Translation

RID_CUI_TIPOFTHEDAY
English W6E2A
Context English Norwegian Nynorsk Actions
RID_CUI_TIPOFTHEDAY In a Draw page, use “-” to zoom out; “+” to zoom in. Bruk «-» for å forminska og «+» for å forstørra i Draw.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to show the contents of another document within your document? Use Insert ▸ Section and select Link. Du kan setja inn innhald frå eit anna dokument i det gjeldande dokumentet med «Set inn → Bolk» og velja «Lenkje».
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To automatically number table rows in Writer, select the relevant column, then apply a List Style. Du kan nummerere tabellrader i Writer automatisk ved å merkja den aktuelle kolonnen og så bruka ein nummereringsstil frå listestilane.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME allows you to use assistive tools, such as external screen readers, Braille devices or speech recognition input devices. Med %PRODUCTNAME kan du bruka hjelpemiddel som eksterne skjermlesarar og utstyr for Braille eller talegjenkjenning.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to sort a series in %PRODUCTNAME Calc such as A1, A2, A3, A11, A15, not in alphabetical order but on the number? Enable natural sort in the Options tab. Ønskjer du å sortera ein serie som A1, A2, A3, A11, A15 i %PRODUCTNAME Calc nummerisk i staden for alfabetisk, slår du på naturleg sortering i fana for val.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can change the default function in the status bar: right click on the area. Du kan endra standardfunksjonen på statuslinja ved å høgreklikka på området.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to add many of the same shapes in Draw/Impress? Double-click a tool in the drawing toolbar to use it for repeated tasks. Har du bruk for å setja inn den same forma fleire stadar i Draw/Impress, kan du dobbeltklikka på eit verktøy i verktøylinja for teikning slik at forma kan brukast fleire gonger.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %MOD1+Shift+F9 recalculates all formulas in all spreadsheets. Bruk %MOD1 + Shift + F9 for rekna ut alle formlane i alle reknearka på nytt,
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to keep a part of an editable document as read-only? Insert ▸ Section. Add text to the section, then right-click “Edit Section” and check “Protect”. Ønskjer du å halda eit område i eit redigerbart dokument skriveverna, bruk «Set inn → Bolk» og legg til tekst til utvalet og høgreklikk på «Rediger utvalet» og merk av for «Vern».
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use the Backspace key instead of Delete in Calc. You can choose what to delete. Bruk rettetasten i staden for Delete-tasten i Calc. Du kan då velja kva som skal slettast.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Best way to fix bad-looking MS Word table cells via Table ▸ Size ▸ Optimal Row Height / Column Width. Den beste måten å retta opp MS Word-tabellar som ikkje ser heilt fine ut, er å bruka «Tabell → Storleik → Beste radhøgd/Beste kolonnebreidd»,
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To repeat a table heading when a table spans over a page, use Table ▸ Table Properties ▸ Text Flow ▸ Repeat heading. Viss du vil gjenta ei tabelloverskrift når ein tabell går over meir enn ei side, brukar du «Tabell → Eigenskapar → Tekstflyt → Gjenta overskrift».
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to quickly insert or delete rows? Select the desired number of rows (or columns) and press %MOD1+Plus sign (+) to add or %MOD1+Minus sign (-) to delete.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To repeat rows/columns on every pages use Format ▸ Print Ranges ▸ Edit. Du kan gjenta rader/kolonnar på kvar side ved å bruka «Format → Utskriftsområde → Rediger».
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Insert images and photos into shapes in Draw and Impress. Right-click on a shape, choose Area ▸ Image ▸ Add / Import, and use Options to adjust appearance.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Need to insert the date in a spreadsheet cell? Type %MOD1+; or Shift+%MOD1+; to insert the time. Har du bruk for å setja inn datoen i ei reknearkceller? Tast «%MOD1 +» eller «Shift + %MOD1 +» for å setja inn tida.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Insert your metadata in your document with Insert ▸ Fields ▸ More Fields… ▸ Document or DocInformation. Du kan setja inn metadata i eit dokument ved å bruka «Set inn → Felt → Fleire felt → Dokument / Dokumentinformasjon».
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Get help from the community via the Ask portal. Frå hjelp (på engelsk) frå fellesskapet via Ask-portalen.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use Shift+Space to select the current row and %MOD1+Space to select the current column. Bruk «Shift + Mellomrom» for å merkja den gjeldande rada og «%MOD1 + Mellomrom» for å merkja den gjeldande kolonnen.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can move an object to another layer by holding it until its edges flash, then drag it to the tab of the layer you want to move it to. Du kan flytta eit objekt til eit anna lag ved å halda det til kantane blinkar og så dra det til fana for laget du ønskjer å flytta det til.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Data ▸ Validity allows you to create drop-down lists where the user selects a value instead of typing. Bruk «Data → Validering» for å laga nedtrekkslister der brukaren kan velja ein verdi i staden for å skriva han.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Hold down %MOD1 and turn the mouse wheel to change the zoom factor. Hald nede %MOD1 og snu på musehjulet for å endra forstørringsgraden.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME has great extensions to increase your productivity—check them out. %PRODUCTNAME har mange utvidingar for å auka produktiviteten – prøv dei gjerne.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to count words for just one particular paragraph style? Use Edit ▸ Find and Replace, click Paragraph Styles, select the style in Find, and click Find All. Read the result in the status bar. Ønskjer du å telja ord brukte i ein bestemt avsnittsstil, bruk «Rediger → Søk og byt ut → Avsnittsstilar». Vel stilen i feltet «Søk» og trykk «Søk etter alle». Resultatet kjem opp på statuslinja.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Generate fully customized PDF documents with the exact format, image compression, comments, access rights, password, etc., via File ▸ Export as PDF. Bruk «Fil → Eksporter som PDF» for å laga brukartilpassa PDF-dokument med nøyaktig format, biletkomprimering, merknadar, tilgangsrettar, passord osv.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Writer includes LibreLogo: simple Logo-like programming environment with turtle vector graphics, DTP and graphic design. Writer inneheld LibreLogo, eit enkelt Logo-liknande program med vektorgrafikk styrt av ei skjelpadde, DTP og grafisk utforming.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Construct your own 2D shapes in Draw. Select two or more objects, and explore possibilities with Shape ▸ Combine, Shape ▸ Merge, Shape ▸ Subtract, and Shape ▸ Intersect. Lag dine eigne 2D-figurar i Draw. Merk to eller fleire objekt og prøv ut kva som skjer når du brukar «Form → Kombiner», «Form → Flett saman», «Form → Trekk frå» og «Form → Snitt».
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Do you plan to change your computer and want to recover your customizations? See: Har du planar om å gjere endringar i datamaskinen og vil gjenoppretta tilpassingane? Sjå:
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can toggle between the field names and the actual value with View ▸ Fields Names (or %MOD1+F9). Du kan veksla mellom feltnamn og gjeldande verdi med «Vis → Feltnamn» (eller %MOD1 + F9).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Show or hide comments in Writer by clicking the comment toggle button in the ruler. Du kan visa eller gøyma merknadar ved å trykka på merknadsknappen i linjalen. (Berre dersom merknadar finst).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To enable macro recording, check Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ Advanced ▸ Enable macro recording. Du slår på opptak av makro ved å kryssa av for «Verktøy → Innstillingar → %PRODUCTNAME → Avansert → Slå på opptak av makro».
User avatar Mihkel

