Translation

STR_LONG_ERR_CODE_OVF
English ne6HG
Context English Norwegian Nynorsk Actions
STR_LONG_ERR_NO_REF Error: Not a valid reference Feil: Ugyldig referanse
STR_LONG_ERR_NO_NAME Error: Invalid name Feil: Ugyldig namn
STR_LONG_ERR_ILL_FPO Error: Invalid numeric value Feil: Ugyldig talverdi
STR_LONG_ERR_NV Error: Value not available Feil: Verdien er ikkje tilgjengeleg
STR_NO_ADDIN #ADDIN? #ADDIN?
STR_LONG_ERR_NO_ADDIN Error: Add-in not found Feil: Fann ikkje tillegget
STR_NO_MACRO #MACRO? #MAKRO?
STR_LONG_ERR_NO_MACRO Error: Macro not found Feil: Fann ikkje makroen
STR_LONG_ERR_SYNTAX Internal syntactical error Intern syntaksfeil
STR_LONG_ERR_ILL_ARG Error: Invalid argument Feil: Ugyldig argument
STR_LONG_ERR_ILL_PAR Error in parameter list Feil i parameterlista
STR_LONG_ERR_ILL_CHAR Error: Invalid character Feil: Ugyldig teikn
STR_LONG_ERR_PAIR Error: in bracketing Feil: Parentesar
STR_LONG_ERR_OP_EXP Error: Operator missing Feil: Manglar operator
STR_LONG_ERR_VAR_EXP Error: Variable missing Feil: Manglar variabel
STR_LONG_ERR_CODE_OVF Error: Formula overflow Feil: For lang formel
STR_LONG_ERR_STR_OVF Error: String overflow Feil: For lang streng
STR_LONG_ERR_STACK_OVF Error: Internal overflow Feil: Intern overflyt
STR_LONG_ERR_MATRIX_SIZE Error: Array or matrix size Feil: matrisestorleik
STR_LONG_ERR_CIRC_REF Error: Circular reference Feil: Sirkelreferanse
STR_LONG_ERR_NO_CONV Error: Calculation does not converge Feil: Utrekninga konvergerer ikkje
STR_CELL_FILTER Filter Filter
STR_TARGETNOTFOUND The target database range does not exist. Måldatabasen finst ikkje.
STR_INVALID_EPS Invalid increment Ugyldig stegverdi
STR_UNDO_TABOP Multiple operations Fleire rekneoperasjonar
STR_INVALID_AFNAME You have entered an invalid name.
AutoFormat could not be created.
Try again using a different name.
Du har skrive inn eit ugyldig namn.
Klarte difor ikkje oppretta Autoformat.
Prøv igjen med eit anna namn.
STR_AREA Range Område
STR_YES Yes Ja
STR_NO No Nei
STR_PROTECTION Protection Vern
STR_FORMULAS Formulas Formlar

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_LONG_ERR_CODE_OVF
Source string description
ne6HG
Source string location
sc/inc/globstr.hrc:240
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/sc/messages.po, string 215