Translation

specialsettingspage|comparison
English NhGDH
Context English Norwegian Nynorsk Actions
specialsettingspage|extended_tip|eol Select to use the CR + LF code pair to end every text line (preferred for DOS and Windows operating systems). Vel å bruka kodeparet CR + LF for å avslutta kvar tekstlinje (vert tilrådd brukt for DOS og Windows-operativsystem).
specialsettingspage|ignorecurrency Ignore currency field information Sjå vekk frå valutafeltinformasjon
specialsettingspage|extended_tip|ignorecurrency Only for Oracle JDBC connections. When enabled it specifies that no column is treated as a currency field. The field type returned from the database driver is discarded. Berre for Oracle JDBC-koplingar. Når denne er slått på, gjer det at ingen kolonnar vert handsama som valutafelt. Felttypen som vert sendt tilbake frå databasedrivaren vert avvist.
specialsettingspage|inputchecks Form data input checks for required fields Kontroll av data i påkravde skjemafelt
specialsettingspage|extended_tip|inputchecks When you enter a new record or update an existing record in a form, and you leave a field empty which is bound to a database column which requires input, then you will see a message complaining about the empty field. Når du skriv inn ein ny post eller oppdaterer ein eksisterande post i eit skjema, og du etterlet eit felt bunde til ein databasekolonne som krev inndata, vil du sjå ei melding som klagar over det tomme feltet.
specialsettingspage|useodbcliterals Use ODBC conformant date/time literals Bruk ODBC-gyldige datouttrykk
specialsettingspage|extended_tip|useodbcliterals Use date/time literals that conform to ODBC standard. Bruk dato/klokkeslett som samsvarar med ODBC -standarden.
specialsettingspage|primarykeys Supports primary keys Støtter primærnøklar
specialsettingspage|extended_tip|primarykeys Enable to overrule Base's heuristics used to detect whether the database supports primary keys. Slå på denne for å setja til side baseheuristikken som oppdagar om databasen støttar primærnøklar.
specialsettingspage|resulttype Respect the result set type from the database driver Respekter resultattypesettet frå databasedrivaren
specialsettingspage|extended_tip|resulttype Use the database driver different scroll capabilities of a result set. Bruk databasedrivaren med ulike rullefunksjonar i eit resultatsett.
specialsettingspage|comparisonft Comparison of Boolean values: Samanlikning av boolske verdiar:
specialsettingspage|comparison Default Standard
specialsettingspage|comparison SQL SQL
specialsettingspage|comparison Mixed Blanda
specialsettingspage|comparison MS Access MS Access
specialsettingspage|extended_tip|comparison Select the type of Boolean comparison that you want to use. Vel kva type logisk samanlikning du vil bruka.
specialsettingspage|rowsft Rows to scan column types: Rader for å søkja etter kolonnetypar:
specialsettingspage|extended_tip|rows Select the number of rows to let the driver detect the data type. Vel talet på rader som trengst for å la drivaren bestemme datatypen.
sqlexception|SQLExceptionDialog Error Details Feildetaljar
sqlexception|label2 Error _list: _Feilliste:
sqlexception|label3 _Description: _Beskriving:
tabledesignrowmenu|cut Cu_t _Klipp ut
tabledesignrowmenu|copy _Copy _Kopier
tabledesignrowmenu|paste _Paste _Lim inn
tabledesignrowmenu|delete _Delete _Slett
tabledesignrowmenu|insert Insert Rows Set inn rader
tabledesignrowmenu|primarykey Primary Key Primærnøkkel
tabledesignsavemodifieddialog|TableDesignSaveModifiedDialog Do you want to save the changes? Vil du lagra endringane?
tabledesignsavemodifieddialog|TableDesignSaveModifiedDialog The table has been changed. Tabellen er endra.
tablesfilterdialog|TablesFilterDialog Tables Filter Tabellfilter

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
specialsettingspage|comparison
Source string description
NhGDH
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
nn/dbaccess/messages.po, string 791