Translation

textimportcsv|TextImportCsvDialog
English LPqCw
Context English Swedish Actions
subtotaloptionspage|label1 Groups Grupper
subtotaloptionspage|ascending _Ascending _Stigande
subtotaloptionspage|extended_tip|ascending Sorts beginning with the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. Sorterar med början på lägsta värdet. Du kan definiera sorteringsreglerna på Data - Sortera - Alternativ.
subtotaloptionspage|descending D_escending Fallande
subtotaloptionspage|extended_tip|descending Sorts beginning with the highest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. Sorterar med början på högsta värdet. Du kan definiera sorteringsreglerna på Data - Sortera - Alternativ.
subtotaloptionspage|formats I_nclude formats Inkludera format
subtotaloptionspage|extended_tip|formats Considers formatting attributes when sorting. Använder formateringsattribut vid sortering.
subtotaloptionspage|btnuserdef C_ustom sort order Användardefinierad sorteringsordning
subtotaloptionspage|label2 Sort Sortera
subtotaloptionspage|extended_tip|SubTotalOptionsPage Specify the settings for calculating and presenting subtotals. Ange inställningarna för att beräkna och presentera delsummor.
swaprows|action Swap Rows Action Åtgärd för att byta rader
swaprows|row1 First Row Första raden
swaprows|row2 Second Row Andra raden
swaprows|delete Delete Ta bort
tabcolordialog |label1 Palette: Palett:
textimportcsv|TextImportCsvDialog Text Import Textimport
textimportcsv|textcharset Ch_aracter set: _Teckenuppsättning:
textimportcsv|textlanguage _Locale: _Språk:
textimportcsv|textfromrow From ro_w: Från _rad:
textimportcsv|extended_tip|charset Specifies the character set to be used in the imported file. Anger vilken teckenuppsättning som ska användas i den importerade filen.
textimportcsv|extended_tip|language Determines how the number strings are imported. Avgör hur siffersträngar importeras.
textimportcsv|extended_tip|fromrow Specifies the row where you want to start the import. Anger den rad där du vill starta importen.
textimportcsv|label1 Import Importera
textimportcsv|tofixedwidth _Fixed width _Fast bredd
textimportcsv|extended_tip|tofixedwidth Separates fixed-width data (equal number of characters) into columns. Delar in data som är åtskilda med fast bredd (samma antal tecken) i kolumner.
textimportcsv|toseparatedby _Separated by Delad
textimportcsv|extended_tip|toseparatedby Select the separator used in your data. Välj den avgränsare som används i dina data.
textimportcsv|tab _Tab Tabu_lator
textimportcsv|extended_tip|tab Separates data delimited by tabs into columns. Delar in data som är avgränsade med tabbar i kolumner.
textimportcsv|mergedelimiters Merge _delimiters Sammanfatta f_ältavgränsare
textimportcsv|extended_tip|mergedelimiters Combines consecutive delimiters and removes blank data fields. Kombinerar flera avgränsare till en enda och tar bort tomma datafält.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
textimportcsv|TextImportCsvDialog
Source string description
LPqCw
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/sc/messages.po, string 5293