Translation

RID_CUI_TIPOFTHEDAY
English Tc7Nf
Context English Greek Actions
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can create an illustration index from object names, not only from captions. Μπορείτε να δημιουργήσετε ευρετήριο παραδειγμάτων από ονόματα αντικειμένων, όχι μόνο από τίτλους.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use your Android or iPhone to remotely control your Impress presentation. Xρησιμοποιήσετε το Android ή το iPhone για να ελέγξετε από μακριά την παρουσίαση του Impress σας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to know how many days there are in the current month? Use the DAYSINMONTH(TODAY()) function. Θέλετε να ξέρετε πόσες ημέρες υπάρχουν στον τρέχοντα μήνα; Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DAYSINMONTH(TODAY()).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Your numbers are displayed as ### in your spreadsheet? The column is too narrow to display all digits. Εμφανίζονται οι αριθμοί σας ως ### στο υπολογιστικό σας φύλλο; Η στήλη είναι πολύ στενή για να εμφανίσει όλα τα ψηφία.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Enable massive parallel calculations of formula cells via Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ OpenCL. Ενεργοποιήστε μαζικούς παράλληλους υπολογισμούς κελιών τύπου μέσω του Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME ▸ OpenCL.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use the Connector tool from the Drawing toolbar in Draw/Impress to create nice flow charts and optionally copy/paste the object into Writer. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο συνδέσμου από τη γραμμή εργαλείων σχεδίασης στο Draw/Impress για να δημιουργήσετε όμορφα διαγράμματα ροής και προαιρετικά αντιγράψτε/επικολλήστε το αντικείμενο στο Writer.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Your donations support our worldwide community. Οι δωρεές σας υποστηρίζουν την παγκόσμια κοινότητά μας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You want to add x months to a date? Use =EDATE(date;months). Θέλετε να προσθέσετε x μήνες σε μια ημερομηνία; Χρησιμοποιήστε =EDATE(ημερομηνία;μήνες).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To select a contiguous range of cells containing data and bounded by empty row and columns use %MOD1+* (numeric key pad). Για να επιλέξετε συνεχή περιοχή κελιών που περιέχουν δεδομένα και οριοθετούνται από κενή γραμμή ή στήλες χρησιμοποιήστε %MOD1+* (αριθμητικό υποπληκτρολόγιο).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Your date acceptance pattern is inappropriate? Use Tools ▸ Options ▸ Language Settings ▸ Languages ▸ Date acceptance patterns to tweak the pattern. Το μοτίβο αποδοχής της ημερομηνίας σας είναι ακατάλληλο; Χρησιμοποιήστε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ Ρυθμίσεις γλώσσας ▸ Γλώσσες ▸ Μοτίβα αποδοχής ημερομηνίας για να τροποποιήσετε το μοτίβο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to export formulas to CSV? File ▸ Save As ▸ Type:Text CSV, check “Edit filter settings”, and check “Save cell formulas” in the next dialog. Θέλετε να εξάγετε τύπους σε CSV; Αρχείο ▸ Αποθήκευση ως ▸ Πληκτρολογήστε:Κείμενο CSV, σημειώστε “Επεξεργασία ρυθμίσεων φίλτρου” και σημειώστε “Αποθήκευση τύπων κελιού” στον επόμενο διάλογο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY The presenter console is a great feature when working with %PRODUCTNAME Impress. Have you checked it out? Η κονσόλα παρουσιαστή είναι ένα σημαντικό γνώρισμα όταν δουλεύετε με το Impress του %PRODUCTNAME. Το έχετε κοιτάξει;
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To delete multiple comments, select cells with comments and use Sheet ▸ Cell Comments ▸ Delete Comment. Για να διαγράψετε πολλά σχόλια, επιλέξτε κελιά με σχόλια και χρησιμοποιήστε Φύλλο ▸ Σχόλια κελιού ▸ Διαγραφή σχολίου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Easily convert your documents to PDF with one click by clicking on the PDF icon in the toolbar. Μπορείτε να μετατρέψετε εύκολα τα έγγραφά σας σε PDF με ένα πάτημα στο εικονίδιο PDF στη γραμμή εργαλείων.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to select a large range of cells without scrolling? Type the range reference (e.g. A1:A1000) in the name box then Enter. Θέλετε να επιλέξετε μεγάλη περιοχή κελιών χωρίς κύλιση; Πληκτρολογήστε την αναφορά περιοχής (π.χ. A1:A1000) στο πλαίσιο ονόματος και μετά Enter.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to know the valid command line parameters? Start soffice with --help or -h or -? Θέλετε να ξέρετε τις έγκυρες παραμέτρους της γραμμής εντολών; Ξεκινήστε το soffice με --help ή -h ή -?.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Fit your sheet or print ranges to a page with Format ▸ Page ▸ Sheet Tab ▸ Scaling Mode. Προσαρμόστε τις περιοχές φύλλων ή εκτύπωσης με Μορφή ▸ Σελίδα ▸ Καρτέλα φύλλου ▸ Κατάσταση κλιμάκωσης.