Translation

readme.xrm MSOReg1 readmeitem.text
English AcDKB
Context English Dutch Actions
readme.xrm
Welcome
readmeitem.text
${PRODUCTNAME} ${PRODUCTVERSION} ReadMe ${PRODUCTNAME} ${PRODUCTVERSION} LeesMij
readme.xrm
LatestUpdates
readmeitem.text
For the latest updates to this readme file, see <a href="https://git.libreoffice.org/core/tree/master/README.md">https://git.libreoffice.org/core/tree/master/README.md</a> Voor de laatste updates van dit readme bestand, zie <a href="https://git.libreoffice.org/core/tree/master/README.md">https://git.libreoffice.org/core/tree/master/README.md</a>
readme.xrm
A6
readmeitem.text
This file contains important information about the ${PRODUCTNAME} software. You are recommended to read this information very carefully before starting installation. Dit bestand bevat belangrijke informatie over de ${PRODUCTNAME} software. U wordt aangeraden deze informatie zorgvuldig door te lezen alvorens met de installatie te beginnen.
readme.xrm
A7
readmeitem.text
The ${PRODUCTNAME} community is responsible for the development of this product, and invites you to consider participating as a community member. If you are a new user, you can visit the ${PRODUCTNAME} site, where you will find lots of information about the ${PRODUCTNAME} project and the communities that exist around it. Go to <a href="https://www.libreoffice.org/">https://www.libreoffice.org/</a>. De ${PRODUCTNAME} gemeenschap is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit product en nodigt u uit te overwegen om deel te nemen als lid van deze gemeenschap. Als u een nieuwe gebruiker bent, dan kunt u de site van ${PRODUCTNAME} bezoeken, waar u heel wat informatie over het ${PRODUCTNAME} project vindt en de gemeenschappen, die er omheen bestaan. Ga naar <a href="https://nl.libreoffice.org/">https://nl.libreoffice.org/</a>.
readme.xrm
A10
readmeitem.text
Is ${PRODUCTNAME} Really Free for Any User? Is ${PRODUCTNAME} echt door iedereen vrij te gebruiken?
readme.xrm
A11
readmeitem.text
${PRODUCTNAME} is free for use by everybody. You may take this copy of ${PRODUCTNAME} and install it on as many computers as you like, and use it for any purpose you like (including commercial, government, public administration and educational use). For further details see the license text packaged with this ${PRODUCTNAME} download. ${PRODUCTNAME} is door iedereen vrij te gebruiken. U mag deze kopie van ${PRODUCTNAME} aannemen en installeren op zoveel computers als u wilt; u mag het gebruiken voor elk doel (met inbegrip van commercieel gebruik alsook door overheid, publiek bestuur en onderwijs). Voor verdere details zie de tekst van de licentie die meegeleverd is met de download van deze ${PRODUCTNAME}.
readme.xrm
A12
readmeitem.text
Why is ${PRODUCTNAME} Free for Any User? Waarom is ${PRODUCTNAME} vrij voor elke gebruiker?
readme.xrm
A13
readmeitem.text
You can use this copy of ${PRODUCTNAME} free of charge because individual contributors and corporate sponsors have designed, developed, tested, translated, documented, supported, marketed, and helped in many other ways to make ${PRODUCTNAME} what it is today - the world's leading Open Source productivity software for home and office. U kunt deze kopie van ${PRODUCTNAME} geheel gratis gebruiken omdat individuen en bedrijven, als sponsors, ${PRODUCTNAME} hebben ontworpen, getest, vertaald, gedocumenteerd, het ondersteunen, in de markt zetten en op vele andere manieren maken tot wat het vandaag is - de in de wereld meest vooraanstaande open source productiviteitssoftware voor thuis- en kantoorgebruik.
readme.xrm
A13b
readmeitem.text
If you appreciate their efforts, and would like to ensure that ${PRODUCTNAME} continues to be available far into the future, please consider contributing to the project - see <a href="https://www.documentfoundation.org/contribution/">https://www.documentfoundation.org/contribution/</a> for details. Everyone can make a contribution of some kind. Als u hun inspanningen waardeert en zou zeker willen stellen dat ${PRODUCTNAME} beschikbaar blijft tot ver in de toekomst, neem dan eens in overweging aan het project bij te dragen - zie <a href="http://www.documentfoundation.org/contribution/">http://www.documentfoundation.org/contribution/</a> voor details. Iedereen kan op de een of andere manier bijdragen.
