Translation

RID_CUI_TIPOFTHEDAY
English rxTGc
Context English Greek Actions
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Often create one document from another? Consider using a template. Δημιουργείτε συχνά ένα έγγραφο από ένα άλλο; Εξετάστε τη χρήση προτύπου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use Format ▸ Conditional Formatting ▸ Manage in Calc to find out which cells have been defined with conditional formatting. Χρησιμοποιήστε Μορφή ▸ Μορφοποίηση υπό όρους ▸ Διαχείριση στο Calc για να βρείτε ποια κελιά έχουν οριστεί με μορφοποίηση υπό όρους.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Tools ▸ Detective ▸ Mark Invalid Data highlights all cells in the sheet that contain values outside the validation rules. Εργαλεία ▸ Ανιχνευτής ▸ Σήμανση άκυρων δεδομένων για να επισημανθούν όλα τα κελιά στο φύλλο που περιέχουν τιμές εκτός των κανόνων επικύρωσης.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use font embedding for greater interoperability with other office suites at File ▸ Properties ▸ Font. Χρησιμοποιήστε την ενσωμάτωση γραμματοσειράς για μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές γραφείου στο Αρχείο ▸ Ιδιότητες ▸ Γραμματοσειρά.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To convert a formula into static values you do not need to copy/paste; use Data ▸ Calculate ▸ Formula to Value. Για να μετατρέψετε έναν τύπο σε στατικές τιμές δεν χρειάζεστε αντιγραφή/επικόλληση· χρησιμοποιήστε Δεδομένα ▸ Υπολογισμός ▸ Τύπος σε τιμή.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can reformat all comments in a document by clicking the down arrow in a comment and choose “Format all Comments”. Μπορείτε να αναμορφώσετε όλα τα σχόλια στα έγγραφα πατώντας το κάτω βέλος σε ένα σχόλιο και επιλέγοντας “Μορφοποίηση όλων των σχολίων”.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want the same layout for the screen display and printing? Check Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ General ▸ Use printer metrics for text formatting. Θέλετε την ίδια διάταξη για την εμφάνιση της οθόνης και την εκτύπωση; Σημειώστε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ Γενικά ▸ Χρήση μετρικών εκτυπωτή για μορφοποίηση κειμένου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Writer helps you to make backups: with File ▸ Save a Copy you create a new document continuing to work on the original. Το Writer σας βοηθά να πάρετε αντίγραφα ασφαλείας: με Αρχείο ▸ Αποθήκευση αντιγράφου δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο συνεχίζοντας να εργάζεστε στο αρχικό.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY When you have created a Style based on another, you can enter a percentage value or a point value (e.g. 110% or −2pt or +5pt). Όταν έχετε δημιουργήσει μια τεχνοτροπία με βάση με μια άλλη, μπορείτε να εισάγετε τιμή ποσοστού ή τιμή στιγμών (π.χ. 110% ή −2pt ή +5pt).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To copy a comment without losing the content of the target cell you should use Paste Special and uncheck everything except “Comments” in dialog. Use Operations “Add” to not override existing content. Για να αντιγράψετε σχόλιο χωρίς να χάσετε το περιεχόμενο του κελιού προορισμού θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε Ειδική επικόλληση και να αποεπιλέξετε όλα στον διάλογο πλην του “Σχόλια”. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες “Προσθήκη” για να μην αντικαταστήσετε το υφιστάμενο περιεχόμενο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Batch-convert your Microsoft Office documents to the OpenDocument format by using the Document Converter wizard in menu File ▸ Wizards ▸ Document Converter. Μετατρέψτε μαζικά τα έγγραφα του Microsoft Office στη μορφή OpenDocument χρησιμοποιώντας τον οδηγό μετατροπέα εγγράφων στο μενού Αρχείο ▸ Οδηγοί ▸ Μετατροπέας εγγράφων.