Translation

sharedheaderdialog|header
English mYxKb
Context English Norwegian Nynorsk Actions
selectsource|external _External source/interface _Ekstern kjelde/grensesnitt
selectsource|extended_tip|external Opens the External Source dialog where you can select the OLAP data source for the pivot table. Opnar dialogvindauget Ekstern kjelde der du kan velja OLAP-datakjelda for pivottabellen.
selectsource|label1 Selection Utval
selectsource|extended_tip|SelectSourceDialog Opens a dialog where you can select the source for your pivot table, and then create your table. Opnar ein dialog der du kan velja kjelda for pivottabellen og deretter lage tabellen.
sharedfirstfooterdialog|SharedFirstFooterDialog Footers Botntekstar
sharedfirstfooterdialog|footerright Footer (right) Botntekst (høgre)
sharedfirstfooterdialog|footerleft Footer (left) Botntekst (venstre)
sharedfirstheaderdialog|SharedFirstHeaderDialog Headers Topptekstar
sharedfirstheaderdialog|headerright Header (right) Topptekst (høgre)
sharedfirstheaderdialog|headerleft Header (left) Topptekst (venstre)
sharedfooterdialog|SharedFooterDialog Headers/Footers Topptekstar/botntekstar
sharedfooterdialog|headerright Header (right) Topptekst (høgre)
sharedfooterdialog|headerleft Header (left) Topptekst (venstre)
sharedfooterdialog|footer Footer Botntekst
sharedheaderdialog|SharedHeaderDialog Headers/Footers Topptekstar/botntekstar
sharedheaderdialog|header Header Topptekst
sharedheaderdialog|footerright Footer (right) Botntekst (høgre)
sharedheaderdialog|footerleft Footer (left) Botntekst (venstre)
sharedleftfooterdialog|SharedLeftFooterDialog Footers Botntekstar
sharedleftfooterdialog|footerfirst Footer (first) Botntekst (først)
sharedleftfooterdialog|footerright Footer (rest) Botntekst (rest)
sharedleftheaderdialog|SharedLeftHeaderDialog Headers Topptekstar
sharedleftheaderdialog|headerfirst Header (first) Topptekst (første)
sharedleftheaderdialog|headerright Header (rest) Topptekst (rest)
sharedocumentdlg|ShareDocumentDialog Share Document Del dokument
sharedocumentdlg|share _Share this spreadsheet with other users _Del dette reknearket med andre brukarar
sharedocumentdlg|warning Note: Changes to formatting attributes like fonts, colors, and number formats will not be saved and some functionalities like editing charts and drawing objects are not available in shared mode. Turn off shared mode to get exclusive access needed for those changes and functionalities. Merk: Formatering, slik som skrift, fargar og talformat, vert ikkje lagra. Funksjonar som redigering av diagram og teikningar er heller ikkje tilgjengelege i delt modus. Det går an å gjera slike endringar likevel om du slår av delt modus.
sharedocumentdlg|name Name Skriv inn eit namn for objektet
sharedocumentdlg|accessed Accessed Tilgang
sharedocumentdlg|label1 Users Currently Accessing This Spreadsheet Brukarar som no arbeidar med dette reknearket
sharedwarningdialog|SharedWarningDialog The spreadsheet is in shared mode. This allows multiple users to access and edit the spreadsheet at the same time. Dette reknearket er i delt modus. Dette betyr at fleire brukarar har tilgang til og kan redigera reknearket på same tid.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages ToppteksOverskrift
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages ToppteksOverskrift
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
sharedheaderdialog|header
Source string description
mYxKb
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/sc/messages.po, string 4887