The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

RID_SVXSTR_DEL_SPACES_BETWEEN_LINES
English R9Kke
Context English Norwegian Nynorsk Actions
RID_SVXSTR_DASH Replace dashes Byt ut bindestrek med tankestrek på rette stadar
RID_SVXSTR_CORRECT_ACCIDENTAL_CAPS_LOCK Correct accidental use of cAPS LOCK key Rett opp i feil bruk av tasten Caps Lock
RID_SVXSTR_NON_BREAK_SPACE Add non-breaking space before specific punctuation marks in French text Legg til hardt mellomrom før spesifikk teiknsetjing i fransk tekst
RID_SVXSTR_ORDINAL Format ordinal numbers suffixes (1st -> 1^st) Formater endingar for ordenstal (1st → 1^st)
RID_SVXSTR_OLD_HUNGARIAN Transliterate to Old Hungarian if the text direction is from right to left Translitterer til gammalungarsk viss tekstretninga er frå høgre til venstre
RID_SVXSTR_ANGLE_QUOTES Replace << and >> with angle quotes Byt ut << og >> med doble hermeteikn
RID_SVXSTR_DEL_EMPTY_PARA Remove blank paragraphs Fjern tomme avsnitt
RID_SVXSTR_USER_STYLE Replace Custom Styles Byt ut sjølvvalde stilar
RID_SVXSTR_BULLET Replace bullets with: %1 Erstatt punktteikn med: %1
RID_SVXSTR_RIGHT_MARGIN Combine single line paragraphs if length greater than %1 Slå saman avsnitt med berre ei linje dersom det er lengre enn %1
RID_SVXSTR_NUM Bulleted and numbered lists. Bullet symbol: %1 Punktlister og nummererte lister. Punktteikn: %1
RID_SVXSTR_BORDER Apply border Bruk kantlinjer
RID_SVXSTR_CREATE_TABLE Create table Lag tabell
RID_SVXSTR_REPLACE_TEMPLATES Apply Styles Bruk stilar
RID_SVXSTR_DEL_SPACES_AT_STT_END Delete spaces and tabs at beginning and end of paragraph Slett mellomrom og tabulatorar først og sist i avsnitta
RID_SVXSTR_DEL_SPACES_BETWEEN_LINES Delete spaces and tabs at end and start of line Slett mellomrom og tabulatorar først og sist på linjene
RID_SVXSTR_CONNECTOR Connector Samband
RID_SVXSTR_DIMENSION_LINE Dimension line Målelinje
RID_SVXSTR_STARTQUOTE Start Quote Starthermeteikn
RID_SVXSTR_ENDQUOTE End Quote Slutthermeteikn
RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_NONE No Shadow Ingen skugge
RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_BOTTOMRIGHT Cast Shadow to Bottom Right Kast skugge ned til høgre
RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_TOPRIGHT Cast Shadow to Top Right Kast skugge opp til høgre
RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_BOTTOMLEFT Cast Shadow to Bottom Left Kast skugge ned til venstre
RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_TOPLEFT Cast Shadow to Top Left Kast skugge opp til venstre
RID_SVXSTR_SIGNATURELINE_SIGNED_BY Signed by: %1 Signert av: %1
RID_SVXSTR_FILTER_ALL All files Alle filer
RID_SVXSTR_REGISTERED_DATABASES Registered Databases Registrerte databasar
RID_SVXSTR_CANNOTCONVERTURL_ERR The URL <%1> cannot be converted to a filesystem path. Adressa <%1> kan ikkje konverterast til ein sti i filsystemet
aboutdialog|copyright Copyright © 2000–2022 LibreOffice contributors. Copyright © 2000–2022 LibreOffice-bidragsytarane.
aboutdialog|vendor This release was supplied by %OOOVENDOR. Denne utgjevinga er levert av %OOOVENDOR.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_SVXSTR_DEL_SPACES_BETWEEN_LINES
Source string description
R9Kke
Source string location
cui/inc/strings.hrc:349
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/cui/messages.po, string 306