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY When editing a cell in place, you can right click and Insert fields: Date, Sheet name, Document title, etc. Όταν επεξεργάζεστε επί τόπου ένα κελί, μπορείτε να δεξιοπατήσετε και να εισάγετε πεδία: Ημερομηνία, όνομα φύλλου, τίτλο εγγράφου, κλπ.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Need to move a Writer table? Table ▸ Select ▸ Table and Insert ▸ Frame ▸ Frame and move where you want. Χρειάζεστε να μετακινήσετε έναν πίνακα Writer; Πίνακας ▸ Επιλογή ▸ Πίνακας και εισαγωγή ▸ Πλαίσιο ▸ Πλαίσιο και μετακινήστε όπου θέλετε.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY With Tools ▸ AutoText ▸ AutoText ▸ Import you can select a Word document or a template containing the AutoText entries that you want to import. Με Εργαλεία ▸ Αυτόματο κείμενο ▸ Εισαγωγή μπορείτε να επιλέξετε έγγραφο κειμένου Word ή προτύπου που περιέχει καταχωρίσεις αυτόματου κειμένου που θέλετε να εισάγετε.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Do not insert manual breaks to separate two paragraphs. Rather change Indents & Spacing ▸ Spacing ▸ Below paragraph at the style/paragraph properties. Μην εισάγετε χειροκίνητες αλλαγές για να ξεχωρίσετε δύο παραγράφους. Προτιμήστε να αλλάξετε Εσοχές & διαστήματα ▸ Διαστήματα ▸ Παρακάτω παράγραφος στις ιδιότητες τεχνοτροπίας/παραγράφου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Keep the zeros before a number by using the “leading zeroes” cell format option or format the cell as text before entering the number. Διατηρήστε τα μηδενικά πριν από έναν αριθμό χρησιμοποιώντας την επιλογή μορφής κελιού “αρχικά μηδενικά” ή μορφοποιήστε το κελί ως κείμενο πριν να εισάγετε τον αριθμό.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to return to default after applying a list style? Click Bullets or Numbering On/Off tool on the Formatting toolbar. Θέλετε να επιστρέψετε στην προεπιλογή μετά την εφαρμογή τεχνοτροπίας καταλόγου; Πατήστε το εργαλείο Κουκκίδες ή Αρίθμηση Ενεργό/Ανενεργό στη γραμμή εργαλείων μορφοποίησης.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Delete all of your printing areas in one step: select all sheets, then Format ▸ Print Ranges ▸ Clear. Διαγράψτε όλα στις περιοχές εκτύπωσης σε ένα βήμα: επιλέξτε όλα τα φύλλα, έπειτα Μορφή ▸ Περιοχές εκτύπωσης ▸ Καθαρισμός.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Add background images to spreadsheets via Insert ▸ Image or drag a background from the Gallery, then Format ▸ Arrange ▸ To Background. Προσθέστε εικόνες παρασκηνίου σε υπολογιστικά φύλλα μέσα από Εισαγωγή ▸ Εικόνα ή σύρτε ένα παρασκήνιο από τη συλλογή, έπειτα Μορφή ▸ Τακτοποίηση ▸ Στο παρασκήνιο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Having trouble pasting text from PDF files or webpages into documents? Try to paste as unformatted text (%MOD1+%MOD2+Shift+V). Έχετε πρόβλημα επικόλλησης κειμένου από αρχεία PDF ή ιστοσελίδες σε έγγραφα; Δοκιμάστε να επικολλήσετε ως αμορφοποίητο κείμενο (%MOD1+%MOD2+Shift+V).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY In Calc use TRIMMEAN() to return the mean of a data set excluding the highest and lowest values. Στο Calc χρησιμοποιήστε το TRIMMEAN() για να πάρετε το μέσο όρο ενός συνόλου δεδομένων αποκλείοντας την μεγαλύτερη και την μικρότερη τιμή.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY The 4th optional parameter of VLOOKUP Calc function indicates whether the first column of data is sorted. If not, enter FALSE or zero. Η 4η προαιρετική παράμετρος της συνάρτησης VLOOKUP του Calc δείχνει εάν η πρώτη στήλη των δεδομένων είναι ταξινομημένη. Εάν όχι, εισάγετε FALSE ή μηδέν.