Translation

STR_LONG_ERR_NO_MACRO
English 7bF82
Context English Norwegian Nynorsk Actions
STR_PROTECTIONERR Protected cells can not be modified. Kan ikkje endra verna celler.
STR_READONLYERR Document opened in read-only mode. Dokumentet er opna som skriveverna.
STR_MATRIXFRAGMENTERR You cannot change only part of an array. Kan ikkje endra på ein del av ein tabell.
STR_PAGEHEADER Header Topptekst
STR_PAGEFOOTER Footer Botntekst
STR_ERROR_STR Err: Feil:
STR_LONG_ERR_DIV_ZERO Error: Division by zero Feil: Divisjon med null
STR_LONG_ERR_NO_VALUE Error: No value Feil: Ingen verdi
STR_LONG_ERR_NO_REF Error: Not a valid reference Feil: Ugyldig referanse
STR_LONG_ERR_NO_NAME Error: Invalid name Feil: Ugyldig namn
STR_LONG_ERR_ILL_FPO Error: Invalid numeric value Feil: Ugyldig talverdi
STR_LONG_ERR_NV Error: Value not available Feil: Verdien er ikkje tilgjengeleg
STR_NO_ADDIN #ADDIN? #ADDIN?
STR_LONG_ERR_NO_ADDIN Error: Add-in not found Feil: Fann ikkje tillegget
STR_NO_MACRO #MACRO? #MAKRO?
STR_LONG_ERR_NO_MACRO Error: Macro not found Feil: Fann ikkje makroen
STR_LONG_ERR_SYNTAX Internal syntactical error Intern syntaksfeil
STR_LONG_ERR_ILL_ARG Error: Invalid argument Feil: Ugyldig argument
STR_LONG_ERR_ILL_PAR Error in parameter list Feil i parameterlista
STR_LONG_ERR_ILL_CHAR Error: Invalid character Feil: Ugyldig teikn
STR_LONG_ERR_PAIR Error: in bracketing Feil: Parentesar
STR_LONG_ERR_OP_EXP Error: Operator missing Feil: Manglar operator
STR_LONG_ERR_VAR_EXP Error: Variable missing Feil: Manglar variabel
STR_LONG_ERR_CODE_OVF Error: Formula overflow Feil: For lang formel
STR_LONG_ERR_STR_OVF Error: String overflow Feil: For lang streng
STR_LONG_ERR_STACK_OVF Error: Internal overflow Feil: Intern overflyt
STR_LONG_ERR_MATRIX_SIZE Error: Array or matrix size Feil: matrisestorleik
STR_LONG_ERR_CIRC_REF Error: Circular reference Feil: Sirkelreferanse
STR_LONG_ERR_NO_CONV Error: Calculation does not converge Feil: Utrekninga konvergerer ikkje
STR_CELL_FILTER Filter Filter
STR_TARGETNOTFOUND The target database range does not exist. Måldatabasen finst ikkje.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_LONG_ERR_NO_MACRO
Source string description
7bF82
Source string location
sc/inc/globstr.hrc:232
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/sc/messages.po, string 207