Translation

RID_CUI_TIPOFTHEDAY
English 8rA8u
Context English Greek Actions
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can customize the middle mouse button by going to Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ View ▸ Mouse ▸ Middle button. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού μεταβαίνοντας στα Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME ▸ Προβολή ▸ Ποντίκι ▸ Μεσαίο πλήκτρο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to print two portrait pages on a landscape one (reducing A4 to A5)? File ▸ Print and select 2 at “Pages per sheet”. Θέλετε να εκτυπώσετε δύο κάθετες σελίδες σε μία οριζόντια (μειώνοντας το Α4 σε Α5); Αρχείο ▸ Εκτύπωση και επιλέξτε 2 στο “Σελίδες ανά φύλλο”.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY For quick access to your document bookmarks, right-click on the page number of the status bar (lower-left corner of document window). Για γρήγορη πρόσβαση σε σελιδοδείκτες εγγράφου, δεξιοπατήστε στον αριθμό σελίδας της γραμμής κατάστασης (κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου εγγράφου).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Select an object in the document background via the Select tool in the Drawing toolbar to surround the object to select. Επιλέξτε ένα αντικείμενο στο παρασκήνιο του εγγράφου μέσω του εργαλείου επιλογής στη γραμμή εργαλείων σχεδίασης για να περιβάλετε το προς επιλογή αντικείμενο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Define texts that you often use as AutoText. You will be able to insert them by their name, shortcut or toolbar in any Writer document. Καθορίστε κείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά ως Αυτόματο κείμενο. Θα μπορείτε να τα εισάγετε με το όνομά τους, ή συντόμευση ή γραμμή εργαλείων σε οποιοδήποτε έγγραφο Writer.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Play music throughout a slideshow by assigning the sound to the first slide transition without clicking the “Apply to All Slides” button. Για αναπαραγωγή μουσικής σε όλο την προβολή παρουσίασης εκχωρήστε τον ήχο στην πρώτη μετάβαση διαφάνειας χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο “Εφαρμογή σε όλες τις διαφάνειες”.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME Calc does not calculate from left to right but respects the order Parentheses – Exponents – Multiplication – Division – Addition – Subtraction. Το %PRODUCTNAME Calc δεν υπολογίζει από αριστερά προς τα δεξιά αλλά ακολουθεί τη σειρά Παρενθέσεις - Εκθέτες - Πολλαπλασιασμός - Διαίρεση - Πρόσθεση - Αφαίρεση.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Get %PRODUCTNAME documentation and free user guide books at: Πάρτε την τεκμηρίωση του %PRODUCTNAME και ελεύθερα βιβλία οδηγών χρήστη στο:
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to remove all <> at once and keep the text inside? Edit ▸ Find and Replace: Search = [<>], Replace = blank and check “Regular expressions” under Other options. Θέλετε να αφαιρέσετε όλα τα <> μονομιάς και να διατηρήσετε το εσωτερικό κείμενο; Επεξεργασία ▸ Εύρεση και αντικατάσταση: Αναζήτηση = [<>], Αντικατάσταση = κενό και σημειώστε “κανονικές εκφράσεις” στο Άλλες επιλογές.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Need to present a report written with Writer? File ▸ Send ▸ Outline to Presentation automatically creates a slideshow from the outline. Χρειάζεστε να παρουσιάσετε μια αναφορά γραμμένη με το Writer; Το Αρχείο ▸ Αποστολή ▸ Διάρθρωση στην παρουσίαση δημιουργεί αυτόματα μια προβολή παρουσίασης από τη διάρθρωση.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to manage the presentation of hyperlinks in a spreadsheet? Insert them with the HYPERLINK function. Θέλετε να διαχειριστείτε την παρουσίαση των υπερσυνδέσμων σε υπολογιστικό φύλλο; Εισάγετε τους υπερσυνδέσμους με τη συνάρτηση HYPERLINK.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Uncheck Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ View ▸ Zoom: “Synchronize sheets” so that each sheet in Calc has its own zoom factor. Αποεπιλέξτε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ Προβολή ▸ Εστίαση: “Συγχρονισμός φύλλων”, έτσι ώστε κάθε φύλλο στο Calc να έχει τον δικό του συντελεστή εστίασης.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can set a color for each tab: right-click the tab or use Sheet ▸ Sheet Tab Color. Μπορείτε να ορίσετε ένα χρώμα για κάθε καρτέλα: δεξιοπατήστε την καρτέλα ή χρησιμοποιήστε Φύλο ▸ Χρώμα καρτέλας φύλλου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Trace cells used in a formula, precedents (Shift+F9) or dependents (Shift+F5) (or use Tools ▸ Detective). For each hit you go one more step in the chain. Εντοπίστε τα κελιά που χρησιμοποιούνται σε έναν τύπο, τα προηγούμενα (Shift+F9) ή τις εξαρτήσεις (Shift+F5) (ή χρησιμοποιήστε Εργαλεία ▸ Ανιχνευτής). Για κάθε κτύπημα προχωράτε ένα περισσότερο βήμα στην αλυσίδα.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Insert and number your formulas in one step: type fn then F3. An AutoText is inserted with formula and number aligned in a table. Εισάγετε και αριθμήστε τους τύπους σας σε ένα βήμα: πληκτρολογήστε fn και έπειτα F3. Εισάγεται ένα αυτόματο κείμενο με τύπο και αριθμό στοιχισμένα σε πίνακα.