Translation

RID_CUI_TIPOFTHEDAY
English Wzpbw
Context English Dutch Actions
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can create a master document from the current Writer document by using File ▸ Send ▸ Create Master Document. U kunt een hoofddocument maken van het huidige Writer-document door Bestand ▸ Verzenden ▸ Hoofddocument maken te gebruiken.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to center cells on a printed page in Calc? Format ▸ Page, Page ▸ Layout settings ▸ Table alignment. Wilt u cellen centreren bij het afdrukken van een pagina in Calc? Opmaak ▸ Pagina, Pagina ▸ Lay-outinstellingen ▸ Tabel uitlijning.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Frames can be linked so that the text can flow from one to the other as in desktop publishing. Frames kunnen worden gekoppeld, zodat de tekst van de ene naar de andere kan vloeien, zoals bij desktop publishing.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can create a chart based on a Writer table by clicking in the table and choosing Insert ▸ Chart. U kunt een grafiek maken op basis van een Writer-tabel door in de tabel te klikken en Invoegen ▸ Diagram te kiezen.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Select options in Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Formatting Aids ▸ Display Formatting to specify which non-printing characters are displayed. Selecteer opties in Extra ▸ Opties ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Opmaakhulp ▸ Opmaak weergeven om aan te geven welke niet-afdrukbare tekens worden weergegeven.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to jump to a particular page by its number? Click the left-most statusbar entry or use Edit ▸ Go To Page… or press %MOD1+G. Wilt u naar een bepaalde pagina springen aan de hand van het paginanummer? Klik op de meest linkse statusbalk of gebruik Bewerken ▸ Ga naar pagina... of druk op %MOD1+G.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME supports over 150 languages. %PRODUCTNAME ondersteunt meer dan 150 talen.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Uncheck Slide Show ▸ Settings ▸ Presentation always on top if you need another program displays its window to the front of your presentation. Schakel het vinkje bij Presentatie ▸ Instellingen presentatie ▸ Presentatie steeds op de voorgrond als het nodig is dat een ander programma zijn venster voor uw presentatie toont.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to find the words in bold in a Writer document? Edit ▸ Find and Replace ▸ Other options ▸ Attributes ▸ Font weight. Wilt u de vetgedrukte woorden vinden in een Writer-document? Bewerken ▸ Zoeken en vervangen ▸ Andere opties ▸ Attributen ▸ Tekendikte.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can sort paragraphs or table rows alphabetically or numerically per Tools ▸ Sort. U kunt alinea's of tabelrijen alfabetisch of numeriek sorteren per Extra ▸ Sorteren.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To insert a paragraph before (after) a section, press %MOD2+Enter at the beginning (end) of the section. Om een alinea voor (na) een sectie in te voegen, drukt u %MOD2+Enter aan het begin (einde) van de sectie.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME has a template center to create good looking documents—check it out. %PRODUCTNAME heeft een sjablooncentrum om goed uitziende documenten te maken - bekijk het eens.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Calculate loan repayments with Calc: eg. PMT(2%/12;36;2500) interest rate per payment period 2%/12, 36 months, loan amount 2500. Bereken met Calc terugbetalingen van leningen: bijv. RMB (2%/12;36;2500) rentepercentage per betaalperiode 2%/12, 36 maanden, geleende bedrag 2500.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Cannot find what you want with the VLOOKUP function in Calc? With INDEX and MATCH you can do anything! Kunt u niet vinden wat u zoekt met de functie VERT.ZOEKEN in Calc? Met INDEX en MATCH kun u alles vinden!
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to show hidden column A? Click a cell in column B, press the left mouse button, move the mouse to the left, release. Then switch it on via Format ▸ Columns ▸ Show. Wilt u de verborgen kolom A laten zien? Klik op een cel in kolom B, druk op de linker muisknop, beweeg de muis naar links, laat los. Maak de kolom dan zichtbaar met Opmaak ▸ Kolommen ▸ Weergeven.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To change the number of a page in Writer, go to the properties of the first paragraph and at the Text Flow tab check Break ▸ Insert and enter the number. Als u het nummer van een pagina in Writer wilt wijzigen, gaat u naar de eigenschappen van de eerste alinea en vinkt u, onder Regeleinden op het tabblad Tekstverloop, het selectievakje Invoegen aan en voert u het nummer in.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Run %PRODUCTNAME in any browser via rollApp. Voer %PRODUCTNAME uit in elke browser via rollApp.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Strange error code in Calc, Err: followed by a number? This page gives the explanation: Vreemde foutcode in Calc, Fout: gevolgd door een cijfer? Deze pagina geeft de uitleg:
