Translation

pastespecial|transpose
English 7yzbi
Context English Swedish Actions
pastespecial|extended_tip|comments Inserts comments that are attached to cells. If you want to add the comments to the existing cell content, select the "Add" operation. Infogar kommentarer som är kopplade till celler. Om du vill lägga till kommentarerna till det befintliga cellinnehållet väljer du funktionen "Lägg till".
pastespecial|objects Objects Objekt
pastespecial|extended_tip|objects Inserts objects contained within the selected cell range. These can be OLE objects, chart objects, or drawing objects. Infogar objekt som finns inom det valda cellområdet. Dessa kan vara OLE-objekt, diagramobjekt eller ritobjekt.
pastespecial|formulas Formulas Formler
pastespecial|extended_tip|formulas Inserts cells containing formulae. Infogar celler som innehåller formel.
pastespecial|label1 Paste Klistra in
pastespecial|no_shift Don't shift Flytta inte
pastespecial|extended_tip|no_shift Inserted cells replace the target cells. Infogade celler ersätter målcellerna.
pastespecial|move_down Down Nedåt
pastespecial|extended_tip|move_down Target cells are shifted downward when you insert cells from the clipboard. Målceller flyttas nedåt när du infogar celler från urklipp.
pastespecial|move_right Right Höger
pastespecial|extended_tip|move_right Target cells are shifted to the right when you insert cells from the clipboard. Målceller flyttas åt höger när du infogar celler från urklipp.
pastespecial|label4 Shift Cells Flytta celler
pastespecial|link As Link Som länk
pastespecial|extended_tip|link Inserts the cell range as a link, so that changes made to the cells in the source file are updated in the target file. To ensure that changes made to empty cells in the source file are updated in the target file, ensure that the "Paste All" option is also selected. Infogar cellintervallet som en länk, så att ändringar som görs i cellerna i källfilen uppdateras i målfilen. För att säkerställa att ändringar som görs i tomma celler i källfilen uppdateras i målfilen, se till att alternativet "Klistra in allt" också är valt.
pastespecial|transpose Transpose Transponera
pastespecial|extended_tip|transpose The rows of the range in the clipboard are pasted to become columns of the output range. The columns of the range in the clipboard are pasted to become rows. Raderna i intervallet i urklipp klistras in för att bli kolumner i utgångsintervallet. Kolumnerna i intervallet i urklipp klistras in för att bli rader.
pastespecial|skip_empty Skip empty cells Hoppa över tomma celler
pastespecial|skip_empty If enabled, blank cells in source will not override the target. Om aktiverat, kommer tomma celler i källan inte att åsidosätta målet.
pastespecial|extended_tip|skip_empty Empty cells from the clipboard do not replace target cells. If you use this option in conjunction with the "Multiply" or the "Divide" operation, the operation is not applied to the target cell of an empty cell in the clipboard. Tomma celler från urklipp ersätter inte målceller. Om du använder det här alternativet tillsammans med operationen "Multiplicera" eller "Dela" tillämpas operationen inte på målcellen i en tom cell i urklipp.
pastespecial|OptionsFrame Options Alternativ
pastespecial|none None Ingen
pastespecial|extended_tip|none Does not apply an operation when you insert the cell range from the clipboard. The contents of the clipboard will replace existing cell contents. Tillämpar inte en operation när du infogar cellintervallet från urklipp. Innehållet i klippbordet kommer att ersätta befintligt cellinnehåll.
pastespecial|add Add Lägg till
pastespecial|extended_tip|add Adds the values in the clipboard cells to the values in the target cells. Also, if the clipboard only contains comments, adds the comments to the target cells. Lägger till värdena i urklippscellerna till värdena i målcellerna. Om urklippet bara innehåller kommentarer, läggs kommentarerna till i målcellerna.
pastespecial|subtract Subtract Subtrahera
pastespecial|extended_tip|subtract Subtracts the values in the clipboard cells from the values in the target cells. Subtraherar värdena i urklippscellerna från värdena i målcellerna.
pastespecial|multiply Multiply Multiplicera
pastespecial|extended_tip|multiply Multiplies the values in the clipboard cells with the values in the target cells. Multiplicerar värdena i urklippscellerna med värdena i målcellerna.
pastespecial|divide Divide Dividera
pastespecial|extended_tip|divide Divides the values in the target cells by the values in the clipboard cells. Dividerar värdena i målcellerna med värdena i urklippscellerna.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/LibreOffice UI - master
Translated LibreOffice UI - master/LibreOffice UI - master

Loading…

User avatar _Andreas

New translation

LibreOffice UI - master / sc/messagesSwedish

8 months ago
User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice UI - master / sc/messagesSwedish

 
8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
Transpose Transponera LibreOffice UI - master
Transpose Transponera LibreOffice UI - master

String information

Context
pastespecial|transpose
Source string description
7yzbi
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
sv/sc/messages.po, string 4551