Translation

subtotalgrppage|label1
English Mx9NT
Context English Swedish Actions
standardfilterdialog|dbarealabel Data range: Dataområde:
standardfilterdialog|dbarea dummy dummy
standardfilterdialog|label6 Op_tions Alternativ
standardfilterdialog|extended_tip|more Shows additional filter options. Visar ytterligare alternativ.
standardfilterdialog|extended_tip|StandardFilterDialog Specifies the logical conditions to filter your table data. Anger de logiska villkoren för att filtrera tabelldata.
statisticsinfopage|label6 Pages: Sidor:
statisticsinfopage|label5 Cells: Celler:
statisticsinfopage|label2 Sheets: Blad:
statisticsinfopage|label3 Formula groups: Formelgrupper:
statisticsinfopage|label1 Document: Dokument:
subtotaldialog|SubTotalDialog Subtotals Delresultat
subtotaldialog|1stgroup 1st Group Grupp 1
subtotaldialog|2ndgroup 2nd Group Grupp 2
subtotaldialog|3rdgroup 3rd Group Grupp 3
subtotaldialog|options Options Alternativ
subtotalgrppage|label1 Group by: Gruppera efter:
subtotalgrppage|extended_tip|group_by Select the column that you want to control the subtotal calculation process. If the contents of the selected column change, the subtotals are automatically recalculated. Markera den kolumn som ska styra beräkningen av delresultat. Om innehållet i den markerade kolumnen ändras kommer delresultaten att beräknas om automatiskt.
subtotalgrppage|select_all_columns_button Select all columns Markera alla kolumner
subtotalgrppage|label2 Calculate subtotals for: Beräkna delresultat för:
subtotalgrppage|label3 Use function: Använd funktion:
subtotalgrppage|extended_tip|columns Select the column(s) containing the values that you want to subtotal. Markera den eller de kolumner som innehåller de värden som ska ingå i beräkningen.
subtotalgrppage|extended_tip|functions Select the mathematical function that you want to use to calculate the subtotals. Välj en matematisk funktion som du vill använda för beräkningen av delresultat.
subtotalgrppage|extended_tip|SubTotalGrpPage Specify the settings for up to three subtotal groups. Each tab has the same layout. Anger inställningarna för upp till tre delresultatgrupper. Varje flik ser ut på samma sätt.
subtotaloptionspage|pagebreak _Page break between groups Sidbrytning mellan grupper
subtotaloptionspage|extended_tip|pagebreak Inserts a new page after each group of subtotaled data. Infogar en ny sida efter varje grupp med delresultat.
subtotaloptionspage|case _Case sensitive Versalkänslig
subtotaloptionspage|extended_tip|case Recalculates subtotals when you change the case of a data label. Beräknar om delresultat när du ändrar mellan stora och små bokstäver i en dataetikett.
subtotaloptionspage|sort Pre-_sort area according to groups Förhandssortera området efter grupper
subtotaloptionspage|extended_tip|sort Sorts the area that you selected in the Group by box of the Group tabs according to the columns that you selected. Sorterar det område du har markerat i rutan Gruppera efter under fliken Grupp 1, 2, 3 (efter de kolumner som du har valt).
subtotaloptionspage|label1 Groups Grupper
subtotaloptionspage|ascending _Ascending _Stigande

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
subtotalgrppage|label1
Source string description
Mx9NT
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/sc/messages.po, string 5260