Translation

RID_CUI_TIPOFTHEDAY
English FDNiA
Context English Greek Actions
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Keep column headers of a sheet visible when scrolling lines via View ▸ Freeze Cells ▸ Freeze First Row. Διατηρήστε τις κεφαλίδες στηλών φύλλου ορατές κατά την κύλιση γραμμών μέσω Προβολή ▸ Πάγωμα κελιών ▸ Πάγωμα πρώτης γραμμής.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You want to start working with Basic macros? Take a look at the examples under Tools ▸ Macros ▸ Edit Macros. Θέλετε να ξεκινήσετε να δουλεύετε με μακροεντολές Basic; Ρίξτε μια ματιά στα παραδείγματα στο Εργαλεία ▸ Μακροεντολές ▸ Επεξεργασία μακροεντολών.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Apply Heading paragraph styles in Writer with shortcut keys: %MOD1+1 applies Heading 1, %MOD1+2 applies Heading 2, etc. Εφαρμόστε τεχνοτροπίες παραγράφου επικεφαλίδας στο Writer με τα πλήκτρα συντομεύσεων: %MOD1+1 για την επικεφαλίδα 1, %MOD1+2 για την επικεφαλίδα 2, κλπ.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Do not get lost in large documents. Use the Navigator (F5) to find your way through the content. Μην χάνεστε σε μεγάλα έγγραφα. Χρησιμοποιήστε τον πλοηγητή (F5) για να βρείτε τον δρόμο σας μέσα από το περιεχόμενο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Edit ▸ Find and Replace lets you insert special characters directly: right click in input fields or press Shift+%MOD1+S. Επεξεργασία ▸ Εύρεση και αντικατάσταση σας επιτρέπει να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες απευθείας: δεξιοπατήστε στα πεδία εισαγωγής ή πατήστε Shift+%MOD1+S.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Need custom contents for metadata properties? File ▸ Properties ▸ Custom Properties tab lets you create what you want. Χρειάζεστε προσαρμοσμένα περιεχόμενα για ιδιότητες μεταδεδομένων; Στο Αρχείο ▸ Ιδιότητες ▸ Προσαρμοσμένες ιδιότητες μπορείτε να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to see, but not print, an object in Draw? Draw it on a layer for which the “Printable” flag is not set (right-click the layer’s tab and choose “Modify Layer”). Θέλετε να δείτε, αλλά όχι να εκτυπώσετε, ένα αντικείμενο στο Draw; Σχεδιάστε το σε μία στρώση για την οποία δεν έχει οριστεί η σημαία "Εκτυπώσιμο" (δεξί πάτημα στην καρτέλα της στρώσης και επιλέξτε "Τροποποίηση στρώσης").
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To insert the current date in your document, use Insert ▸ Field ▸ Date. Για εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας στο έγγραφό σας, χρησιμοποιήστε Εισαγωγή ▸ Πεδίο ▸ Ημερομηνία.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Got many images in your Writer document? Speed up the display by disabling View ▸ Images and charts. Έχετε πολλές εικόνες σε έγγραφο Writer; Επιταχύνετε την εμφάνιση απενεργοποιώντας το Προβολή ▸ Εικόνες και διαγράμματα.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use Sheet ▸ Fill Cells ▸ Random Number to generate a random series based on various distributions. Χρησιμοποιήστε το Φύλλο ▸ Συμπλήρωση κελιών ▸ Τυχαίος αριθμός για να δημιουργήσετε τυχαία σειρά με βάση διάφορες κατανομές.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Rename your slides in Impress to help you define “Go to page” interactions and to have a summary more explicit than Slide1, Slide2… Μετονομάστε τις διαφάνειές σας στο Impress για να βοηθηθείτε στις αλληλεπιδράσεις “Μετάβαση στη σελίδα” και να έχετε μια πιο σαφή περίληψη από Διαφάνεια1, Διαφάνεια2…