readme.xrm
rr3fgf42r
readmeitem.text
Notes on Installation Opmerkingen bij installatie
readme.xrm
javaneeded
readmeitem.text
${PRODUCTNAME} requires a recent version of Java Runtime Environment (JRE) for full functionality. JRE is not part of the ${PRODUCTNAME} installation package, it should be installed separately. ${PRODUCTNAME} vereist een recente versie van Java Runtime Environment (JRE) voor het volledig gebruik van alle functionaliteiten. JRE is geen onderdeel van het ${PRODUCTNAME} installatie package, het moet afzonderlijk worden geïnstalleerd.
readme.xrm
sdfsdfgf42r
readmeitem.text
System Requirements Systeemvereisten
readme.xrm
macxiOSX
readmeitem.text
macOS 10.10 (Yosemite) or higher macOS 10.10 (Yosemite) of hoger
readme.xrm
s2s3sdf21
readmeitem.text
Microsoft Windows 7 SP1, 8, 8.1 Update (S14) or 10 Microsoft Windows 7 SP1, 8, 8.1 Update (S14) of 10
readme.xrm
edssc3d
readmeitem.text
Please be aware that administrator rights are needed for the installation process. Houdt er alstublieft rekening mee dat u rechten als systeembeheerder nodig heeft voor het installatieproces.
readme.xrm
MSOReg1
readmeitem.text
Registration of ${PRODUCTNAME} as default application for Microsoft Office formats can be forced or suppressed by using the following command line switches with the installer: Registratie van ${PRODUCTNAME} als standaardtoepassing voor Microsoft Office-formaten kan worden geforceerd of onderdrukt met behulp van de volgende schakelopties voor de opdrachtregel met het installatieprogramma:
readme.xrm
MSOReg2
readmeitem.text
<tt>REGISTER_ALL_MSO_TYPES=1</tt> will force registration of ${PRODUCTNAME} as default application for Microsoft Office formats. <tt>REGISTER_ALL_MSO_TYPES=1</tt> dwingt registratie van ${PRODUCTNAME} af als standaard toepassing voor Microsoft Office formats.
readme.xrm
MSOReg3
readmeitem.text
<tt>REGISTER_NO_MSO_TYPES=1</tt> will suppress registration of ${PRODUCTNAME} as default application for Microsoft Office formats. <tt>REGISTER_NO_MSO_TYPES=1</tt> onderdrukt registratie van ${PRODUCTNAME} als standaard toepassing voor Microsoft Office formats.
readme.xrm
s2we10
readmeitem.text
As a general rule, you are recommended to install ${PRODUCTNAME} via the installation methods recommended by your particular Linux distribution (such as the Ubuntu Software Center, in the case of Ubuntu Linux). This is because it is usually the simplest way to obtain an installation that is optimally integrated into your system. Indeed, ${PRODUCTNAME} may well be already installed by default when you originally install your Linux operating system. Als algemene regel is het aanbevolen om ${PRODUCTNAME} te installeren via de installatiemethoden die door uw Linux distributie (zoals het Ubuntu Software Center, in het geval van Ubuntu Linux). Dit vanwege het feit dat het gewoonlijk de eenvoudigste manier is om een installatie te verkrijgen die optimaal in uw systeem is geïntegreerd. Bovendien kan ${PRODUCTNAME} al standaard geïnstalleerd wanneer u uw originele Linux besturingssysteem installeert.
readme.xrm
s2we11
readmeitem.text
This "stand-alone" ${PRODUCTNAME} installer is provided for users in need of previews, having special needs, and for out-of-the-ordinary cases. Dit losstaande installatieprogramma voor ${PRODUCTNAME} wordt geleverd voor gebruikers die voorlopers met speciale behoeften zijn en voor ongewone gevallen.
