Translation

statisticsinfopage|label3
English BnU73
Context English Swedish Actions
standardfilterdialog|destpers _Keep filter criteria Behåll filterkriterier
standardfilterdialog|extended_tip|destpers Select the Copy results to check box, and then specify the destination range where you want to display the filtered data. If this box is checked, the destination range remains linked to the source range. You must have defined the source range under Data - Define range as a database range. Markera kryssrutan Skriv resultat till och ange det område där filterresultatet ska visas. Om den här rutan är markerad fortsätter målområdet att vara länkat till källområdet. Du måste ha definierat källområdet under Data - Definiera område som ett databasområde.
standardfilterdialog|lbcopyarea-atkobject Copy results to Kopiera resultat till
standardfilterdialog|extended_tip|lbcopyarea Select the check box, and then select the cell range where you want to display the filter results. Markera kryssrutan och markera sedan det cellområde där filtreringsresultaten ska visas.
standardfilterdialog|edcopyarea-atkobject Copy results to Kopiera resultat till
standardfilterdialog|extended_tip|edcopyarea Select the check box, and then select the cell range where you want to display the filter results. Markera kryssrutan och markera sedan det cellområde där filtreringsresultaten ska visas.
standardfilterdialog|extended_tip|rbcopyarea Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size. Klicka på ikonen Föminska för att minska dialogrutan till storleken på inmatningsfältet. Det är då lättare att markera den önskade referensen i bladet. Ikonen ändras sedan automatiskt till en Maximera-ikon. Klicka på den för att återställa dialogrutan till sin ursprungliga storlek.
standardfilterdialog|dbarealabel Data range: Dataområde:
standardfilterdialog|dbarea dummy dummy
standardfilterdialog|label6 Op_tions Alternativ
standardfilterdialog|extended_tip|more Shows additional filter options. Visar ytterligare alternativ.
standardfilterdialog|extended_tip|StandardFilterDialog Specifies the logical conditions to filter your table data. Anger de logiska villkoren för att filtrera tabelldata.
statisticsinfopage|label6 Pages: Sidor:
statisticsinfopage|label5 Cells: Celler:
statisticsinfopage|label2 Sheets: Blad:
statisticsinfopage|label3 Formula groups: Formelgrupper:
statisticsinfopage|label1 Document: Dokument:
subtotaldialog|SubTotalDialog Subtotals Delresultat
subtotaldialog|1stgroup 1st Group Grupp 1
subtotaldialog|2ndgroup 2nd Group Grupp 2
subtotaldialog|3rdgroup 3rd Group Grupp 3
subtotaldialog|options Options Alternativ
subtotalgrppage|label1 Group by: Gruppera efter:
subtotalgrppage|extended_tip|group_by Select the column that you want to control the subtotal calculation process. If the contents of the selected column change, the subtotals are automatically recalculated. Markera den kolumn som ska styra beräkningen av delresultat. Om innehållet i den markerade kolumnen ändras kommer delresultaten att beräknas om automatiskt.
subtotalgrppage|select_all_columns_button Select all columns Markera alla kolumner
subtotalgrppage|label2 Calculate subtotals for: Beräkna delresultat för:
subtotalgrppage|label3 Use function: Använd funktion:
subtotalgrppage|extended_tip|columns Select the column(s) containing the values that you want to subtotal. Markera den eller de kolumner som innehåller de värden som ska ingå i beräkningen.
subtotalgrppage|extended_tip|functions Select the mathematical function that you want to use to calculate the subtotals. Välj en matematisk funktion som du vill använda för beräkningen av delresultat.
subtotalgrppage|extended_tip|SubTotalGrpPage Specify the settings for up to three subtotal groups. Each tab has the same layout. Anger inställningarna för upp till tre delresultatgrupper. Varje flik ser ut på samma sätt.
subtotaloptionspage|pagebreak _Page break between groups Sidbrytning mellan grupper

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
statisticsinfopage|label3
Source string description
BnU73
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/sc/messages.po, string 5253