.
textimportcsv|space S_pace _Blanksteg
textimportcsv|extended_tip|space Separates data delimited by spaces into columns. Delar in data som är avgränsade med blanksteg i kolumner.
textimportcsv|other Othe_r And_ra
textimportcsv|extended_tip|other Separates data into columns using the custom separator that you specify. Note: The custom separator must also be contained in your data. Separerar data i kolumner med hjälp av den anpassade avgränsare som du anger. Obs: Den anpassade avgränsaren måste också finnas i dina data.
textimportcsv|inputother-atkobject Other Annat
textimportcsv|extended_tip|inputother Separates data into columns using the custom separator that you specify. Note: The custom separator must also be contained in your data. Separerar data i kolumner med hjälp av den anpassade avgränsare som du anger. Obs: Den anpassade avgränsaren måste också finnas i dina data.
textimportcsv|texttextdelimiter Strin_g delimiter: Strän_gavgränsare:

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
textimportcsv|extended_tip|tab
Source string description
J6vVR
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
sv/sc/messages.po, string 5306