Translation

cellalignment|checkVertStack
English Gwudo
Context English Swedish Actions
calloutpage|position Left Vänster
calloutpage|position Center Mitten
calloutpage|position Right Höger
calloutpage|extended_tip|position Select where you want to extend the callout line from, in relation to the callout box. Välj var förklaringsraden ska utgå ifrån, i relation till förklaringsrutan.
calloutpage|extended_tip|by Select where you want to extend the callout line from, in relation to the callout box. Välj var förklaringsraden ska utgå ifrån, i relation till förklaringsrutan.
calloutpage|label1 _Spacing: Avstånd:
calloutpage|extended_tip|spacing Enter the amount of space that you want to leave between the end of the callout line, and the callout box. Ange hur stort utrymme som ska lämnas mellan slutet på förklaringsraden och förklaringsrutan.
calloutpage|linetypes Straight Line Rak linje
calloutpage|linetypes Angled Line Vinklad linje
calloutpage|linetypes Angled Connector Line Vinklad förbindelselinje
calloutpage|extended_tip|CalloutPage Click the Callout style that you want to apply to the selected callout. Klicka på den förklaringsformatmall som du vill använda för den markerade förklaringen.
cellalignment|labelDegrees _Degrees: Grader:
cellalignment|labelRefEdge _Reference edge: _Referenskant:
cellalignment|extended_tip|spinDegrees Enter the rotation angle from 0 to 360 for the text in the selected cell(s). Ange rotationsvinkeln från 0 till 360 för texten i de markerade cellerna.
cellalignment|extended_tip|references Specify the cell edge from which to write the rotated text. Ange den cellkant från vilken den roterade texten ska skrivas.
cellalignment|checkVertStack Vertically s_tacked Vertikalt staplad
cellalignment|extended_tip|checkVertStack Text direction vertically. Textriktning vertikal.
cellalignment|checkAsianMode Asian layout _mode Asiatiskt layout_läge
cellalignment|extended_tip|checkAsianMode Aligns Asian characters one below the other in the selected cell(s). If the cell contains more than one line of text, the lines are converted to text columns that are arranged from right to left. Western characters in the converted text are rotated 90 degrees to the right. Asian characters are not rotated. Justerar asiatiska tecken uppifrån och ned i markerad(e) cell(er). Om cellen innehåller mer än en textrad omvandlas raderna till textkolumner som ordnas från höger till vänster. Västerländska tecken i den konverterade texten roteras 90 grader åt höger. Asiatiska tecken roteras inte.
cellalignment|extended_tip|dialcontrol Click in the dial to set the text orientation. Klicka på snurrskivan för att ange textorienteringen.
cellalignment|labelTextOrient Text Orientation Textorientering
cellalignment|checkWrapTextAuto _Wrap text automatically _Radbryt text automatiskt
cellalignment|extended_tip|checkWrapTextAuto Wraps text onto another line at the cell border. The number of lines depends on the width of the cell. Radbryter text till en ny rad vid cellkanten. Antalet rader beror på cellbredden.
cellalignment|checkShrinkFitCellSize _Shrink to fit cell size Förmin_ska till cellstorlek
cellalignment|extended_tip|checkShrinkFitCellSize Reduces the apparent size of the font so that the contents of the cell fit into the current cell width. You cannot apply this command to a cell that contains line breaks. Förminskar storleken på teckensnittet så att innehållet i cellen får plats inom den aktuella cellbredden. Du kan inte använda det här kommandot på en cell som innehåller radbrytningar.
cellalignment|checkHyphActive Hyphenation _active Avstavning _aktiv
cellalignment|extended_tip|checkHyphActive Enables word hyphenation for text wrapping to the next line. Aktiverar avstavning för text som radbryts.
cellalignment|LabelTxtDir Te_xt direction: Te_xtriktning:
cellalignment|labelProperties Properties Egenskaper
cellalignment|extended_tip|spinIndentFrom Indents from the left edge of the cell by the amount that you enter. Anger hur stort indraget från cellens vänsterkant ska vara.
cellalignment|labelHorzAlign Hori_zontal: H_orisontell:

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
cellalignment|checkVertStack
Source string description
Gwudo
Source string location
cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:123
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/cui/messages.po, string 1038