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can create an illustration index from object names, not only from captions. Μπορείτε να δημιουργήσετε ευρετήριο παραδειγμάτων από ονόματα αντικειμένων, όχι μόνο από τίτλους.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use your Android or iPhone to remotely control your Impress presentation. Xρησιμοποιήσετε το Android ή το iPhone για να ελέγξετε από μακριά την παρουσίαση του Impress σας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to know how many days there are in the current month? Use the DAYSINMONTH(TODAY()) function. Θέλετε να ξέρετε πόσες ημέρες υπάρχουν στον τρέχοντα μήνα; Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DAYSINMONTH(TODAY()).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Your numbers are displayed as ### in your spreadsheet? The column is too narrow to display all digits. Εμφανίζονται οι αριθμοί σας ως ### στο υπολογιστικό σας φύλλο; Η στήλη είναι πολύ στενή για να εμφανίσει όλα τα ψηφία.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Enable massive parallel calculations of formula cells via Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ OpenCL. Ενεργοποιήστε μαζικούς παράλληλους υπολογισμούς κελιών τύπου μέσω του Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME ▸ OpenCL.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use the Connector tool from the Drawing toolbar in Draw/Impress to create nice flow charts and optionally copy/paste the object into Writer. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο συνδέσμου από τη γραμμή εργαλείων σχεδίασης στο Draw/Impress για να δημιουργήσετε όμορφα διαγράμματα ροής και προαιρετικά αντιγράψτε/επικολλήστε το αντικείμενο στο Writer.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Your donations support our worldwide community. Οι δωρεές σας υποστηρίζουν την παγκόσμια κοινότητά μας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You want to add x months to a date? Use =EDATE(date;months). Θέλετε να προσθέσετε x μήνες σε μια ημερομηνία; Χρησιμοποιήστε =EDATE(ημερομηνία;μήνες).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To select a contiguous range of cells containing data and bounded by empty row and columns use %MOD1+* (numeric key pad). Για να επιλέξετε συνεχή περιοχή κελιών που περιέχουν δεδομένα και οριοθετούνται από κενή γραμμή ή στήλες χρησιμοποιήστε %MOD1+* (αριθμητικό υποπληκτρολόγιο).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Your date acceptance pattern is inappropriate? Use Tools ▸ Options ▸ Language Settings ▸ Languages ▸ Date acceptance patterns to tweak the pattern. Το μοτίβο αποδοχής της ημερομηνίας σας είναι ακατάλληλο; Χρησιμοποιήστε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ Ρυθμίσεις γλώσσας ▸ Γλώσσες ▸ Μοτίβα αποδοχής ημερομηνίας για να τροποποιήσετε το μοτίβο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to export formulas to CSV? File ▸ Save As ▸ Type:Text CSV, check “Edit filter settings”, and check “Save cell formulas” in the next dialog. Θέλετε να εξάγετε τύπους σε CSV; Αρχείο ▸ Αποθήκευση ως ▸ Πληκτρολογήστε:Κείμενο CSV, σημειώστε “Επεξεργασία ρυθμίσεων φίλτρου” και σημειώστε “Αποθήκευση τύπων κελιού” στον επόμενο διάλογο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY The presenter console is a great feature when working with %PRODUCTNAME Impress. Have you checked it out? Η κονσόλα παρουσιαστή είναι ένα σημαντικό γνώρισμα όταν δουλεύετε με το Impress του %PRODUCTNAME. Το έχετε κοιτάξει;
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To delete multiple comments, select cells with comments and use Sheet ▸ Cell Comments ▸ Delete Comment. Για να διαγράψετε πολλά σχόλια, επιλέξτε κελιά με σχόλια και χρησιμοποιήστε Φύλλο ▸ Σχόλια κελιού ▸ Διαγραφή σχολίου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Easily convert your documents to PDF with one click by clicking on the PDF icon in the toolbar. Μπορείτε να μετατρέψετε εύκολα τα έγγραφά σας σε PDF με ένα πάτημα στο εικονίδιο PDF στη γραμμή εργαλείων.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to select a large range of cells without scrolling? Type the range reference (e.g. A1:A1000) in the name box then Enter. Θέλετε να επιλέξετε μεγάλη περιοχή κελιών χωρίς κύλιση; Πληκτρολογήστε την αναφορά περιοχής (π.χ. A1:A1000) στο πλαίσιο ονόματος και μετά Enter.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to know the valid command line parameters? Start soffice with --help or -h or -? Θέλετε να ξέρετε τις έγκυρες παραμέτρους της γραμμής εντολών; Ξεκινήστε το soffice με --help ή -h ή -?.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Greek
can δοχείο LibreOffice UI - master
create δημιουργία LibreOffice UI - master
illustration επεξήγηση LibreOffice UI - master
Illustration παράδειγμα LibreOffice UI - master
index δείκτης LibreOffice UI - master
Index ευρετήριο LibreOffice UI - master
object αντικείμενο LibreOffice UI - master

String information

Context
RID_CUI_TIPOFTHEDAY
Source string description
8rA8u
Source string location
cui/inc/tipoftheday.hrc:175
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
el/cui/messages.po, string 473