Translation

RID_SVXSTR_RIGHT_MARGIN
English BvroE To translators: %1 will be replaced with a percentage, e.g. "10%"
Context English Norwegian Nynorsk Actions
RID_SVXSTR_USE_REPLACE Use replacement table Bruk erstatningstabellen
RID_SVXSTR_CPTL_STT_WORD Correct TWo INitial CApitals Rett opp to STore BOkstavar først i orda
RID_SVXSTR_CPTL_STT_SENT Capitalize first letter of every sentence Stor bokstav først i alle setningar
RID_SVXSTR_BOLD_UNDER Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_ Automatisk *halvfeit*, /kursiv/, gjennomstreka- og understreka_
RID_SVXSTR_NO_DBL_SPACES Ignore double spaces Ignorer doble mellomrom
RID_SVXSTR_DETECT_URL URL Recognition Nettadresse-gjenkjenning
RID_SVXSTR_DASH Replace dashes Byt ut bindestrek med tankestrek på rette stadar
RID_SVXSTR_CORRECT_ACCIDENTAL_CAPS_LOCK Correct accidental use of cAPS LOCK key Rett opp i feil bruk av tasten Caps Lock
RID_SVXSTR_NON_BREAK_SPACE Add non-breaking space before specific punctuation marks in French text Legg til hardt mellomrom før spesifikk teiknsetjing i fransk tekst
RID_SVXSTR_ORDINAL Format ordinal numbers suffixes (1st -> 1^st) Formater endingar for ordenstal (1st → 1^st)
RID_SVXSTR_OLD_HUNGARIAN Transliterate to Old Hungarian if the text direction is from right to left Translitterer til gammalungarsk viss tekstretninga er frå høgre til venstre
RID_SVXSTR_ANGLE_QUOTES Replace << and >> with angle quotes Byt ut << og >> med doble hermeteikn
RID_SVXSTR_DEL_EMPTY_PARA Remove blank paragraphs Fjern tomme avsnitt
RID_SVXSTR_USER_STYLE Replace Custom Styles Byt ut sjølvvalde stilar
RID_SVXSTR_BULLET Replace bullets with: %1 Erstatt punktteikn med: %1
RID_SVXSTR_RIGHT_MARGIN Combine single line paragraphs if length greater than %1 Slå saman avsnitt med berre ei linje dersom det er lengre enn %1
RID_SVXSTR_NUM Bulleted and numbered lists. Bullet symbol: %1 Punktlister og nummererte lister. Punktteikn: %1
RID_SVXSTR_BORDER Apply border Bruk kantlinjer
RID_SVXSTR_CREATE_TABLE Create table Lag tabell
RID_SVXSTR_REPLACE_TEMPLATES Apply Styles Bruk stilar
RID_SVXSTR_DEL_SPACES_AT_STT_END Delete spaces and tabs at beginning and end of paragraph Slett mellomrom og tabulatorar først og sist i avsnitta
RID_SVXSTR_DEL_SPACES_BETWEEN_LINES Delete spaces and tabs at end and start of line Slett mellomrom og tabulatorar først og sist på linjene
RID_SVXSTR_CONNECTOR Connector Samband
RID_SVXSTR_DIMENSION_LINE Dimension line Målelinje
RID_SVXSTR_STARTQUOTE Start Quote Starthermeteikn
RID_SVXSTR_ENDQUOTE End Quote Slutthermeteikn
RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_NONE No Shadow Ingen skugge
RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_BOTTOMRIGHT Cast Shadow to Bottom Right Kast skugge ned til høgre
RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_TOPRIGHT Cast Shadow to Top Right Kast skugge opp til høgre
RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_BOTTOMLEFT Cast Shadow to Bottom Left Kast skugge ned til venstre
RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_TOPLEFT Cast Shadow to Top Left Kast skugge opp til venstre

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_SVXSTR_RIGHT_MARGIN
Source string description
BvroE To translators: %1 will be replaced with a percentage, e.g. "10%"
Source string location
cui/inc/strings.hrc:343
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/cui/messages.po, string 300