Translation

STR_PAGETITLE_DBASE
English GTpDz
Context English Norwegian Nynorsk Actions
STR_ADD_TABLE_OR_QUERY Add Table or Query Legg til tabell eller spørjing
STR_WIZ_COLUMN_SELECT_TITEL Apply columns Bruk kolonnar
STR_WIZ_TYPE_SELECT_TITEL Type formatting Formateringstype
STR_WIZ_NAME_ALREADY_DEFINED Enter a unique name for the new primary key data field.
The following name is already in use:
Skriv inn eit unikt namn på det nye primærdatafeltet.
Desse namna er i bruk:
STR_WIZ_NAME_MATCHING_TITEL Assign columns Tildel kolonnar
STR_WIZ_PB_PREV < ~Back < ~Tilbake
STR_WIZ_PB_NEXT ~Next> ~Neste>
STR_WIZ_PB_OK C~reate ~Lag
STR_WIZ_TABLE_COPY Copy table Kopier tabell
STR_COPYTABLE_TITLE_COPY Copy table Kopier tabell
STR_INVALID_TABLE_NAME This table name is not valid in the current database. Dette tabellnamnet er ikkje gyldig i denne databasen.
STR_SUGGEST_APPEND_TABLE_DATA Choose the option 'Append data' on the first page to append data to an existing table. Vel alternativet «Legg til data» på den første sida for å leggja data til i ein tabell som finst frå før.
STR_INVALID_TABLE_NAME_LENGTH Please change the table name. It is too long. Du må endra tabellnamnet fordi det er for langt.
STR_DBWIZARDTITLE Database Wizard Databasevegvisar
STR_PAGETITLE_INTROPAGE Select database Vel database
STR_PAGETITLE_DBASE Set up dBASE connection Set opp dBASE-tilkopling
STR_PAGETITLE_TEXT Set up a connection to text files Set opp ei tilkopling til tekstfiler
STR_PAGETITLE_MSACCESS Set up Microsoft Access connection Set opp Microsoft Access-tilkopling
STR_PAGETITLE_LDAP Set up LDAP connection Set opp LDAP-tilkopling
STR_PAGETITLE_ADO Set up ADO connection Set opp ADO-tilkopling
STR_PAGETITLE_JDBC Set up JDBC connection Set opp JDBC-tilkopling
STR_PAGETITLE_ORACLE Set up Oracle database connection Set opp Oracle-tilkopling
STR_PAGETITLE_MYSQL Set up MySQL/MariaDB connection Sett opp MySQL/MariaDB-tilkopling
STR_PAGETITLE_ODBC Set up ODBC connection Set opp ODBC-tilkopling
STR_PAGETITLE_DOCUMENT_OR_SPREADSHEET Set up Writer Document or Spreadsheet connection Set opp tilkopling for Writer-dokument eller rekneark
STR_PAGETITLE_AUTHENTIFICATION Set up user authentication Set opp brukarautentisering
STR_PAGETITLE_MYSQL_NATIVE Set up MySQL/MariaDB server data Set opp tenardata for MySQL/MariaDB
STR_PAGETITLE_FINAL Save and proceed Lagra og hald fram
STR_DATABASEDEFAULTNAME New Database Ny database
STR_MYSQLJDBC_HEADERTEXT Set up connection to a MySQL/MariaDB database using JDBC Set opp tilkopling til ein MySQL/MariaDB-database med JDBC
STR_MYSQLJDBC_HELPTEXT Please enter the required information to connect to a MySQL/MariaDB database using JDBC. Note that a JDBC driver class must be installed on your system and registered with %PRODUCTNAME.
Please contact your system administrator if you are unsure about the following settings.
Oppgje informasjonen som trengst for å kopla til ein MySQL/MariaDB-database med JDBC. Legg merkje til at ein JDBC-drivarklasse må vera installert på systemet og registrert med %PRODUCTNAME.

Kontakt systemadministratoren dersom du er usikker på dei følgjande innstillingane.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_PAGETITLE_DBASE
Source string description
GTpDz
Source string location
dbaccess/inc/strings.hrc:361
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/dbaccess/messages.po, string 324