Translation

swaprows|row1
English sig3h
Context English Swedish Actions
subtotaloptionspage|case _Case sensitive Versalkänslig
subtotaloptionspage|extended_tip|case Recalculates subtotals when you change the case of a data label. Beräknar om delresultat när du ändrar mellan stora och små bokstäver i en dataetikett.
subtotaloptionspage|sort Pre-_sort area according to groups Förhandssortera området efter grupper
subtotaloptionspage|extended_tip|sort Sorts the area that you selected in the Group by box of the Group tabs according to the columns that you selected. Sorterar det område du har markerat i rutan Gruppera efter under fliken Grupp 1, 2, 3 (efter de kolumner som du har valt).
subtotaloptionspage|label1 Groups Grupper
subtotaloptionspage|ascending _Ascending _Stigande
subtotaloptionspage|extended_tip|ascending Sorts beginning with the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. Sorterar med början på lägsta värdet. Du kan definiera sorteringsreglerna på Data - Sortera - Alternativ.
subtotaloptionspage|descending D_escending Fallande
subtotaloptionspage|extended_tip|descending Sorts beginning with the highest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. Sorterar med början på högsta värdet. Du kan definiera sorteringsreglerna på Data - Sortera - Alternativ.
subtotaloptionspage|formats I_nclude formats Inkludera format
subtotaloptionspage|extended_tip|formats Considers formatting attributes when sorting. Använder formateringsattribut vid sortering.
subtotaloptionspage|btnuserdef C_ustom sort order Användardefinierad sorteringsordning
subtotaloptionspage|label2 Sort Sortera
subtotaloptionspage|extended_tip|SubTotalOptionsPage Specify the settings for calculating and presenting subtotals. Ange inställningarna för att beräkna och presentera delsummor.
swaprows|action Swap Rows Action Åtgärd för att byta rader
swaprows|row1 First Row Första raden
swaprows|row2 Second Row Andra raden
swaprows|delete Delete Ta bort
tabcolordialog |label1 Palette: Palett:
textimportcsv|TextImportCsvDialog Text Import Textimport
textimportcsv|textcharset Ch_aracter set: _Teckenuppsättning:
textimportcsv|textlanguage _Locale: _Språk:
textimportcsv|textfromrow From ro_w: Från _rad:
textimportcsv|extended_tip|charset Specifies the character set to be used in the imported file. Anger vilken teckenuppsättning som ska användas i den importerade filen.
textimportcsv|extended_tip|language Determines how the number strings are imported. Avgör hur siffersträngar importeras.
textimportcsv|extended_tip|fromrow Specifies the row where you want to start the import. Anger den rad där du vill starta importen.
textimportcsv|label1 Import Importera
textimportcsv|tofixedwidth _Fixed width _Fast bredd
textimportcsv|extended_tip|tofixedwidth Separates fixed-width data (equal number of characters) into columns. Delar in data som är åtskilda med fast bredd (samma antal tecken) i kolumner.
textimportcsv|toseparatedby _Separated by Delad
textimportcsv|extended_tip|toseparatedby Select the separator used in your data. Välj den avgränsare som används i dina data.

Loading…

User avatar _Andreas

New translation

LibreOffice UI - master / sc/messagesSwedish

11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
swaprows|row1
Source string description
sig3h
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
sv/sc/messages.po, string 5289