Translation

STR_SHAPE_OVAL
English VqTJj
Context English Swedish Actions
STR_RECALC_AUTO Automatic Automatiskt
STR_ERR_LONG_NESTED_ARRAY Nested arrays are not supported. Nästlade räckor stöds ej.
STR_ERR_LONG_BAD_ARRAY_CONTENT Unsupported inline array content. Inline-array innehåll utan stöd.
STR_UNDO_TEXTTOCOLUMNS Text to Columns Text till kolumner
STR_DOC_UPDATED Your spreadsheet has been updated with changes saved by other users. Kalkylbladet har uppdaterats med ändringar från andra användare.
STR_DOC_WILLBESAVED The spreadsheet must be saved now to activate sharing mode.

Do you want to continue?
Du måste spara kalkylbladet nu för att kunna aktivera delat läge.

Vill du fortsätta?
STR_DOC_WILLNOTBESAVED Already resolved merge conflicts will be lost and your changes to the shared spreadsheet will not be saved.

Do you want to continue?
Lösningar på konflikter mellan olika användares ändringar går förlorade och de ändringar du gjort i kalkylbladet kommer inte att sparas.

Vill du fortsätta?
STR_DOC_DISABLESHARED Disabling shared mode of a spreadsheet hinders all other users of the shared spreadsheet to merge back their work.

Do you want to continue?
Om du avaktiverar delning av ett kalkylblad hindras alla andra användare av dokumentet från att spara sitt arbete.

Vill du fortsätta?
STR_DOC_NOLONGERSHARED This spreadsheet is no longer in shared mode.

Save your spreadsheet to a separate file and merge your changes to the shared spreadsheet manually.
Kalkylbladet är inte längre i delat läge.

Spara ditt kalkylblad i en separat fil och uppdatera det delade kalkylbladet med dina ändringar manuellt.
STR_FILE_LOCKED_TRY_LATER The shared spreadsheet file is locked due to a merge in progress by user: '%1'

Sharing mode of a locked file cannot be disabled. Try again later.
Det delade kalkylbladet är låst eftersom dokumentet uppdateras med följande användares ändringar: '%1'

Det går inte att avaktivera delat läge för en låst fil. Försök igen senare.
STR_FILE_LOCKED_SAVE_LATER The shared spreadsheet file is locked due to a merge in progress by user: '%1'

Try again later to save your changes.
Det delade kalkylbladet är låst eftersom dokumentet uppdateras med följande användares ändringar: '%1'

Försök att spara dina ändringar igen senare.
STR_UNKNOWN_USER Unknown User Okänd användare
STR_SHAPE_AUTOSHAPE AutoShape Figurer
STR_SHAPE_RECTANGLE Rectangle Rektangel
STR_SHAPE_LINE Line Linje
STR_SHAPE_OVAL Oval Oval
STR_FORM_BUTTON Button Knapp
STR_FORM_CHECKBOX Check Box Kryssruta
STR_FORM_OPTIONBUTTON Option Button Alternativknapp
STR_FORM_LABEL Label Etikett
STR_FORM_LISTBOX List Box Listruta
STR_FORM_GROUPBOX Group Box Gruppruta
STR_FORM_DROPDOWN Drop Down Rullgardinslista
STR_FORM_SPINNER Spinner Rotationsruta
STR_FORM_SCROLLBAR Scroll Bar Rullningslist
STR_STYLE_FAMILY_CELL Cell Styles Cellformatmallar
STR_STYLE_FAMILY_PAGE Page Styles Sidformatmallar
STR_ERR_DATAPILOTSOURCE Pivot table source data is invalid. Pivottabellens källdata är ogiltiga.
STR_OPTIONS_WARN_SEPARATORS Because the current formula separator settings conflict with the locale, the formula separators have been reset to their default values. Eftersom de nuvarande inställningarna för formelseparerarna inte matchar de regionala inställningarna har formelseparerarna återställts till deras ursprungsinställningar.
STR_UNDO_INSERT_CURRENT_DATE Insert Current Date Infoga dagens datum
STR_UNDO_INSERT_CURRENT_TIME Insert Current Time Infoga nuvarande tid
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI OvalEllips

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_SHAPE_OVAL
Source string description
VqTJj
Source string location
sc/inc/globstr.hrc:425
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
sv/sc/messages.po, string 397