Translation

RID_SVXSTR_DESC_LINEEND
English s9ED3
Context English Frisian Actions
RID_SVXSTR_JRE_NOT_RECOGNIZED The folder you selected does not contain a Java runtime environment.
Please select a different folder.
De map dy't jo selektearre ha befettet gjin Java runtime omjouwing.
Selektearje in oare map.
RID_SVXSTR_JRE_FAILED_VERSION The Java runtime environment you selected is not the required version.
Please select a different folder.
De Java runtime omjouwing dy't jo selektearre ha is net de fereaske ferzje.
Selektearje in oare map.
RID_SVXSTR_JAVA_START_PARAM Edit Parameter Parameter bewurkje
RID_SVXSTR_OPT_PROXYPORTS Invalid value!

The maximum value for a port number is 65535.
Unjildige wearde!

De maksimum wearde foar in poartenûmer is 65535.
RID_SVXSTR_DESC_GRADIENT Please enter a name for the gradient: Fier in namme foar de kleurferrin yn:
RID_SVXSTR_DESC_NEW_BITMAP Please enter a name for the bitmap: Fier in namme foar de bitmap yn:
RID_SVXSTR_DESC_EXT_BITMAP Please enter a name for the external bitmap: Fier in namme foar de eksterne bitmap yn:
RID_SVXSTR_DESC_NEW_PATTERN Please enter a name for the pattern: Fier in namme yn foar it patroan:
RID_SVXSTR_DESC_LINESTYLE Please enter a name for the line style: Fier in namme foar de linestyl yn:
RID_SVXSTR_ASK_CHANGE_LINESTYLE The line style was modified without saving.
Modify the selected line style or add a new line style.
De linestyl is feroare sûnder it te bewarjen.
Feroarje de selektearre linestyl of heakje in nije linestyl ta.
RID_SVXSTR_DESC_HATCH Please enter a name for the hatching: Fier in namme yn foar arsearing:
RID_SVXSTR_CHANGE Modify Oanpasse
RID_SVXSTR_ADD Add Taheakje
RID_SVXSTR_DESC_COLOR Please enter a name for the new color: Fier in namme foar de nije kleur yn:
RID_SVXSTR_TABLE Table Tabel
RID_SVXSTR_DESC_LINEEND Please enter a name for the new arrow style:
RID_SVXSTR_CHARNAME_NOSTYLE No %1 Nr %1
RID_SVXSTR_CHARNAME_FAMILY Family: Famylje:
RID_SVXSTR_CHARNAME_FONT Font: Lettertype:
RID_SVXSTR_CHARNAME_STYLE Style: Styl:
RID_SVXSTR_CHARNAME_TYPEFACE Typeface: Letterbyld:
RID_SVXSTR_USE_REPLACE Use replacement table Ferfangingstabel brûke
RID_SVXSTR_CPTL_STT_WORD Correct TWo INitial CApitals Twa haadletters oan WUrdbegjin korrizjearje
RID_SVXSTR_CPTL_STT_SENT Capitalize first letter of every sentence Elke sin mei in haadletter begjinne
RID_SVXSTR_BOLD_UNDER Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_ Automatysk *fet*, /skeanprinte/, -trochstreekje- en _ûnderstreekje_
RID_SVXSTR_NO_DBL_SPACES Ignore double spaces Dûbele spaasje negearje
RID_SVXSTR_DETECT_URL URL Recognition URL-adres werkenning
RID_SVXSTR_DASH Replace dashes Streepkes ferfange
RID_SVXSTR_CORRECT_ACCIDENTAL_CAPS_LOCK Correct accidental use of cAPS LOCK key Unopsetlik brûkme fan de cAPS LOCK-kaai korrisjearje
RID_SVXSTR_NON_BREAK_SPACE Add non-breaking space before specific punctuation marks in French text In hurde spaasje taheakje foar spesjale lêstekens yn Frânstalige tekst
RID_SVXSTR_ORDINAL Format ordinal numbers suffixes (1st -> 1^st) Foarheaksels foar ordinale getallen opmeitsje (1ste -> 1^ste)
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty LibreOffice UI - master/cui/messages
The following string has different context, but the same source.
Empty LibreOffice UI - master/sd/messages

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice UI - master / cui/messagesFrisian

 
3 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English Frisian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_SVXSTR_DESC_LINEEND
Source string description
s9ED3
Source string location
cui/inc/strings.hrc:322
String age
3 weeks ago
Source string age
3 weeks ago
Translation file
fy/cui/messages.po, string 280