Translation

STR_CHARTTITLE
English P2txj
Context English Latvian Actions
STR_PASTE_BIGGER The content of the clipboard is bigger than the range selected.
Do you want to insert it anyway?
Starpliktuves saturs ir lielāks kā izvēlētais diapazons.
Vai tomēr vēlaties ievietot?
STR_ERR_NOREF No cell references are found in the selected cells. Izvēlētajās šūnās nav atrastas šūnu atsauces.
STR_GRAPHICNAME Image Attēls
STR_INVALIDNAME Invalid name. Nederīgs nosaukums.
STR_VALID_MACRONOTFOUND Selected macro not found. Izvēlētā makrokomanda nav atrasta.
STR_VALID_DEFERROR Invalid value. Nederīga vērtība.
STR_PROGRESS_CALCULATING calculating notiek rēķināšana
STR_PROGRESS_SORTING sorting notiek kārtošana
STR_PROGRESS_HEIGHTING Adapt row height Pielāgot rindas augstumu
STR_PROGRESS_COMPARING Compare # Salīdzināt #
STR_DETINVALID_OVERFLOW The maximum number of invalid cells has been exceeded.
Not all invalid cells have been marked.
Ir pārsniegts maksimālais nederīgo šūnu skaits.
Ne visas nederīgās šūnas ir marķētas.
STR_QUICKHELP_DELETE Delete contents Dzēst saturu
STR_QUICKHELP_REF %1 R × %2 C
STR_FUNCTIONLIST_MORE More... Vairāk...
STR_ERR_INVALID_AREA Invalid range Nederīgs diapazons
STR_CHARTTITLE Chart Title Diagrammas virsraksts
STR_AXISTITLE Axis Title Ass virsraksts
STR_PIVOT_STYLE_INNER Pivot Table Value Pivot tabulas vērtība
STR_PIVOT_STYLE_RESULT Pivot Table Result Pivot tabulas rezultāts
STR_PIVOT_STYLE_CATEGORY Pivot Table Category Pivot tabulas kategorija
STR_PIVOT_STYLE_TITLE Pivot Table Title Pivot tabulas virsraksts
STR_PIVOT_STYLE_FIELDNAME Pivot Table Field Pivot tabulas lauks
STR_PIVOT_STYLE_TOP Pivot Table Corner Pivot tabulas stūris
STR_OPERATION_FILTER Filter Filtrs
STR_OPERATION_SORT Sort Kārtot
STR_OPERATION_SUBTOTAL Subtotals Starpsummas
STR_OPERATION_NONE None Nekāds
STR_IMPORT_REPLACE Do you want to replace the contents of #? Vai vēlaties aizstāt # saturu?
STR_TIP_WIDTH Width: Platums:
STR_TIP_HEIGHT Height: Augstums:
STR_TIP_HIDE Hide Slēpt
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/oox/messages

Loading…

User avatar melhiors

New translation

LibreOffice UI - master / sc/messagesLatvian

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_CHARTTITLE
Source string description
P2txj
Source string location
sc/inc/globstr.hrc:370
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
lv/sc/messages.po, string 343