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Include a paragraph that is not a title in the table of contents by changing Outline & Numbering in the paragraph settings to an outline level. Voeg een alinea toe die geen titel is in de inhoudsopgave door Overzicht en Nummering in de alinea-instellingen te wijzigen naar een overzichtsniveau.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Apart from table of contents, %PRODUCTNAME can create Alphabetical, Illustrations, Tables, Objects, Bibliography, User-Defined indexes. Naast de inhoudsopgave kan %PRODUCTNAME ook alfabetisch, illustratie, tabellen, objecten, bibliografie en door de gebruiker gedefinieerde indexen maken.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Unable to modify or delete a custom cell style? Check all sheets, none should be protected. Kunt u een aangepaste celopmaakprofiel niet wijzigen of verwijderen? Controleer alle bladen, geen enkele mag zijn beveiligd.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You need to fill a series? Select the cell range and Sheet ▸ Fill Cells ▸ Fill Series and choose between Linear, Growth, Date and AutoFill. Moet u een serie vullen? Selecteer het celbereik en Blad ▸ Cellen vullen ▸ Reeks en kies tussen Lineair, Groei, Datum en Autovullen.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to know if a cell is referred in formulas of other cells? Tools ▸ Detective ▸ Trace Dependents (Shift+F5). Wilt u weten of een cel wordt doorverwezen in formules van andere cellen? Extra ▸ Detective ▸ Afhankelijkheden opsporen (Shift+F5).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY In the replace input field of auto correct options you can use the wildcards .* In het veld Vervangen van AutoCorrectie kunt u de jokertekens gebruiken. *
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to duplicate the above line? Press %MOD1+D or use Sheet ▸ Fill Cells ▸ Fill Down. Wilt u de bovenstaande regel dupliceren? Druk op %MOD1+D of gebruik Blad ▸ Cellen vullen ▸ Omlaag.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To search in several spreadsheets, select them before you start the search. Als u in verschillende werkbladen wilt zoeken, selecteert u deze voordat u begint met zoeken.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Drag & drop cells from Calc into the normal view of a slide creates a table; into the outline view, each cell creates a line in the outline. Slepen en neerzetten van cellen van Calc naar de normale weergave van een dia maakt een tabel; in de overzichtsweergave maakt elke cel een regel in het overzicht.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME helps you not to enter two or more spaces in Writer. Check Tools ▸ AutoCorrect ▸ AutoCorrect Options ▸ Options ▸ Ignore double spaces. %PRODUCTNAME helpt u om geen twee of meer spaties in Writer in te voeren. Controleer Extra ▸ Opties voor AutoCorrectie ▸ Opties ▸ Dubbele spaties verwijderen.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want the cursor to go into the cell to the right, after entering a value in Calc? Use the Tab key instead of Enter. Wilt u dat de cursor naar de cel rechts gaat, nadat u een waarde in Calc hebt ingevoerd? Gebruik de Tab-toets in plaats van Enter.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To display the scrollbar to the left, enable Tools ▸ Options ▸ Language Settings ▸ Languages ▸ Complex text and right click a sheet in Sheet tabs above Status bar ▸ Right-To-Left. Om de schuifbalk links weer te geven, schakelt u Extra ▸ Opties ▸ Taalinstellingen ▸ Talen ▸ Complexe tekstlay-out in en klikt u met rechts op een blad in Bladtabs boven Statusbalk ▸ Rechts-naar-links.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Drag a formatted object to the Styles and Formatting window. A dialog box opens, just enter the name of the new style. Sleep een opgemaakt object naar het paneel Opmaakprofielen van de Zijbalk. Er wordt een dialoogvenster geopend, voer de naam van het nieuwe opmaakprofiel in.

Loading…

User avatar kees538

Translation changed

LibreOffice UI - master / cui/messagesDutch

a year ago
User avatar kees538

Translation changed

LibreOffice UI - master / cui/messagesDutch

2 years ago
User avatar kees538

New translation

LibreOffice UI - master / cui/messagesDutch

2 years ago
User avatar vpanter

Comment added

LibreOffice UI - master / cui/messagesDutch

Begrijp ik niet

2 years ago
Browse all component changes
User avatar vpanter

Translation comment

Begrijp ik niet

2 years ago

Things to check

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_CUI_TIPOFTHEDAY
Source string description
Wzpbw
Source string location
cui/inc/tipoftheday.hrc:256
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
nl/cui/messages.po, string 554