Translation

STR_MSSG_DOSUBTOTALS_0
English rmKDS
Context English Czech
STR_UNDO_HIDEALLNOTES Hide All Comments Skrýt všechny komentáře
STR_UNDO_EDITNOTE Edit Comment Upravit komentář
STR_UNDO_DEC_INDENT Decrease Indent Zmenšit odsazení
STR_UNDO_INC_INDENT Increase Indent Zvětšit odsazení
STR_UNDO_PROTECT_TAB Protect sheet Uzamknout list
STR_UNDO_UNPROTECT_TAB Unprotect sheet Odemknout list
STR_UNDO_PROTECT_DOC Protect document Uzamknout dokument
STR_UNDO_UNPROTECT_DOC Unprotect document Odemknout dokument
STR_UNDO_PRINTRANGES Print range Oblast tisku
STR_UNDO_REMOVEBREAKS Delete Page Breaks Smazat zalomení stránek
STR_UNDO_PRINTSCALE Change Scale Změnit měřítko
STR_UNDO_DRAG_BREAK Move Page Break Přesunout zalomení stránky
STR_UNDO_RANGENAMES Edit range names Upravit názvy oblastí
STR_UNDO_TRANSLITERATE Change Case Změnit velikost písmen
STR_DBNAME_IMPORT Import Importovat
STR_MSSG_DOSUBTOTALS_0 %PRODUCTNAME Calc %PRODUCTNAME Calc
STR_MSSG_DOSUBTOTALS_1 Delete data? Smazat data?
STR_MSSG_DOSUBTOTALS_2 Unable to insert rows Nelze vložit řádky
STR_MSSG_REPEATDB_0 No operations to execute Žádné operace k provedení
STR_MSSG_MAKEAUTOFILTER_0 The range does not contain column headers.
Do you want the first line to be used as column header?
Oblast neobsahuje popisky sloupců.
Chcete použít data v prvním řádku jako popisky sloupců?
STR_MSSG_IMPORTDATA_0 Error while importing data! Při importu dat došlo k chybě!
STR_MSSG_MAKEOUTLINE_0 Grouping not possible Nelze seskupit
STR_MSSG_REMOVEOUTLINE_0 Ungrouping not possible Nelze zrušit seskupení
STR_MSSG_PASTEFROMCLIP_0 Insert into multiple selection not possible Vkládání do vícenásobného výběru není možné
STR_MSSG_MOVEBLOCKTO_0 Cell merge not possible if cells already merged! Sloučení buněk není možné, buňky už jsou sloučené!
STR_MSSG_INSERTCELLS_0 Inserting into merged ranges not possible Vkládání do sloučených oblastí není možné
STR_MSSG_DELETECELLS_0 Deleting in merged ranges not possible Mazání ve sloučených oblastech není možné
STR_MSSG_MERGECELLS_0 Cell merge not possible if cells already merged Sloučení buněk není možné pokud jsou buňky už sloučené
STR_SORT_ERR_MERGED Ranges containing merged cells can only be sorted without formats. Oblasti obsahující sloučené buňky lze řadit pouze bez formátu.
STR_MSSG_SOLVE_0 Goal Seek succeeded. Result: Hledání řešení bylo úspěšné. Výsledek:
STR_MSSG_SOLVE_1

Insert the result into the variable cell?


Vložit výsledek do buňky s proměnnou?
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/scp2/source/calc

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_MSSG_DOSUBTOTALS_0
Source string description
rmKDS
Source string location
sc/inc/globstr.hrc:122
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs/sc/messages.po, string 112