Translation

STR_RELOAD_TABLES
English NqkbD
Context English Afrikaans Actions
STR_SCATTR_PAGE_SCALETOPAGES Fit print range(s) on number of pages Pas getal bladsye in drukomvang(s)
STR_SCATTR_PAGE_SCALETO Fit print range(s) to width/height Pas drukomvang(s) by wydte/hoogte
STR_SCATTR_PAGE_SCALE_WIDTH Width Wydte
STR_SCATTR_PAGE_SCALE_HEIGHT Height Hoogte
STR_SCATTR_PAGE_SCALE_PAGES One page Een bladsy
STR_SCATTR_PAGE_SCALE_AUTO automatic outomaties
STR_DOC_STAT Statistics Statistieke
STR_LINKERROR The link could not be updated. Die skakel kon nie bygewerk word nie.
STR_LINKERRORFILE File: Lêer:
STR_LINKERRORTAB Sheet: Blaai:
STR_OVERVIEW Overview Oorsig
STR_DOC_INFO Doc.Information Dok. inligting
STR_DOC_PRINTED Printed Gedruk
STR_BY by deur
STR_ON on aan
STR_RELOAD_TABLES Security Warning: Automatic update of external links has been disabled.
STR_REIMPORT_AFTER_LOAD This file contains queries. The results of these queries were not saved.
Do you want these queries to be repeated?
Hierdie lêer bevat navrae. Die resultate van hierdie navrae is nie gestoor nie.
Wil u hierdie navrae laat herhaal?
STR_INSERT_FULL Filled cells cannot be shifted
beyond the sheet.
Ingevulde selle kan nie
tot buite die blaai geskuif word nie.
STR_TABINSERT_ERROR The table could not be inserted. Die tabel kon nie ingevoeg word nie.
STR_TABREMOVE_ERROR The sheets could not be deleted. Die blaaie kon nie geskrap word nie.
STR_PASTE_ERROR The contents of the clipboard could not be pasted. Die inhoud van die knipbord kon nie geplak word nie.
STR_PASTE_FULL There is not enough space on the sheet to insert here. Daar is nie voldoende spasie op die blaai om hier in te voeg nie.
STR_PASTE_BIGGER The content of the clipboard is bigger than the range selected.
Do you want to insert it anyway?
Die inhoud van die knipbord is groter as die reikwydte gemerk.
Wil u dit in elk geval invoeg?
STR_ERR_NOREF No cell references are found in the selected cells. Geen sel verwysings in die geselekteerde selle.
STR_GRAPHICNAME Image Beeld
STR_INVALIDNAME Invalid name. Ongeldige naam.
STR_VALID_MACRONOTFOUND Selected macro not found. Kon gemerkte makro nie vind nie.
STR_VALID_DEFERROR Invalid value. Ongeldige waarde.
STR_PROGRESS_CALCULATING calculating bereken
STR_PROGRESS_SORTING sorting sortering
STR_PROGRESS_HEIGHTING Adapt row height Pas ryhoogte aan

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice UI - master / sc/messagesAfrikaans

 
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Afrikaans
of van LibreOffice UI - master

String information

Context
STR_RELOAD_TABLES
Source string description
NqkbD
Source string location
sc/inc/globstr.hrc:348
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
af/sc/messages.po, string 321