Translation

textimportcsv|space
English jhHJJ
Context English Swedish Actions
textimportcsv|label1 Import Importera
textimportcsv|tofixedwidth _Fixed width _Fast bredd
textimportcsv|extended_tip|tofixedwidth Separates fixed-width data (equal number of characters) into columns. Delar in data som är åtskilda med fast bredd (samma antal tecken) i kolumner.
textimportcsv|toseparatedby _Separated by Delad
textimportcsv|extended_tip|toseparatedby Select the separator used in your data. Välj den avgränsare som används i dina data.
textimportcsv|tab _Tab Tabu_lator
textimportcsv|extended_tip|tab Separates data delimited by tabs into columns. Delar in data som är avgränsade med tabbar i kolumner.
textimportcsv|mergedelimiters Merge _delimiters Sammanfatta f_ältavgränsare
textimportcsv|extended_tip|mergedelimiters Combines consecutive delimiters and removes blank data fields. Kombinerar flera avgränsare till en enda och tar bort tomma datafält.
textimportcsv|removespace Tr_im spaces Tr_imma mellanrum
textimportcsv|extended_tip|removespace Removes starting and trailing spaces from data fields. Tar bort start- och avslutande mellanslag från datafält.
textimportcsv|comma _Comma _Komma
textimportcsv|extended_tip|comma Separates data delimited by commas into columns. Delar in data som är avgränsade med kommatecken i kolumner.
textimportcsv|semicolon S_emicolon _Semikolon
textimportcsv|extended_tip|semicolon Separates data delimited by semicolons into columns. Delar in data som är avgränsade med semikolon i kolumner.
textimportcsv|space S_pace _Blanksteg
textimportcsv|extended_tip|space Separates data delimited by spaces into columns. Delar in data som är avgränsade med blanksteg i kolumner.
textimportcsv|other Othe_r And_ra
textimportcsv|extended_tip|other Separates data into columns using the custom separator that you specify. Note: The custom separator must also be contained in your data. Separerar data i kolumner med hjälp av den anpassade avgränsare som du anger. Obs: Den anpassade avgränsaren måste också finnas i dina data.
textimportcsv|inputother-atkobject Other Annat
textimportcsv|extended_tip|inputother Separates data into columns using the custom separator that you specify. Note: The custom separator must also be contained in your data. Separerar data i kolumner med hjälp av den anpassade avgränsare som du anger. Obs: Den anpassade avgränsaren måste också finnas i dina data.
textimportcsv|texttextdelimiter Strin_g delimiter: Strän_gavgränsare:
textimportcsv|extended_tip|textdelimiter Select a character to delimit text data. You can also enter a character in the text box. Välj ett tecken för att avgränsa textdata. Du kan också skriva in ett tecken i textrutan.
textimportcsv|separatoroptions Separator Options Delningsalternativ
textimportcsv|quotedfieldastext F_ormat quoted field as text F_ormatera citerat fält som text
textimportcsv|extended_tip|quotedfieldastext When this option is enabled, fields or cells whose values are quoted in their entirety (the first and last characters of the value equal the text delimiter) are imported as text. När detta alternativ är aktivt importeras fält eller celler, vars värden är inom citattecken (första och sista tecknet av värdet är lika med skiljetecknet), som text.
textimportcsv|detectspecialnumbers Detect special _numbers Identifiera specialtal
textimportcsv|extended_tip|detectspecialnumbers When this option is enabled, Calc will automatically detect all number formats, including special number formats such as dates, time, and scientific notation. Calc kommer automatiskt att identifiera talformat som datum tid och vetenskaplig notation när detta alternativ är markerat.
textimportcsv|evaluateformulas E_valuate formulas U_tvärdera formler
textimportcsv|evaluateformulas If enabled, cells starting with '=' will be evaluated as formulas. Om det är aktiverat kommer celler som börjar med '=' att utvärderas som formler.
textimportcsv|extended_tip|evaluateformulas When this option is enabled, cell content starting with an '=' equal sign is evaluated as formula expression. Otherwise, content is imported as text. När det här alternativet är aktiverat utvärderas cellinnehåll som börjar med ett "=" likhetstecken som formeluttryck. Annars importeras innehållet som text.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
textimportcsv|space
Source string description
jhHJJ
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/sc/messages.po, string 5311