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Toolbars are contextual—they open depending on the context. If you do not want that, uncheck them from View ▸ Toolbars. Οι γραμμές εργαλείων εξαρτώνται από τα συμφραζόμενα—ανοίγουν ανάλογα με το περιεχόμενο. Εάν δεν το θέλετε, αποεπιλέξτε τες από Προβολή ▸ Γραμμές εργαλείων.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can create a master document from the current Writer document by using File ▸ Send ▸ Create Master Document. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κύριο έγγραφο από το τρέχον έγγραφο Writer χρησιμοποιώντας το Αρχείο ▸ Αποστολή ▸ Δημιουργία κύριου εγγράφου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to center cells on a printed page in Calc? Format ▸ Page, Page ▸ Layout settings ▸ Table alignment. Θέλετε να κεντράρετε κελιά σε τυπωμένη σελίδα στο Calc; Μορφή ▸ Σελίδα, Σελίδα ▸ Ρυθμίσεις διάταξης ▸ Στοίχιση πίνακα.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Frames can be linked so that the text can flow from one to the other as in desktop publishing. Τα πλαίσια μπορούν να συνδέονται έτσι ώστε το κείμενο να μπορεί ρέει από το ένα στο άλλο όπως στην δημοσίευση επιφάνειας εργασίας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can create a chart based on a Writer table by clicking in the table and choosing Insert ▸ Chart. Μπορείτε να δημιουργήσετε διάγραμμα βασισμένο σε πίνακα Writer πατώντας τον πίνακα κει επιλέγοντας Εισαγωγή ▸ Διάγραμμα.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Select options in Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Formatting Aids ▸ Display Formatting to specify which non-printing characters are displayed. Επιλέξτε στα Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Βοηθήματα μορφοποίησης ▸ Μορφοποίηση εμφάνισης για να καθορίσετε ποιοι μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες θα εμφανίζονται.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to jump to a particular page by its number? Click the left-most statusbar entry or use Edit ▸ Go To Page… or press %MOD1+G. Θέλετε να μεταβείτε σε συγκεκριμένη σελίδα με βάση τον αριθμό της; Πατήστε την πιο αριστερή καταχώριση της γραμμής κατάστασης ή χρησιμοποιήστε Επεξεργασία ▸ Μετάβαση στη σελίδα… ή πατήστε %MOD1+G.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME supports over 150 languages. Το %PRODUCTNAME υποστηρίζει πάνω από 150 γλώσσες.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Uncheck Slide Show ▸ Settings ▸ Presentation always on top if you need another program displays its window to the front of your presentation. Εάν χρειάζεστε ένα άλλο πρόγραμμα να εμφανίζει τα παράθυρά του μπροστά από την παρουσίασή σας αποεπιλέξτε Προβολή παρουσίασης ▸ Ρυθμίσεις ▸ Η παρουσίαση πάντα στην κορυφή.

Loading…

User avatar dmtrs32

New translation

LibreOffice UI - master / cui/messagesGreek

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Greek
before πριν LibreOffice UI - master
cell κελί LibreOffice UI - master
format μορφή LibreOffice UI - master
Format διαμόρφωση LibreOffice UI - master
Keep διατήρηση LibreOffice UI - master
keep συνεχίζω LibreOffice UI - master
leading κύριος LibreOffice UI - master
number αριθμός LibreOffice UI - master
option επιλογή LibreOffice UI - master
or διάζευξη LibreOffice UI - master
text κείμενο LibreOffice UI - master
Using χρήση LibreOffice UI - master

String information

Context
RID_CUI_TIPOFTHEDAY
Source string description
rxTGc
Source string location
cui/inc/tipoftheday.hrc:233
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
el/cui/messages.po, string 531