readme.xrm
s2we35
readmeitem.text
Linux Kernel version 3.10 or higher; Linux Kernel version 3.10 of hoger;
readme.xrm
s253we
readmeitem.text
glibc2 version 2.17 or higher; glibc2 version 2.17 of hoger;
readme.xrm
s255we
readmeitem.text
FreeType version 2.8.0 or higher; FreeType version 2.8.0 of hoger;
readme.xrm
s256we
readmeitem.text
GTK version 3.20 or higher; GTK versie 3.20 of hoger;
readme.xrm
wd2dff
readmeitem.text
Gnome 3.18 or higher, with the at-spi2 1.32 package (required for support for assistive technology [AT] tools), or another compatible GUI (such as KDE, among others). Gnome 3.18 of hoger, met het at-spi2 1.32-pakket (vereist voor ondersteuning van hulpmiddelen voor ondersteunende technologie [AT]) of een andere compatibele GUI (zoals onder andere KDE).
readme.xrm
Linuxi3a
readmeitem.text
There is a wide variety of Linux distributions, and there may be different installation options (KDE vs Gnome, etc.) available from the same Linux vendor. Some distributions ship with their own “native” version of ${PRODUCTNAME}, which may have different features from this community-supplied version of ${PRODUCTNAME}. In many cases, you can install the community-supplied ${PRODUCTNAME} alongside a native version. However, you may prefer to remove the “native” version before installing this community-supplied version. For details on how to do that, please consult the user help resources provided by your particular Linux vendor. Er is een grote variëteit aan Linux distributies en er kunnen verschillende installatieopties zijn (KDE vs Gnome, etc.), beschikbaar van dezelfde Linux leverancier. Sommige distributies leveren hun eigen “native” versie van ${PRODUCTNAME}, die andere functies kunnen hebben dan deze door de gemeenschap geleverde versie van ${PRODUCTNAME}. In veel gevallen kunt u de door de gemeenschap geleverde ${PRODUCTNAME} naast een “native” versie installeren. U zou echter de voorkeur kunnen hebben om de “native” versie eerst te verwijderen, alvorens deze, door de gemeenschap geleverde versie, te installeren. Voor details over hoe dat te doen, raadpleegt u de gebruikersdocumentatie van uw specifieke Linux leverancier.
readme.xrm
Linuxi4a
readmeitem.text
It is a recommended best practice to back-up your system and data before you remove or install software. Het is een aanbevolen goede gewoonte om een reservekopie van uw systeem te maken voordat u software verwijdert of installeert.
readme.xrm
Precautions
readmeitem.text
Please make sure you have enough free memory in the temporary directory on your system, and please ensure that read, write and run access rights have been granted. Close all other programs before starting the installation process. Verzeker u ervan dat er genoeg vrij geheugen is in de tijdelijke map op uw systeem en dat u er rechten hebt om hierin te lezen, schrijven en uit te voeren. Sluit alle andere programma's alvorens de installatie te starten.
readme.xrm
sdfsdfgf42s
readmeitem.text
Installation of ${PRODUCTNAME} on Debian/Ubuntu-based Linux systems Installatie van ${PRODUCTNAME} op Debian/Ubuntu gebaseerde Linux systemen
readme.xrm
debianinstall1
readmeitem.text
For instructions on how to install a language pack (after having installed the US English version of ${PRODUCTNAME}), please read the section below entitled Installing a Language Pack. Voor instructies over hoe u een taalpakket kunt installeren (na de VS Engelse versie van ${PRODUCTNAME} te hebben geïnstalleerd), lees dan het onderstaande gedeelte met de titel Een taalpakket installeren.
readme.xrm
debianinstall2
readmeitem.text
When you unpack the downloaded archive, you will see that the contents have been decompressed into a sub-directory. Open a file manager window, and change directory to the one starting with "LibreOffice_", followed by the version number and some platform information. Wanneer u het gedownloade archief uitpakt, zult u zien dat de inhoud uitgepakt wordt in een sub-directory. Open een bestandsverkenner en wijzig de mapnaam naar "LibreOffice_", gevolgd door het versienummer en wat platform informatie.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Context
readme.xrm
MSOReg1
readmeitem.text
Source string description
AcDKB
Source string location
readme.xrm
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nl/readlicense_oo/docs.po, string 16