Translation

pastespecial|add
English QhQnq
Context English Galician Actions
pastespecial|move_down Down Abaixo
pastespecial|extended_tip|move_down Target cells are shifted downward when you insert cells from the clipboard. As celas de destino desprázanse para abaixo ao sinerir celas do portapapeis.
pastespecial|move_right Right Dereita
pastespecial|extended_tip|move_right Target cells are shifted to the right when you insert cells from the clipboard. As celas de destino desprázanse para arriba ao inserir celas do portapapeis.
pastespecial|label4 Shift Cells Mover as celas
pastespecial|link As Link Como ligazón
pastespecial|extended_tip|link Inserts the cell range as a link, so that changes made to the cells in the source file are updated in the target file. To ensure that changes made to empty cells in the source file are updated in the target file, ensure that the "Paste All" option is also selected. Insire o intervalo de celas como ligazón, de xeito que os cambios feitos ás celas do ficheiro de orixe se actualicen no ficheiro de destino. Para garantir que os cambios feitos nas celas baleiras do ficheiro de orixe se actualicen no ficheiro de destino, asegúrese de seleccionar tamén a opción «Pegar todo».
pastespecial|transpose Transpose Traspor
pastespecial|extended_tip|transpose The rows of the range in the clipboard are pasted to become columns of the output range. The columns of the range in the clipboard are pasted to become rows. As filas do intervalo do portapapeis péganse como columnas do intervalo de saída. As columnas do intervalo do portapapeis péganse como filas.
pastespecial|skip_empty Skip empty cells Omitir celas baleiras
pastespecial|skip_empty If enabled, blank cells in source will not override the target. Se se activa, as celas baleiras na orixe non substitúen as do documento.
pastespecial|extended_tip|skip_empty Empty cells from the clipboard do not replace target cells. If you use this option in conjunction with the "Multiply" or the "Divide" operation, the operation is not applied to the target cell of an empty cell in the clipboard. As celas baleiras do portapapeis non substitúen as celas de destino. Se emprega esta opción xunto coa operación «Multiplicar» ou «Dividir», a operación non se aplica á cela de destino dunha cela baleira do portapapeis.
pastespecial|OptionsFrame Options Opcións
pastespecial|none None Nada
pastespecial|extended_tip|none Does not apply an operation when you insert the cell range from the clipboard. The contents of the clipboard will replace existing cell contents. Non aplica unha operación ao inserir o intervalo de celas do portapapeis. O contido do portapapeis substitúe todo o contido existente na cela.
pastespecial|add Add Engadir
pastespecial|extended_tip|add Adds the values in the clipboard cells to the values in the target cells. Also, if the clipboard only contains comments, adds the comments to the target cells. Engade os valores das celas do portapapeis aos valores das celas de destino. Tamén, se o portapapeis só contén comentarios, engade os comentarios ás celas de destino.
pastespecial|subtract Subtract Subtraír
pastespecial|extended_tip|subtract Subtracts the values in the clipboard cells from the values in the target cells. Subtrae os valores das celas do portapapeis dos valores das celas de destino.
pastespecial|multiply Multiply Multiplicar
pastespecial|extended_tip|multiply Multiplies the values in the clipboard cells with the values in the target cells. Multiplica os valores das celas do portapapeis polos valores das celas de destino.
pastespecial|divide Divide Dividir
pastespecial|extended_tip|divide Divides the values in the target cells by the values in the clipboard cells. Divide os valores das celas de destino polos valores das celas do portapapeis.
pastespecial|label2 Operations Operacións
pastespecial|extended_tip|PasteSpecial Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify. Insire o contido do portapapeis no ficheiro actual nun formato que vostede pode especificar.
pivotfielddialog|PivotFieldDialog Data Field Campo de datos
pivotfielddialog|options _Options... O_pcións...
pivotfielddialog|extended_tip|options Opens the Data Field Options dialog. The Options button is visible for filters and column or row fields only. Abra a caixa de diálogo Opcións de campos de datos. O botón Opcións só está visíbel para filtros ou campos de columna ou de fila.
pivotfielddialog|none _None _Ningún
pivotfielddialog|auto _Automatic _Automático
pivotfielddialog|user _User-defined Definido polo _usuario
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/svtools/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
Translated LibreOffice UI - master/LibreOffice UI - master

Loading…

User avatar Xosé

New translation

LibreOffice UI - master / sc/messagesGalician

6 months ago
User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice UI - master / sc/messagesGalician

 
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
Add Engadir LibreOffice UI - master

String information

Context
pastespecial|add
Source string description
QhQnq
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
gl/sc/messages.po, string 4561