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Chapter numbering dialog lets you set text to be displayed before the chapter number. For example, type “Chapter ” to display “Chapter 1” Ο διάλογος αρίθμησης κεφαλαίων σας επιτρέπει να ορίσετε το κείμενο που θα εμφανιστεί πριν τον αριθμό του κεφαλαίου. Παραδείγματος χάρη, πληκτρολογήστε “Κεφάλαιο ” για να εμφανιστεί “Κεφάλαιο 1”
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Transpose a Writer table? Copy and paste in Calc, transpose with copy/paste special then copy/paste special ▸ Formatted text in Writer. Αντιμετάθεση πίνακα Writer; Αντιγράψτε και επικολλήστε στο Calc, αντιμεταθέστε με αντιγραφή/ειδική επικόλληση και έπειτα αντιγραφή/ειδική επικόλληση ▸ Μορφοποιημένο κείμενο σε Writer.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To get the “Vertical Text” tool in the Drawing toolbar, check Tools ▸ Options ▸ Language Settings ▸ Languages ▸ Default languages for Documents ▸ Asian (and make the button visible with right-click and then Visible Buttons ▸ Vertical Text). Για να αποκτήσετε το εργαλείο "Κάθετο κείμενο" στη γραμμή εργαλείων σχεδίασης, επιλέξτε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ Ρυθμίσεις γλώσσας ▸ Γλώσσες ▸ Προεπιλεγμένες γλώσσες για έγγραφα ▸ Ασιατικά (και κάντε το πλήκτρο ορατό με δεξιοπατώντας και μετά Ορατά κουμπιά ▸ Κάθετο κείμενο).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To quickly zoom in on range selection, right click on the zoom part of the status bar and choose Optimal. Για γρήγορη μεγέθυνση στην περιοχή επιλογής, δεξιοπατήστε στο τμήμα εστίασης της γραμμής κατάστασης και επιλέξτε Βέλτιστο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can sign existing PDF files and also verify those signatures. Μπορείτε να υπογράψετε υφιστάμενα αρχεία PDF και να επιβεβαιώσετε επίσης αυτές τις υπογραφές.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Often create one document from another? Consider using a template. Δημιουργείτε συχνά ένα έγγραφο από ένα άλλο; Εξετάστε τη χρήση προτύπου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use Format ▸ Conditional Formatting ▸ Manage in Calc to find out which cells have been defined with conditional formatting. Χρησιμοποιήστε Μορφή ▸ Μορφοποίηση υπό όρους ▸ Διαχείριση στο Calc για να βρείτε ποια κελιά έχουν οριστεί με μορφοποίηση υπό όρους.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Tools ▸ Detective ▸ Mark Invalid Data highlights all cells in the sheet that contain values outside the validation rules. Εργαλεία ▸ Ανιχνευτής ▸ Σήμανση άκυρων δεδομένων για να επισημανθούν όλα τα κελιά στο φύλλο που περιέχουν τιμές εκτός των κανόνων επικύρωσης.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use font embedding for greater interoperability with other office suites at File ▸ Properties ▸ Font. Χρησιμοποιήστε την ενσωμάτωση γραμματοσειράς για μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές γραφείου στο Αρχείο ▸ Ιδιότητες ▸ Γραμματοσειρά.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To convert a formula into static values you do not need to copy/paste; use Data ▸ Calculate ▸ Formula to Value. Για να μετατρέψετε έναν τύπο σε στατικές τιμές δεν χρειάζεστε αντιγραφή/επικόλληση· χρησιμοποιήστε Δεδομένα ▸ Υπολογισμός ▸ Τύπος σε τιμή.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can reformat all comments in a document by clicking the down arrow in a comment and choose “Format all Comments”. Μπορείτε να αναμορφώσετε όλα τα σχόλια στα έγγραφα πατώντας το κάτω βέλος σε ένα σχόλιο και επιλέγοντας “Μορφοποίηση όλων των σχολίων”.