Translation

movingaveragedialog|MovingAverageDialog
English vSLnP
Context English Polish Actions
movecopysheet|copy C_opy _Kopiuj
movecopysheet|extended_tip|copy Specifies that the sheet is to be copied. If the option is unmarked, the sheet is moved. Określa arkusz do skopiowania. Jeśli opcja nie została zaznaczona, arkusz zostaje przeniesiony.
movecopysheet|label1 Action Akcja
movecopysheet|toDocumentLabel To _document Do _dokumentu
movecopysheet|toDocument (current document) (bieżący dokument)
movecopysheet|toDocument - new document - - nowy dokument -
movecopysheet|extended_tip|toDocument Indicates where the current sheet is to be moved or copied to. Oznacza miejsce przeniesienia lub skopiowania bieżącego arkusza.
movecopysheet|insertBeforeLabel _Insert before W_staw przed
movecopysheet|extended_tip|insertBefore The current sheet is moved or copied in front of the selected sheet. Bieżący arkusz jest przenoszony lub kopiowany przed zaznaczonym arkuszem.
movecopysheet|label2 Location Lokalizacja
movecopysheet|warnunused This name is already used. Ta nazwa jest już użyta.
movecopysheet|warnempty Name is empty. Nazwa jest pusta.
movecopysheet|warninvalid Name contains one or more invalid characters. Nazwa zawiera nieprawidłowe znaki.
movecopysheet|newNameLabel New _name Nowa _nazwa
movecopysheet|extended_tip|MoveCopySheetDialog Moves or copies a sheet to a new location in the document or to a different document. Przenosi lub kopiuje arkusz w nowe miejsce dokumentu lub do innego dokumentu.
movingaveragedialog|MovingAverageDialog Moving Average Średnia ruchoma
movingaveragedialog|input-range-label Input range: Zakres wejściowy:
movingaveragedialog|output-range-label Results to: Wyniki do:
movingaveragedialog|trimrange-check Trim input range to actual data content Przytnij zakres wejściowy do rzeczywistej zawartości danych
movingaveragedialog|label3 Data Dane
movingaveragedialog|groupedby-columns-radio Columns Kolumny
movingaveragedialog|groupedby-rows-radio Rows Wiersze
movingaveragedialog|label2 Grouped by Grupowanie według
movingaveragedialog|interval-label Interval: Odstęp:
movingaveragedialog|label1 Parameters Parametry
movingaveragedialog|extended_tip|MovingAverageDialog Calculates the moving average of a time series Oblicza średnią ruchomą szeregu czasowego
multipleoperationsdialog|MultipleOperationsDialog Multiple operations Operacje wielokrotne
multipleoperationsdialog|extended_tip|ok Saves all changes and closes dialog. Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.
multipleoperationsdialog|extended_tip|cancel Closes dialog and discards all changes. Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.
multipleoperationsdialog|formulasft _Formulas: _Formuły:
multipleoperationsdialog|rowft _Row input cell: Ad_res w wierszu:
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/LibreOffice UI - master

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
Moving Average Średnia ruchoma LibreOffice UI - master

String information

Context
movingaveragedialog|MovingAverageDialog
Source string description
vSLnP
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
pl/sc/messages.po, string 4067