Translation

optproxypage|ftpportft
English kmBDu
Context English Swedish Actions
extended_tip|ftp Type the name of the proxy server for FTP. Skriv namnet på proxyservern för FTP.
extended_tip|noproxy Specifies the names of the servers that do not require any proxy servers, separated by semicolons. Anger namnen på de servrar som inte kräver någon proxyserver, avgränsade med semikolon.
extended_tip|httpport Type the port for the corresponding proxy server. Ange porten för motsvarande proxyserver
extended_tip|httpsport Type the port for the corresponding proxy server. Ange porten för motsvarande proxyserver
extended_tip|ftpport Type the port for the corresponding proxy server. Ange porten för motsvarande proxyserver
optproxypage|proxymode None Inga
optproxypage|proxymode System System
optproxypage|proxymode Manual Manuell
extended_tip|proxymode Specifies the type of proxy definition. Anger typ av proxydefinition.
optproxypage|httpft HT_TP proxy: Http-p_roxyserver:
optproxypage|httpportft _Port: _Port:
optproxypage|httpsft HTTP_S proxy: HTTP_S-proxy:
optproxypage|ftpft _FTP proxy: _Ftp-proxyserver:
optproxypage|noproxyft _No proxy for: _Ingen proxy för
optproxypage|httpsportft P_ort: P_ort:
optproxypage|ftpportft P_ort: Port:
optproxypage|noproxydesc Separator ; Skiljetecken ;
optproxypage|label1 Settings Inställningar
extended_tip|OptProxyPage Specifies the type of proxy definition. Anger typ av proxydefinition.
optsavepage|load_docprinter Load printer settings with the document Läs in skrivarinställningar tillsammans med dokumentet
load_docprinter If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked. Om det är aktiverat kommer skrivarinställningarna att laddas med dokumentet. Detta kan göra att ett dokument skrivs ut på en avlägsen skrivare, om du inte ändrar skrivaren manuellt i dialogrutan Skriv ut. Om den är inaktiverad kommer din standardskrivare att användas för att skriva ut detta dokument. De aktuella skrivarinställningarna kommer att lagras med dokumentet oavsett om det här alternativet är markerat eller inte.
optsavepage|load_settings Load user-specific settings with the document Läs in användarspecifika inställningar med dokumentet
load_settings Loads the user-specific settings saved in a document with the document. Laddar de användarspecifika inställningarna som sparats i ett dokument med dokumentet.
optsavepage|label1 Load Läs in
optsavepage|autosave Save _AutoRecovery information every: Spara _återställningsinformation var:
autosave Specifies that the office suite saves the information needed to restore all open documents in case of a crash. You can specify the saving time interval. Anger att kontorspaketet sparar den information som behövs för att återställa alla öppna dokument i händelse av en krasch. Du kan ange tidsintervallet för sparandet.
autosave_spin Specifies the time interval in minutes for the automatic recovery option. Anger tidsintervallet i minuter för alternativet för automatisk återställning.
optsavepage|autosave_mins minutes minut
optsavepage|userautosave Automatically save the document too Spara även dokumentet automatiskt
userautosave Specifies that the office suite saves all open documents when saving auto recovery information. Uses the same time interval as AutoRecovery does. Anger att kontorspaketet sparar alla öppna dokument när information om automatisk återställning sparas. Använder samma tidsintervall som automatisk återställning gör.
optsavepage|relative_fsys Save URLs relative to file system Spara URL:er i relation till filsystemet.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages P_ort:
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
optproxypage|ftpportft
Source string description
kmBDu
Source string location
cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:281
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/cui/messages.po, string 2683