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want the same layout for the screen display and printing? Check Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ General ▸ Use printer metrics for text formatting. Θέλετε την ίδια διάταξη για την εμφάνιση της οθόνης και την εκτύπωση; Σημειώστε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ Γενικά ▸ Χρήση μετρικών εκτυπωτή για μορφοποίηση κειμένου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Writer helps you to make backups: with File ▸ Save a Copy you create a new document continuing to work on the original. Το Writer σας βοηθά να πάρετε αντίγραφα ασφαλείας: με Αρχείο ▸ Αποθήκευση αντιγράφου δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο συνεχίζοντας να εργάζεστε στο αρχικό.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY When you have created a Style based on another, you can enter a percentage value or a point value (e.g. 110% or −2pt or +5pt). Όταν έχετε δημιουργήσει μια τεχνοτροπία με βάση με μια άλλη, μπορείτε να εισάγετε τιμή ποσοστού ή τιμή στιγμών (π.χ. 110% ή −2pt ή +5pt).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To copy a comment without losing the content of the target cell you should use Paste Special and uncheck everything except “Comments” in dialog. Use Operations “Add” to not override existing content. Για να αντιγράψετε σχόλιο χωρίς να χάσετε το περιεχόμενο του κελιού προορισμού θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε Ειδική επικόλληση και να αποεπιλέξετε όλα στον διάλογο πλην του “Σχόλια”. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες “Προσθήκη” για να μην αντικαταστήσετε το υφιστάμενο περιεχόμενο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Batch-convert your Microsoft Office documents to the OpenDocument format by using the Document Converter wizard in menu File ▸ Wizards ▸ Document Converter. Μετατρέψτε μαζικά τα έγγραφα του Microsoft Office στη μορφή OpenDocument χρησιμοποιώντας τον οδηγό μετατροπέα εγγράφων στο μενού Αρχείο ▸ Οδηγοί ▸ Μετατροπέας εγγράφων.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY When editing a cell in place, you can right click and Insert fields: Date, Sheet name, Document title, etc. Όταν επεξεργάζεστε επί τόπου ένα κελί, μπορείτε να δεξιοπατήσετε και να εισάγετε πεδία: Ημερομηνία, όνομα φύλλου, τίτλο εγγράφου, κλπ.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Need to move a Writer table? Table ▸ Select ▸ Table and Insert ▸ Frame ▸ Frame and move where you want. Χρειάζεστε να μετακινήσετε έναν πίνακα Writer; Πίνακας ▸ Επιλογή ▸ Πίνακας και εισαγωγή ▸ Πλαίσιο ▸ Πλαίσιο και μετακινήστε όπου θέλετε.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY With Tools ▸ AutoText ▸ AutoText ▸ Import you can select a Word document or a template containing the AutoText entries that you want to import. Με Εργαλεία ▸ Αυτόματο κείμενο ▸ Εισαγωγή μπορείτε να επιλέξετε έγγραφο κειμένου Word ή προτύπου που περιέχει καταχωρίσεις αυτόματου κειμένου που θέλετε να εισάγετε.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Do not insert manual breaks to separate two paragraphs. Rather change Indents & Spacing ▸ Spacing ▸ Below paragraph at the style/paragraph properties. Μην εισάγετε χειροκίνητες αλλαγές για να ξεχωρίσετε δύο παραγράφους. Προτιμήστε να αλλάξετε Εσοχές & διαστήματα ▸ Διαστήματα ▸ Παρακάτω παράγραφος στις ιδιότητες τεχνοτροπίας/παραγράφου.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Greek
can δοχείο LibreOffice UI - master
existing υπάρχων LibreOffice UI - master
sign σημάδι LibreOffice UI - master
verify επιβεβαίωση LibreOffice UI - master

String information

Context
RID_CUI_TIPOFTHEDAY
Source string description
FDNiA
Source string location
cui/inc/tipoftheday.hrc:217
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
el/cui/messages.po, string 515