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Need to include a list item without a bullet or number? Use “Insert Unnumbered Entry” in the Bullets and Numbering toolbar. Χρειάζεστε να συμπεριλάβετε ένα στοιχείο καταλόγου χωρίς κουκκίδα ή αριθμό; Χρησιμοποιήστε “Εισαγωγή καταχώρισης χωρίς αριθμό” στη γραμμή εργαλείων Κουκκίδες και αρίθμηση.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can rotate cells table orientation with Table ▸ Properties… ▸ Text Flow ▸ Text orientation. Μπορείτε να περιστρέψετε τον προσανατολισμό του πίνακα κελιών με Πίνακας ▸ Ιδιότητες… ▸ Ροή κειμένου ▸ Προσανατολισμός κειμένου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY In %PRODUCTNAME Draw to change the 0/0 point of the rulers, drag the intersection of the two rulers in the top left corner into the workspace. Στο Draw του %PRODUCTNAME για να αλλάξετε το σημείο 0/0 στους χάρακες, μετακινήστε την τομή των δύο χαράκων στην πάνω αριστερή γωνία στον χώρο εργασίας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Move a column in Calc between two others in one step? Click the header then a cell in the column, keep mouse button and move to the target with %MOD2 key. Μετακίνηση στήλης στο Calc μεταξύ δύο άλλων σε ένα βήμα; Πατήστε την κεφαλίδα, έπειτα ένα κελί στη στήλη, κρατήστε το πλήκτρο του ποντικιού και μετακινήστε στον προορισμό με το πλήκτρο %MOD2.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Automatically mark alphabetical index entries using a concordance file. Μπορείτε να σημειώστε αυτόματα αλφαβητικές καταχωρίσεις ευρετηρίου χρησιμοποιώντας ένα αρχείο συμφωνίας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use Format ▸ Align Objects in Impress or Shape ▸ Align Objects in Draw (or the context menu) for precise positioning of objects: it centers on the page if one object is selected or works on the group respectively. Χρησιμοποιήστε Μορφή ▸ Στοίχιση αντικειμένων σε Impress ή Σχήμα ▸ Στοίχιση αντικειμένων στο Draw (ή στο μενού περιβάλλοντος) για ακριβή τοποθέτηση αντικειμένων: κεντράρει στη σελίδα εάν επιλεγεί ένα αντικείμενο ή λειτουργεί στην ομάδα αντίστοιχα.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Do not use tabs to space items on a Writer document. Depending on what you are trying to do, a borderless table can be a better choice. Μην χρησιμοποιείτε στηλοθέτες για να ξεχωρίζετε στοιχεία σε έγγραφο Writer. Ανάλογα με το τι προσπαθείτε να κάνετε, μπορεί ένας πίνακας χωρίς πλαίσιο να είναι καλύτερη επιλογή.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY No need to scroll through the list at Tools ▸ Customize ▸ Keyboard to find a shortcut: just type it. Δεν χρειάζεται κύλιση μέσω καταλόγου στο Εργαλεία ▸ Προσαρμογή ▸ Πληκτρολόγιο για να βρείτε μια συντόμευση: απλά πληκτρολογήστε την.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME can automatically add a numbered caption when you insert objects. See Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ AutoCaption. Το %PRODUCTNAME μπορεί να προσθέτει αυτόματα αριθμημένο υπόμνημα όταν εισάγετε αντικείμενα. Δείτε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Αυτόματο υπόμνημα.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY With %PRODUCTNAME you can use your Google Mail account to do a mail merge. Fill in Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Mail Merge Email. Με το %PRODUCTNAME μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας στο Google Mail για να κάνετε συγχώνευση αλληλογραφίας. Συμπληρώστε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Συγχώνευση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Keep column headers of a sheet visible when scrolling lines via View ▸ Freeze Cells ▸ Freeze First Row. Διατηρήστε τις κεφαλίδες στηλών φύλλου ορατές κατά την κύλιση γραμμών μέσω Προβολή ▸ Πάγωμα κελιών ▸ Πάγωμα πρώτης γραμμής.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You want to start working with Basic macros? Take a look at the examples under Tools ▸ Macros ▸ Edit Macros. Θέλετε να ξεκινήσετε να δουλεύετε με μακροεντολές Basic; Ρίξτε μια ματιά στα παραδείγματα στο Εργαλεία ▸ Μακροεντολές ▸ Επεξεργασία μακροεντολών.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Apply Heading paragraph styles in Writer with shortcut keys: %MOD1+1 applies Heading 1, %MOD1+2 applies Heading 2, etc. Εφαρμόστε τεχνοτροπίες παραγράφου επικεφαλίδας στο Writer με τα πλήκτρα συντομεύσεων: %MOD1+1 για την επικεφαλίδα 1, %MOD1+2 για την επικεφαλίδα 2, κλπ.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Do not get lost in large documents. Use the Navigator (F5) to find your way through the content. Μην χάνεστε σε μεγάλα έγγραφα. Χρησιμοποιήστε τον πλοηγητή (F5) για να βρείτε τον δρόμο σας μέσα από το περιεχόμενο.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Greek
command εντολή LibreOffice UI - master
help βοήθεια LibreOffice UI - master
line γραμμή LibreOffice UI - master
or διάζευξη LibreOffice UI - master
valid έγκυρος LibreOffice UI - master
want θέλω LibreOffice UI - master

String information

Context
RID_CUI_TIPOFTHEDAY
Source string description
Tc7Nf
Source string location
cui/inc/tipoftheday.hrc:190
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
el/cui/messages.po, string 488