Translation

cellalignment|labelIndent
English mF2bB
Context English Swedish Actions
cellalignment|checkAsianMode Asian layout _mode Asiatiskt layout_läge
cellalignment|extended_tip|checkAsianMode Aligns Asian characters one below the other in the selected cell(s). If the cell contains more than one line of text, the lines are converted to text columns that are arranged from right to left. Western characters in the converted text are rotated 90 degrees to the right. Asian characters are not rotated. Justerar asiatiska tecken uppifrån och ned i markerad(e) cell(er). Om cellen innehåller mer än en textrad omvandlas raderna till textkolumner som ordnas från höger till vänster. Västerländska tecken i den konverterade texten roteras 90 grader åt höger. Asiatiska tecken roteras inte.
cellalignment|extended_tip|dialcontrol Click in the dial to set the text orientation. Klicka på snurrskivan för att ange textorienteringen.
cellalignment|labelTextOrient Text Orientation Textorientering
cellalignment|checkWrapTextAuto _Wrap text automatically _Radbryt text automatiskt
cellalignment|extended_tip|checkWrapTextAuto Wraps text onto another line at the cell border. The number of lines depends on the width of the cell. Radbryter text till en ny rad vid cellkanten. Antalet rader beror på cellbredden.
cellalignment|checkShrinkFitCellSize _Shrink to fit cell size Förmin_ska till cellstorlek
cellalignment|extended_tip|checkShrinkFitCellSize Reduces the apparent size of the font so that the contents of the cell fit into the current cell width. You cannot apply this command to a cell that contains line breaks. Förminskar storleken på teckensnittet så att innehållet i cellen får plats inom den aktuella cellbredden. Du kan inte använda det här kommandot på en cell som innehåller radbrytningar.
cellalignment|checkHyphActive Hyphenation _active Avstavning _aktiv
cellalignment|extended_tip|checkHyphActive Enables word hyphenation for text wrapping to the next line. Aktiverar avstavning för text som radbryts.
cellalignment|LabelTxtDir Te_xt direction: Te_xtriktning:
cellalignment|labelProperties Properties Egenskaper
cellalignment|extended_tip|spinIndentFrom Indents from the left edge of the cell by the amount that you enter. Anger hur stort indraget från cellens vänsterkant ska vara.
cellalignment|labelHorzAlign Hori_zontal: H_orisontell:
cellalignment|labelVertAlign _Vertical: _Vertikal:
cellalignment|labelIndent I_ndent: In_drag:
cellalignment|liststoreHorzAlign Default Standard
cellalignment|liststoreHorzAlign Left Vänster
cellalignment|liststoreHorzAlign Center Mitten
cellalignment|liststoreHorzAlign Right Höger
cellalignment|liststoreHorzAlign Justified Marginaljusterad
cellalignment|liststoreHorzAlign Filled Fylld
cellalignment|liststoreHorzAlign Distributed Distribuerad
cellalignment|extended_tip|comboboxHorzAlign Select the horizontal alignment option that you want to apply to the cell contents. Välj det alternativ för horisontell justering som du vill tilldela cellinnehållet.
cellalignment|liststoreVertAlign Default Standard
cellalignment|liststoreVertAlign Top Längst upp
cellalignment|liststoreVertAlign Middle Mitten
cellalignment|liststoreVertAlign Bottom Längst ned
cellalignment|liststoreVertAlign Justified Marginaljusterad
cellalignment|liststoreVertAlign Distributed Distribuerad
cellalignment|extended_tip|comboboxVertAlign Select the vertical alignment option that you want to apply to the cell contents. Välj det alternativ för vertikal justering som du vill tilldela cellinnehållet.

Loading…

User avatar _Andreas

New translation

LibreOffice UI - master / cui/messagesSwedish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
cellalignment|labelIndent
Source string description
mF2bB
Source string location
cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:405
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
sv/cui/messages.po, string 1055