Translation

cellalignment|labelABCD
English EDRZX
Context English Swedish Actions
cellalignment|liststoreHorzAlign Justified Marginaljusterad
cellalignment|liststoreHorzAlign Filled Fylld
cellalignment|liststoreHorzAlign Distributed Distribuerad
cellalignment|extended_tip|comboboxHorzAlign Select the horizontal alignment option that you want to apply to the cell contents. Välj det alternativ för horisontell justering som du vill tilldela cellinnehållet.
cellalignment|liststoreVertAlign Default Standard
cellalignment|liststoreVertAlign Top Längst upp
cellalignment|liststoreVertAlign Middle Mitten
cellalignment|liststoreVertAlign Bottom Längst ned
cellalignment|liststoreVertAlign Justified Marginaljusterad
cellalignment|liststoreVertAlign Distributed Distribuerad
cellalignment|extended_tip|comboboxVertAlign Select the vertical alignment option that you want to apply to the cell contents. Välj det alternativ för vertikal justering som du vill tilldela cellinnehållet.
cellalignment|LabelTextAlig Text Alignment Textjustering
cellalignment|labelSTR_BOTTOMLOCK Text Extension From Lower Cell Border Textutsträckning från undre cellkanten
cellalignment|labelSTR_TOPLOCK Text Extension From Upper Cell Border Textutsträckning från övre cellkanten
cellalignment|labelSTR_CELLLOCK Text Extension Inside Cell Textutsträckning bara inuti cellen
cellalignment|labelABCD ABCD ABCD
cellalignment|extended_tip|CellAlignPage Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells. Bestämmer justeringsalternativ för innehållet i den aktuella cellen, eller de markerade cellerna.
certdialog|CertDialog Certificate Path Sökväg till certifikat
certdialog|add _Select NSS path... _Välj NSS-sökväg...
certdialog|extended_tip|add Opens a file picker dialog to add a new Network Security Services Certificate directory to the list. Öppnar en filväljardialog för att lägga till en ny certifikatkatalog för nätverkssäkerhetstjänster till listan.
certdialog|label2 Select or add the correct Network Security Services Certificate directory to use for digital signatures: Välj eller lägg till mappen med nätverkets säkerhetscertifikat för digitala signaturer:
certdialog|manual manual manuell
certdialog|certdir Select a Certificate directory Välj en mapp för certifikat
certdialog|profile Profile Profil
certdialog|dir Directory Mapp
certdialog|label1 Certificate Path Sökväg till certifikat
certdialog|extended_tip|CertDialog Select or add the correct Network Security Services Certificate directory to use for digital signatures. Välj eller lägg till rätt certifikatkatalog för nätverkssäkerhetstjänster att använda för digitala signaturer.
charnamepage|westlangft-cjk Language: Språk:
charnamepage|extended_tip|westlanglb-cjk Sets the language that the spellchecker uses for the selected text or the text that you type. Available language modules have a check mark in front of them. Bestämmer vilket språk rättstavningskontrollen ska använda i den markerade texten eller den text du skriver. Tillgängliga språkmoduler är markerade med en bock.
charnamepage|extended_tip|weststylelb-cjk Select the formatting that you want to apply. Välj den formatering som du vill använda.
charnamepage|westsizeft-cjk Size: Storlek:
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/chart2/messages
Translated LibreOffice UI - master/chart2/messages
Translated LibreOffice UI - master/chart2/messages
Translated LibreOffice UI - master/chart2/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
cellalignment|labelABCD
Source string description
EDRZX
Source string location
cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:527
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/cui/messages.po, string 1076