Translation

certdialog|label2
English GFGjC
Context English Swedish Actions
cellalignment|liststoreVertAlign Top Längst upp
cellalignment|liststoreVertAlign Middle Mitten
cellalignment|liststoreVertAlign Bottom Längst ned
cellalignment|liststoreVertAlign Justified Marginaljusterad
cellalignment|liststoreVertAlign Distributed Distribuerad
cellalignment|extended_tip|comboboxVertAlign Select the vertical alignment option that you want to apply to the cell contents. Välj det alternativ för vertikal justering som du vill tilldela cellinnehållet.
cellalignment|LabelTextAlig Text Alignment Textjustering
cellalignment|labelSTR_BOTTOMLOCK Text Extension From Lower Cell Border Textutsträckning från undre cellkanten
cellalignment|labelSTR_TOPLOCK Text Extension From Upper Cell Border Textutsträckning från övre cellkanten
cellalignment|labelSTR_CELLLOCK Text Extension Inside Cell Textutsträckning bara inuti cellen
cellalignment|labelABCD ABCD ABCD
cellalignment|extended_tip|CellAlignPage Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells. Bestämmer justeringsalternativ för innehållet i den aktuella cellen, eller de markerade cellerna.
certdialog|CertDialog Certificate Path Sökväg till certifikat
certdialog|add _Select NSS path... _Välj NSS-sökväg...
certdialog|extended_tip|add Opens a file picker dialog to add a new Network Security Services Certificate directory to the list. Öppnar en filväljardialog för att lägga till en ny certifikatkatalog för nätverkssäkerhetstjänster till listan.
certdialog|label2 Select or add the correct Network Security Services Certificate directory to use for digital signatures: Välj eller lägg till mappen med nätverkets säkerhetscertifikat för digitala signaturer:
certdialog|manual manual manuell
certdialog|certdir Select a Certificate directory Välj en mapp för certifikat
certdialog|profile Profile Profil
certdialog|dir Directory Mapp
certdialog|label1 Certificate Path Sökväg till certifikat
certdialog|extended_tip|CertDialog Select or add the correct Network Security Services Certificate directory to use for digital signatures. Välj eller lägg till rätt certifikatkatalog för nätverkssäkerhetstjänster att använda för digitala signaturer.
charnamepage|westlangft-cjk Language: Språk:
charnamepage|extended_tip|westlanglb-cjk Sets the language that the spellchecker uses for the selected text or the text that you type. Available language modules have a check mark in front of them. Bestämmer vilket språk rättstavningskontrollen ska använda i den markerade texten eller den text du skriver. Tillgängliga språkmoduler är markerade med en bock.
charnamepage|extended_tip|weststylelb-cjk Select the formatting that you want to apply. Välj den formatering som du vill använda.
charnamepage|westsizeft-cjk Size: Storlek:
charnamepage|extended_tip|westsizelb-cjk Enter or select the font size that you want to apply. For scalable fonts, you can also enter decimal values. Skriv eller markera den teckenstorlek du vill använda. För skalbara teckensnitt kan du också ange decimalvärden.
charnamepage|west_features_button-cjk Features... Funktioner...
charnamepage|extended_tip|westfontnamelb-nocjk Select the font that you want to apply. Välj det teckensnitt du vill använda.
charnamepage|Tab_Western Western Västerländsk
charnamepage|eastsizeft Size: Storlek:

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
Add Lägg till LibreOffice UI - master

String information

Context
certdialog|label2
Source string description
GFGjC
Source string location
cui/uiconfig/ui/certdialog.ui:132
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/cui/messages.po, string 1081