The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

STR_ERR_NEWSCENARIO
English D6qcp
Context English Norwegian Nynorsk Actions
STR_COLUMN Column Kolonne
STR_ROW Row Rad
STR_PAGE Page Side
STR_PGNUM Page %1 Side %1
STR_LOAD_DOC Load document Last inn dokument
STR_SAVE_DOC Save document Lagra dokument
STR_AREA_ALREADY_INSERTED This range has already been inserted. Dette området er alt sett inn.
STR_INVALID_TABREF Invalid sheet reference. Ugyldig arkreferanse.
STR_INVALID_QUERYAREA This range does not contain a valid query. Dette området inneheld inga gyldig spørjing.
STR_REIMPORT_EMPTY This range does not contain imported data. Dette området inneheld ingen importerte data.
STR_NOMULTISELECT This function cannot be used with multiple selections. Denne funksjonen kan ikkje brukast med fleirmerking.
STR_FILL_SERIES_PROGRESS Fill Row... Fyll rad …
STR_UNDO_THESAURUS Thesaurus Synonymordliste
STR_FILL_TAB Fill Sheets Fyll ark
STR_UPDATE_SCENARIO Add selected ranges to current scenario? Vil du leggja det merkte området inn i scenarioet?
STR_ERR_NEWSCENARIO The scenario ranges must be selected in order to be able to create a new scenario. Scenario-området må merkast for å kunna laga eit nytt scenario.
STR_NOAREASELECTED A range has not been selected. Ingen område er merkt.
STR_NEWTABNAMENOTUNIQUE This name already exists. Namnet finst frå før.
STR_INVALIDTABNAME Invalid sheet name.

The sheet name must not:
• be empty
• already exist
• contain [ ] * ? : / \
• use ' (apostrophe) as first or last character.
Ugyldig arknamn.

Namnet må ikkje:
• vera tomt
• finnast frå før
• innehalda [] *? : / \
• bruka '(apostrof) som første eller siste teikn.
STR_SCENARIO Scenario Scenario
STR_PIVOT_TABLE Pivot Table Pivottabell
STR_FUN_TEXT_SUM Sum Sum
STR_FUN_TEXT_SELECTION_COUNT Selection count Talet på markeringar
STR_FUN_TEXT_COUNT Count Tal
STR_FUN_TEXT_COUNT2 CountA TalA
STR_FUN_TEXT_AVG Average Gjennomsnitt
STR_FUN_TEXT_MEDIAN Median Median
STR_FUN_TEXT_MAX Max Maks
STR_FUN_TEXT_MIN Min Min
STR_FUN_TEXT_PRODUCT Product Produkt
STR_FUN_TEXT_STDDEV StDev StdAvvik

Loading…

User avatar Kolbjoern

Translation changed

LibreOffice UI - master / sc/messagesNorwegian Nynorsk

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_ERR_NEWSCENARIO
Source string description
D6qcp
Source string location
sc/inc/globstr.hrc:181
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/sc/messages.po, string 167