The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

specialsettingspage|comparison
English NhGDH
Context English Norwegian Bokmål Actions
specialsettingspage|extended_tip|eol Select to use the CR + LF code pair to end every text line (preferred for DOS and Windows operating systems). Velg for å bruke CR + LF -kodeparet for å avslutte hver tekstlinje (foretrukket for DOS- og Windows -operativsystemer).
specialsettingspage|ignorecurrency Ignore currency field information Ignorer valutafeltinformasjon
specialsettingspage|extended_tip|ignorecurrency Only for Oracle JDBC connections. When enabled it specifies that no column is treated as a currency field. The field type returned from the database driver is discarded. Bare for Oracle JDBC -tilkoblinger. Når den er aktivert, angir den at ingen kolonne behandles som et valutafelt. Felttypen som returneres fra databasedriveren, forkastes.
specialsettingspage|inputchecks Form data input checks for required fields Kontroll av data i påkrevde skjemafelt
specialsettingspage|extended_tip|inputchecks When you enter a new record or update an existing record in a form, and you leave a field empty which is bound to a database column which requires input, then you will see a message complaining about the empty field. Når du skriver inn en ny post eller oppdaterer en eksisterende post i et skjema, og du lar et felt stå tomt som er bundet til en databasekolonne som krever inndata, vil du se en melding som klager over det tomme feltet.
specialsettingspage|useodbcliterals Use ODBC conformant date/time literals Bruk ODBC-gyldige datouttrykk
specialsettingspage|extended_tip|useodbcliterals Use date/time literals that conform to ODBC standard. Bruk dato/klokkeslett som samsvarer med ODBC -standarden.
specialsettingspage|primarykeys Supports primary keys Støtter primærnøkler
specialsettingspage|extended_tip|primarykeys Enable to overrule Base's heuristics used to detect whether the database supports primary keys. Gjør det mulig å overstyre Bases heuristikk som ble brukt til å oppdage om databasen støtter primære nøkler.
specialsettingspage|resulttype Respect the result set type from the database driver Respekter resultattypesettet fra databasedriveren
specialsettingspage|extended_tip|resulttype Use the database driver different scroll capabilities of a result set. Bruk databasedriverens forskjellige rullemuligheter for et resultatsett.
specialsettingspage|comparisonft Comparison of Boolean values: Sammenligning av boolske verdier:
specialsettingspage|comparison Default Standard
specialsettingspage|comparison SQL SQL
specialsettingspage|comparison Mixed Blandet
specialsettingspage|comparison MS Access MS Access
specialsettingspage|extended_tip|comparison Select the type of Boolean comparison that you want to use. Velg typen boolsk sammenligning du vil bruke.
specialsettingspage|rowsft Rows to scan column types: Rader for å søke etter kolonnetyper:
specialsettingspage|extended_tip|rows Select the number of rows to let the driver detect the data type. Velg antall rader for å la driveren oppdage datatypen.
sqlexception|SQLExceptionDialog Error Details Feildetaljer
sqlexception|label2 Error _list: Feilliste:
sqlexception|label3 _Description: Beskrivelse:
tabledesignrowmenu|cut Cu_t Kutt
tabledesignrowmenu|copy _Copy Kopier
tabledesignrowmenu|paste _Paste Lim inn
tabledesignrowmenu|delete _Delete Slett
tabledesignrowmenu|insert Insert Rows Sett inn rader
tabledesignrowmenu|primarykey Primary Key Primærnøkkel
tabledesignsavemodifieddialog|TableDesignSaveModifiedDialog Do you want to save the changes? Vil du lagre endringene?
tabledesignsavemodifieddialog|TableDesignSaveModifiedDialog The table has been changed. Tabellen er endret.
tablesfilterdialog|TablesFilterDialog Tables Filter Tabellfiltre
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Locked Translated LibreOffice UI - master/dbaccess/messages
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/LibreOffice UI - master

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål
MS Access MS Access LibreOffice UI - master

String information

Context
specialsettingspage|comparison
Source string description
NhGDH
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nb/dbaccess/messages.po, string 794