Translation

STR_UNDO_COLON
English C8eBG
Context English Norwegian Nynorsk Actions
STR_AUTONO_WILDCARDS Wildcards such as ?,* are not allowed in #1. Jokerteikn som for eksempel ? og * kan ikkje brukast i #1.
STR_CONNECTION_TEST Connection Test Tilkoplingstest
STR_CONNECTION_SUCCESS The connection was established successfully. Klarte å kopla til.
STR_CONNECTION_NO_SUCCESS The connection could not be established. Klarte ikkje kopla til.
STR_JDBCDRIVER_SUCCESS The JDBC driver was loaded successfully. Klarte å lasta inn JDBC-drivaren.
STR_JDBCDRIVER_NO_SUCCESS The JDBC driver could not be loaded. Klarte ikkje lasta inn JDBC-drivaren.
STR_MSACCESS_FILTERNAME MS Access file MS Access-fil
STR_MSACCESS_2007_FILTERNAME MS Access 2007 file MS Access 2007-fil
STR_FIREBIRD_FILTERNAME Firebird Database Firebird-database
STR_RSC_CHARSETS System System
STR_ERROR_DURING_CREATION Error during creation Feil ved oppretting
STR_UNEXPECTED_ERROR An error occurred. The operation could not be performed. Det oppstod ein feil. Klarte ikkje utføra handlinga.
STR_COULDNOTOPEN_LINKEDDOC The document "$file$" could not be opened. Klarte ikkje opna dokumentet «$file$».
STR_MISSING_TABLES_XDROP The table cannot be deleted because the database connection does not support this. Kan ikkje sletta tabellen fordi databasesambandet ikkje støttar dette.
STR_BUTTON_TEXT_ALL ~All ~Alle
STR_UNDO_COLON Undo: Angra:
STR_REDO_COLON Redo: Gjer om:
STR_UNKNOWN_TYPE_FOUND No corresponding column type could be found for column '#1'. Fann ingen tilhøyrande kolonnetype for kolonnen «#1».
STR_FILE_DOES_NOT_EXIST The file "$file$" does not exist. Fila «$file$» finst ikkje.
STR_WARNINGS_DURING_CONNECT Warnings were encountered while connecting to the data source. Press "$buttontext$" to view them. Det kom åtvaringar ved tilkopling til datakjelda. Trykk «$buttontext$» for å sjå åtvaringane.
STR_NAMED_OBJECT_ALREADY_EXISTS The name '$#$' already exists.
Please enter another name.
Namnet «$#$» finst frå før.
Vel eit anna namn.
RID_STR_EXTENSION_NOT_PRESENT The report, "$file$", requires the Report Builder feature. Rapporten «$file$» krev funksjonen «Report Builder».
STR_COULDNOTCREATE_DRIVERMANAGER Cannot connect to the SDBC driver manager (#servicename#). Kan ikkje kopla til SDBC-drivarhandsamaren (#servicename#).
STR_NOREGISTEREDDRIVER A driver is not registered for the URL #connurl#. Ingen drivar er registrert for nettadressa #connurl#.
STR_NOTABLEINFO Successfully connected, but information about database tables is not available. Sambandet var vellukka, men informasjon om databasetabellar er ikkje tilgjengeleg.
STR_ALL_TABLES All tables Alle tabellar
STR_ALL_VIEWS All views Alle visingar
STR_ALL_TABLES_AND_VIEWS All tables and views Alle tabellar og visingar
STR_TABLE_PRIV_NAME Table name Tabellnamn
STR_TABLE_PRIV_INSERT Insert data Set inn data
STR_TABLE_PRIV_DELETE Delete data Slett data

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_UNDO_COLON
Source string description
C8eBG
Source string location
dbaccess/inc/strings.hrc:305
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/dbaccess/messages.po, string 274