Translation

STR_PAGETITLE_LDAP
English XaDDh
Context English Norwegian Nynorsk Actions
STR_WIZ_NAME_ALREADY_DEFINED Enter a unique name for the new primary key data field.
The following name is already in use:
Skriv inn eit unikt namn på det nye primærdatafeltet.
Desse namna er i bruk:
STR_WIZ_NAME_MATCHING_TITEL Assign columns Tildel kolonnar
STR_WIZ_PB_PREV < ~Back < ~Tilbake
STR_WIZ_PB_NEXT ~Next> ~Neste>
STR_WIZ_PB_OK C~reate ~Lag
STR_WIZ_TABLE_COPY Copy table Kopier tabell
STR_COPYTABLE_TITLE_COPY Copy table Kopier tabell
STR_INVALID_TABLE_NAME This table name is not valid in the current database. Dette tabellnamnet er ikkje gyldig i denne databasen.
STR_SUGGEST_APPEND_TABLE_DATA Choose the option 'Append data' on the first page to append data to an existing table. Vel alternativet «Legg til data» på den første sida for å leggja data til i ein tabell som finst frå før.
STR_INVALID_TABLE_NAME_LENGTH Please change the table name. It is too long. Du må endra tabellnamnet fordi det er for langt.
STR_DBWIZARDTITLE Database Wizard Databasevegvisar
STR_PAGETITLE_INTROPAGE Select database Vel database
STR_PAGETITLE_DBASE Set up dBASE connection Set opp dBASE-tilkopling
STR_PAGETITLE_TEXT Set up a connection to text files Set opp ei tilkopling til tekstfiler
STR_PAGETITLE_MSACCESS Set up Microsoft Access connection Set opp Microsoft Access-tilkopling
STR_PAGETITLE_LDAP Set up LDAP connection Set opp LDAP-tilkopling
STR_PAGETITLE_ADO Set up ADO connection Set opp ADO-tilkopling
STR_PAGETITLE_JDBC Set up JDBC connection Set opp JDBC-tilkopling
STR_PAGETITLE_ORACLE Set up Oracle database connection Set opp Oracle-tilkopling
STR_PAGETITLE_MYSQL Set up MySQL/MariaDB connection Sett opp MySQL/MariaDB-tilkopling
STR_PAGETITLE_ODBC Set up ODBC connection Set opp ODBC-tilkopling
STR_PAGETITLE_DOCUMENT_OR_SPREADSHEET Set up Writer Document or Spreadsheet connection Set opp tilkopling for Writer-dokument eller rekneark
STR_PAGETITLE_AUTHENTIFICATION Set up user authentication Set opp brukarautentisering
STR_PAGETITLE_MYSQL_NATIVE Set up MySQL/MariaDB server data Set opp tenardata for MySQL/MariaDB
STR_PAGETITLE_FINAL Save and proceed Lagra og hald fram
STR_DATABASEDEFAULTNAME New Database Ny database
STR_MYSQLJDBC_HEADERTEXT Set up connection to a MySQL/MariaDB database using JDBC Set opp tilkopling til ein MySQL/MariaDB-database med JDBC
STR_MYSQLJDBC_HELPTEXT Please enter the required information to connect to a MySQL/MariaDB database using JDBC. Note that a JDBC driver class must be installed on your system and registered with %PRODUCTNAME.
Please contact your system administrator if you are unsure about the following settings.
Oppgje informasjonen som trengst for å kopla til ein MySQL/MariaDB-database med JDBC. Legg merkje til at ein JDBC-drivarklasse må vera installert på systemet og registrert med %PRODUCTNAME.

Kontakt systemadministratoren dersom du er usikker på dei følgjande innstillingane.
STR_MYSQL_DRIVERCLASSTEXT MySQL/MariaDB JDBC d~river class: MySQL/MariaDB JDBC d~rivarklasse:
STR_MYSQL_DEFAULT Default: 3306 Standard: 3306
STR_DBASE_HEADERTEXT Set up a connection to dBASE files Set opp ei tilkopling til dBASE-filer

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_PAGETITLE_LDAP
Source string description
XaDDh
Source string location
dbaccess/inc/strings.hrc:364
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/dbaccess/messages.po, string 327