Translation

stock
English MRCkv
Context English Norwegian Nynorsk Actions
STR_BOOTSTRAP_ERR_NOTENOUGHDISKSPACE %PRODUCTNAME user installation could not be completed due to insufficient free disk space. Please free more disc space at the following location and restart %PRODUCTNAME:

Brukarinstallasjonen av %PRODUCTNAME vart ikkje fullført grunna manglande diskplass. Skaff meir diskplass ved den følgjande plasseringa og start %PRODUCTNAME på nytt:

STR_BOOTSTRAP_ERR_NOACCESSRIGHTS %PRODUCTNAME user installation could not be processed due to missing access rights. Please make sure that you have sufficient access rights for the following location and restart %PRODUCTNAME:

Brukarinstallasjonen av %PRODUCTNAME vart ikkje gjennomført på grunn av manglande tilgangsrettar. Sørg for at du har tilgang der du installerer programmet, og start %PRODUCTNAME på nytt:

RID_STR_UNOPKG_ACCEPT_LIC_1 Extension Software License Agreement of $NAME: Lisensavtale for utvidinga $NAME:
RID_STR_UNOPKG_ACCEPT_LIC_2 Read the complete License Agreement displayed above. Accept the License Agreement by typing "yes" on the console then press the Return key. Type "no" to decline and to abort the extension setup. Les gjennom heile lisensavtala ovanfor. Godta lisensavtala ved å skriva «ja» i terminalvindauget og trykk på «Enter». Skriv «nei» om du ikkje vil godta avtala og avbryta oppsettet av utvidinga.
RID_STR_UNOPKG_ACCEPT_LIC_3 [Enter "yes" or "no"]: [Skriv «ja» eller «nei»]:
RID_STR_UNOPKG_ACCEPT_LIC_4 Your input was not correct. Please enter "yes" or "no": Du skreiv noko feil. Skriv «ja» eller «nei»:
RID_STR_UNOPKG_ACCEPT_LIC_YES YES JA
RID_STR_UNOPKG_ACCEPT_LIC_Y Y J
RID_STR_UNOPKG_ACCEPT_LIC_NO NO NEI
RID_STR_UNOPKG_ACCEPT_LIC_N N N
RID_STR_CONCURRENTINSTANCE unopkg cannot be started. The lock file indicates it is already running. If this does not apply, delete the lock file at: Klarar ikkje starta «unopkg». Utifrå låsefila ser det ut til at det alt er starta. Viss dette er feil, kan du sletta låsefila som ligg her:
RID_STR_UNOPKG_ERROR ERROR: FEIL:
stock _Add _Legg til
stock _Apply _Bruk
stock _Cancel _Avbryt
stock _Close _Lukk
stock _Delete _Slett
stock _Edit _Rediger
stock _Help _Hjelp
stock _New _Ny(tt)
stock _No _Nei
stock _OK _OK
stock _Remove _Fjern
stock _Reset _Tilbakestill
stock _Yes _Ja
dependenciesdialog|Dependencies System dependencies check Kontroll av systemkrav
dependenciesdialog|label1 The extension cannot be installed as the following system dependencies are not fulfilled: Utvidinga kan ikkje installerast fordi desse systemkrava er ikkje oppfylte:
extensionmanager|ExtensionManagerDialog Extension Manager Utvidingar
extensionmanager|shared Installed for all users Installert for alle brukarar
extensionmanager|extended_tip|shared Filter extensions available for all users of this computer. Filtrerer utvidingar tilgjengelege for alle brukarane av datamaskinen.
extensionmanager|user Installed for current user Installert for gjeldande brukar

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/desktop/messages
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated LibreOffice UI - master/wizards/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sfx2/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/fpicker/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/forms/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/formula/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/editeng/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/accessibility/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/writerperfect/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/uui/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/oox/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/basic/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/vcl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/connectivity/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/framework/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/avmedia/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/cui/messages

Loading…

User avatar Kolbjoern

New translation

LibreOffice UI - master / desktop/messagesNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
_Close _Lukk LibreOffice UI - master

String information

Context
stock
Source string description
MRCkv
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nn/desktop/messages.po, string 117