Translation

textimportcsv|evaluateformulas
English C2dCt
Context English Swedish Actions
textimportcsv|semicolon S_emicolon _Semikolon
textimportcsv|extended_tip|semicolon Separates data delimited by semicolons into columns. Delar in data som är avgränsade med semikolon i kolumner.
textimportcsv|space S_pace _Blanksteg
textimportcsv|extended_tip|space Separates data delimited by spaces into columns. Delar in data som är avgränsade med blanksteg i kolumner.
textimportcsv|other Othe_r And_ra
textimportcsv|extended_tip|other Separates data into columns using the custom separator that you specify. Note: The custom separator must also be contained in your data. Separerar data i kolumner med hjälp av den anpassade avgränsare som du anger. Obs: Den anpassade avgränsaren måste också finnas i dina data.
textimportcsv|inputother-atkobject Other Annat
textimportcsv|extended_tip|inputother Separates data into columns using the custom separator that you specify. Note: The custom separator must also be contained in your data. Separerar data i kolumner med hjälp av den anpassade avgränsare som du anger. Obs: Den anpassade avgränsaren måste också finnas i dina data.
textimportcsv|texttextdelimiter Strin_g delimiter: Strän_gavgränsare:
textimportcsv|extended_tip|textdelimiter Select a character to delimit text data. You can also enter a character in the text box. Välj ett tecken för att avgränsa textdata. Du kan också skriva in ett tecken i textrutan.
textimportcsv|separatoroptions Separator Options Delningsalternativ
textimportcsv|quotedfieldastext F_ormat quoted field as text F_ormatera citerat fält som text
textimportcsv|extended_tip|quotedfieldastext When this option is enabled, fields or cells whose values are quoted in their entirety (the first and last characters of the value equal the text delimiter) are imported as text. När detta alternativ är aktivt importeras fält eller celler, vars värden är inom citattecken (första och sista tecknet av värdet är lika med skiljetecknet), som text.
textimportcsv|detectspecialnumbers Detect special _numbers Identifiera specialtal
textimportcsv|extended_tip|detectspecialnumbers When this option is enabled, Calc will automatically detect all number formats, including special number formats such as dates, time, and scientific notation. Calc kommer automatiskt att identifiera talformat som datum tid och vetenskaplig notation när detta alternativ är markerat.
textimportcsv|evaluateformulas E_valuate formulas U_tvärdera formler
textimportcsv|evaluateformulas If enabled, cells starting with '=' will be evaluated as formulas. Om det är aktiverat kommer celler som börjar med '=' att utvärderas som formler.
textimportcsv|extended_tip|evaluateformulas When this option is enabled, cell content starting with an '=' equal sign is evaluated as formula expression. Otherwise, content is imported as text. När det här alternativet är aktiverat utvärderas cellinnehåll som börjar med ett "=" likhetstecken som formeluttryck. Annars importeras innehållet som text.
textimportcsv|skipemptycells S_kip empty cells Hoppa _över tomma celler
textimportcsv|skipemptycells If enabled, blank cells in source will not override the target. Om aktiverat, kommer tomma celler i källan inte att åsidosätta målet.
textimportcsv|extended_tip|skipemptycells When this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells. När det här alternativet är aktiverat bevarar Calc tidigare innehåll i celler när tomma celler klistras in. Annars tar Calc bort innehållet i tidigare celler.
textimportcsv|label3 Other Options Övriga alternativ
textimportcsv|textcolumntype Column t_ype: Kolumnt_yp:
textimportcsv|extended_tip|columntype Choose a column in the preview window and select the data type to be applied the imported data. Markera en kolumn i förhandsgranskningsfönstret och välj den datatyp som data ska importeras i.
textimportcsv|textalttitle Text to Columns Text till kolumner
textimportcsv|label4 Fields Fält
textimportcsv|extended_tip|TextImportCsvDialog Sets the import options for delimited data. Ställer in importalternativen för data som är avgränsad.
textimportoptions|TextImportOptionsDialog Import Options Importalternativ
textimportoptions|keepasking Keep asking during this session Fortsätt fråga under denna session
textimportoptions|custom Custom: Användardefinierat:
textimportoptions|automatic Automatic Automatisk

Loading…

User avatar _Andreas

New translation

LibreOffice UI - master / sc/messagesSwedish

11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
textimportcsv|evaluateformulas
Source string description
C2dCt
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
sv/sc/messages.po, string 5324