Suggestion added

Suggested change:

a year ago

Loading…

User avatar Mihkel

Suggestion added

LibreOffice UI - master / cui/messagesNorwegian Nynorsk

a year ago
User avatar Kolbjoern

Translation changed

LibreOffice UI - master / cui/messagesNorwegian Nynorsk

a year ago
User avatar Kolbjoern

New translation

LibreOffice UI - master / cui/messagesNorwegian Nynorsk

2 years ago
Browse all component changes
User avatar Mihkel

Resolved comment

Translators: Note that many European keyboard layouts don't have a dedicated ; (semicolon) key. So, starting from LibreOffice 7.0, these shortcuts will instead be %MOD1+, (comma) and Shift+%MOD1+, (comma) for inserting date and time, respectively. For affected languages, see https://gerrit.libreoffice.org/c/core/+/94305

a year ago
User avatar Mihkel

Resolved comment

Just noticed that according to Accelerators.xcu, when using US English user interface, Shift+Command+semicolon won't insert current time on a Mac - instead it opens the spelling dialog. And there isn't any other shortcut defined for inserting current time on Mac, either.

a year ago
User avatar sophie

Resolved comment

@Mihkel also filed under 143264

12 months ago

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Comments

There are 3 comments for this string.

View

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_CUI_TIPOFTHEDAY
Source string description
W6E2A
Source string location
cui/inc/tipoftheday.hrc:91
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
nn/cui/messages.po, string 391