Translation

generalpagewizard|openDatabase
English dVAEy
Context English Galician Actions
finalpagewizard|usewizard Create tables using the table wizard Crear táboas utilizando o asistente de táboas
finalpagewizard|finishText Click 'Finish' to save the database. Prema en «Rematar» para gardar a base de datos.
generalpagedialog|datasourceTypePre Select the type of database to which you want to establish a connection. Seleccione o tipo de base de datos co que quere estabelecer unha conexión.
generalpagedialog|datasourceTypeLabel Database _type: _Tipo de base de datos:
generalpagedialog|datasourceTypeHelp On the following pages, you can make detailed settings for the connection.

The new settings you make will overwrite your existing settings.
Nas páxinas seguintes pode configurar a conexión de maneira detallada.

A nova configuración sobrescribirá a xa existente.
generalpagewizard|headerText Welcome to the %PRODUCTNAME Database Wizard Dámoslle a benvida ao asistente de bases de datos do %PRODUCTNAME
generalpagewizard|helpText Use the Database Wizard to create a new database, open an existing database file, or connect to a database stored on a server. Utilice o asistente de bases de datos para crear unha base de datos nova, abrir un ficheiro de base de datos existente ou para conectarse a unha base de datos almacenada nun servidor.
generalpagewizard|sourceTypeHeader What do you want to do? Que quere facer?
generalpagewizard|createDatabase Create a n_ew database Cr_ear unha base de datos nova
generalpagewizard|extended_tip|createDatabase Select to create a new database. Seleccione para crear unha base de datos nova.
generalpagewizard|embeddeddbLabel _Embedded database: Base d_e datos incorporada:
generalpagewizard|openExistingDatabase Open an existing database _file Abrir un _ficheiro de base de datos existente
generalpagewizard|extended_tip|openExistingDatabase Select to open a database file from a list of recently used files or from a file selection dialog. Seleccione para abrir un ficheiro de base de datos dunha lista de ficheiros utilizados recentemente ou dunha caixa de diálogo de selección de ficheiro.
generalpagewizard|docListLabel _Recently used: Utilizado _recentemente:
generalpagewizard|extended_tip|docListBox Select a database file to open from the list of recently used files. Click Finish to open the file immediately and to exit the wizard. Seleccione un ficheiro de base de datos para o abrir da lista de ficheiros utilizados recentemente. Prema en Rematar para abrir o ficheiro inmediatamente e saír do asistente.
generalpagewizard|openDatabase Open Abrir
generalpagewizard|extended_tip|openDatabase Opens a file selection dialog where you can select a database file. Click Open or OK in the file selection dialog to open the file immediately and to exit the wizard. Abre unha caixa de diálogo de selección de ficheiro na que pode seleccionar un ficheiro de base de datos. Prema en Abrir ou en Aceptar para abrir o ficheiro inmediatamente e saír do asistente.
generalpagewizard|connectDatabase Connect to an e_xisting database Conectarse a unha base de datos e_xistente
generalpagewizard|extended_tip|connectDatabase Select to create a database document for an existing database connection. Seleccione apra crear un documento de base de datos para unha conexión de base de datos existente.
generalpagewizard|extended_tip|datasourceType Select the database type for the existing database connection. Seleccione o tipo de base de datos da conexión de base de datos existente.
generalpagewizard|noembeddeddbLabel It is not possible to create a new database, because neither HSQLDB, nor Firebird is
available in this setup.
Non é posíbel crear unha base de datos nova porque nesta instalación non están dispoñíbeis nin HSQLDB nin Firebird.
generalpagewizard|extended_tip|PageGeneral The Database Wizard creates a database file that contains information about a database. O Asistente de bases de datos crea un ficheiro de base de datos que contén información sobre unha base de datos.
generalspecialjdbcdetailspage|label2 _Host name: Nome do _servidor:
generalspecialjdbcdetailspage|label3 _Port number: Número do _porto:
generalspecialjdbcdetailspage|socketLabel Socket: Socket:
generalspecialjdbcdetailspage|driverClassLabel MySQL JDBC d_river class: Clase de controlador de JDBC de MySQL:
generalspecialjdbcdetailspage|testDriverClassButton Test Class Probar a clase
generalspecialjdbcdetailspage|label1 Connection Settings Configuración da conexión
generalspecialjdbcdetailspage|charsetlabel _Character set: _Conxunto de caracteres:
generalspecialjdbcdetailspage|charsetheader Data Conversion Conversión de datos
generatedvaluespage|autoretrieve Re_trieve generated values E_xtraer os valores xerados
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/dbaccess/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/fpicker/messages
Translated LibreOffice UI - master/fpicker/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Context
generalpagewizard|openDatabase
Source string description
dVAEy
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
gl/dbaccess/messages.po, string 552