Translation

STR_WIZ_NAME_MATCHING_TITEL
English MuQ2C
Context English Norwegian Nynorsk Actions
STR_NAME_OF_ODBC_DATASOURCE Name of the ODBC data source on your system Namn på ODBC-datakjelda
STR_WRITER_PATH_OR_FILE Path to the Writer document Sti til Writer-dokument
STR_MYSQL_DATABASE_NAME Name of the MySQL/MariaDB database Namnet på MySQL/MariaDB-databasen
STR_ORACLE_DATABASE_NAME Name of the Oracle database Namn på Oracle-databasen
STR_MSACCESS_MDB_FILE Microsoft Access database file Microsoft Access-databasefil
STR_NO_ADDITIONAL_SETTINGS No more settings are necessary. To verify that the connection is working, click the '%test' button. Ingen fleire innstillingar trengst. Du kan stadfesta at tilkoplinga verkar med «%test»-knappen.
STR_COMMONURL Enter the DBMS/driver-specific connection string here Skriv inn DBMS-/drivar-spesifikke tilkoplingsstrengen her
STR_HOSTNAME ~Host name ~Vertsnamn
STR_MOZILLA_PROFILE_NAME ~Mozilla profile name ~Mozilla-profilnamn
STR_THUNDERBIRD_PROFILE_NAME ~Thunderbird profile name ~Thunderbird-profilnamn
STR_ADD_TABLES Add Tables Legg til tabellar
STR_ADD_TABLE_OR_QUERY Add Table or Query Legg til tabell eller spørjing
STR_WIZ_COLUMN_SELECT_TITEL Apply columns Bruk kolonnar
STR_WIZ_TYPE_SELECT_TITEL Type formatting Formateringstype
STR_WIZ_NAME_ALREADY_DEFINED Enter a unique name for the new primary key data field.
The following name is already in use:
Skriv inn eit unikt namn på det nye primærdatafeltet.
Desse namna er i bruk:
STR_WIZ_NAME_MATCHING_TITEL Assign columns Tildel kolonnar
STR_WIZ_PB_PREV < ~Back < ~Tilbake
STR_WIZ_PB_NEXT ~Next> ~Neste>
STR_WIZ_PB_OK C~reate ~Lag
STR_WIZ_TABLE_COPY Copy table Kopier tabell
STR_COPYTABLE_TITLE_COPY Copy table Kopier tabell
STR_INVALID_TABLE_NAME This table name is not valid in the current database. Dette tabellnamnet er ikkje gyldig i denne databasen.
STR_SUGGEST_APPEND_TABLE_DATA Choose the option 'Append data' on the first page to append data to an existing table. Vel alternativet «Legg til data» på den første sida for å leggja data til i ein tabell som finst frå før.
STR_INVALID_TABLE_NAME_LENGTH Please change the table name. It is too long. Du må endra tabellnamnet fordi det er for langt.
STR_DBWIZARDTITLE Database Wizard Databasevegvisar
STR_PAGETITLE_INTROPAGE Select database Vel database
STR_PAGETITLE_DBASE Set up dBASE connection Set opp dBASE-tilkopling
STR_PAGETITLE_TEXT Set up a connection to text files Set opp ei tilkopling til tekstfiler
STR_PAGETITLE_MSACCESS Set up Microsoft Access connection Set opp Microsoft Access-tilkopling
STR_PAGETITLE_LDAP Set up LDAP connection Set opp LDAP-tilkopling
STR_PAGETITLE_ADO Set up ADO connection Set opp ADO-tilkopling

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_WIZ_NAME_MATCHING_TITEL
Source string description
MuQ2C
Source string location
dbaccess/inc/strings.hrc:349
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/dbaccess/messages.po, string 313