Translation

optproxypage|proxymode
English LBWG4
Context English Swedish Actions
paths To modify an entry in this list, click the entry and click Edit. You can also double click the entry. För att ändra en post i den här listan, klicka på posten och klicka på Redigera. Du kan också dubbelklicka på posten.
optpathspage|label1 Paths used by %PRODUCTNAME Sökvägar som används av %PRODUCTNAME
optpathspage|default _Default Standar_d
default The Default button resets the predefined paths for all selected entries. Knappen Standard återställer de fördefinierade sökvägarna för alla valda poster.
optpathspage|edit _Edit... _Redigera...
edit Click to display the Select Path or Edit Paths dialog. Klicka för att visa dialogrutan Välj sökväg eller Redigera sökvägar.
OptPathsPage This section contains the default paths to important folders of the office suite. These paths can be edited by the user. Det här avsnittet innehåller standardsökvägarna till viktiga mappar i kontorspaketet. Dessa sökvägar kan redigeras av användaren.
optproxypage|label2 Proxy s_erver: Pro_xyserver:
extended_tip|http Type the name of the proxy server for HTTP. Skriv namnet på proxyservern för HTTP.
extended_tip|https Type the name of the proxy server for HTTPS. Type the port in the right-hand field. Ange namnet på proxyservern för HTTPS. Ange port i det högra fältet.
extended_tip|ftp Type the name of the proxy server for FTP. Skriv namnet på proxyservern för FTP.
extended_tip|noproxy Specifies the names of the servers that do not require any proxy servers, separated by semicolons. Anger namnen på de servrar som inte kräver någon proxyserver, avgränsade med semikolon.
extended_tip|httpport Type the port for the corresponding proxy server. Ange porten för motsvarande proxyserver
extended_tip|httpsport Type the port for the corresponding proxy server. Ange porten för motsvarande proxyserver
extended_tip|ftpport Type the port for the corresponding proxy server. Ange porten för motsvarande proxyserver
optproxypage|proxymode None Inga
optproxypage|proxymode System System
optproxypage|proxymode Manual Manuell
extended_tip|proxymode Specifies the type of proxy definition. Anger typ av proxydefinition.
optproxypage|httpft HT_TP proxy: Http-p_roxyserver:
optproxypage|httpportft _Port: _Port:
optproxypage|httpsft HTTP_S proxy: HTTP_S-proxy:
optproxypage|ftpft _FTP proxy: _Ftp-proxyserver:
optproxypage|noproxyft _No proxy for: _Ingen proxy för
optproxypage|httpsportft P_ort: P_ort:
optproxypage|ftpportft P_ort: Port:
optproxypage|noproxydesc Separator ; Skiljetecken ;
optproxypage|label1 Settings Inställningar
extended_tip|OptProxyPage Specifies the type of proxy definition. Anger typ av proxydefinition.
optsavepage|load_docprinter Load printer settings with the document Läs in skrivarinställningar tillsammans med dokumentet
load_docprinter If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked. Om det är aktiverat kommer skrivarinställningarna att laddas med dokumentet. Detta kan göra att ett dokument skrivs ut på en avlägsen skrivare, om du inte ändrar skrivaren manuellt i dialogrutan Skriv ut. Om den är inaktiverad kommer din standardskrivare att användas för att skriva ut detta dokument. De aktuella skrivarinställningarna kommer att lagras med dokumentet oavsett om det här alternativet är markerat eller inte.

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/sfx2/messages Ingaen
Translated LibreOffice UI - master/filter/messages Ingaen
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages Ingaen
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages Ingaen
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages Ingaen
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages Ingaen
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages Ingaen
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages Ingaen
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI Ingaen
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI Ingaen
Translated LibreOffice UI - master/reportdesign/messages Ingaen
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages Ingaen
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages Ingaen
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages Ingaen
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages Ingaen
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages Iingaen
Translated LibreOffice UI - master/extensions/messages Ingaen
Translated LibreOffice UI - master/extensions/messages Ingaen
Translated LibreOffice UI - master/extensions/messages Ingaen

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
None Ingen LibreOffice UI - master

String information

Context
optproxypage|proxymode
Source string description
LBWG4
Source string location
cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:180
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/cui/messages.po, string 2673