Translation

dataproviderdlg/id
English GABzG
Context English Galician
dataform|DataFormDialog Data Form Formulario de datos
dataform|close _Close Pe_char
dataform|label New Record Novo rexistro
dataform|new _New _Novo
dataform|delete _Delete _Eliminar
dataform|restore _Restore _Restaurar
dataform|prev _Previous Record Rexistro _anterior
dataform|next Ne_xt Record Rexistro _seguinte
dataform|extended_tip|DataFormDialog Data Entry Form is a tool to make table data entry easy in spreadsheets. O Formulario de introdución de datos é unha ferramenta para facilitar a introdución de datos nas follas de cálculo.
dataproviderdlg/okaybtn Okay Aceptar
dataproviderdlg/cancelbtn Cancel Cancelar
dataproviderdlg|db_name Database Range: Intervalo da base de datos:
dataproviderdlg/provider Data Provider: Fornecedor de datos:
dataproviderdlg/url URL: URL:
dataproviderdlg/browse_btn Browse Explorar
dataproviderdlg/id Id / Xpath: Id / Xpath:
dataproviderdlg/lbSource Source Fonte
dataproviderdlg/transformation_add Add Engadir
dataproviderdlg/AddTransformation_tooltip Add Transformations Engadir transformacións
dataproviderdlg/transformation Transformations Transformacións
dataproviderdlg/apply Apply Aplicar
dataproviderdlg/apply_tooltiptext Apply Changes Aplicar cambios
dataproviderdlg/preview Preview Previsualización
datastreams|DataStreamDialog Live Data Streams Fluxos de datos en vivo
datastreams|label6 URL: URL:
datastreams|url|tooltip_text Enter the URL of the source document in the local file system or Internet here. Introduza aquí o URL do documento orixe no sistema de ficheiros local ou na Internet.
datastreams|browse _Browse... _Explorar...
datastreams|valuesinline value1,value2,...,valueN, and fill into range: valor1, valor2, ..., valorN e encha o intervalo:
datastreams|addressvalue address,value enderezo,valor
datastreams|label4 Interpret stream data as Interpretar o fluxo de datos como
datastreams|refresh_ui Empty lines trigger UI refresh As liñas baleiras disparan a actualización da interface de usuario

Loading…

User avatar Xosé

Marked for edit

LibreOffice UI - master / sc/messagesGalician

7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Context
dataproviderdlg/id
Source string description
GABzG
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
gl/sc/messages.po, string 3541