Translation

RID_CUI_TIPOFTHEDAY
English 63noP
Context English Greek Actions
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to export formulas to CSV? File ▸ Save As ▸ Type:Text CSV, check “Edit filter settings”, and check “Save cell formulas” in the next dialog. Θέλετε να εξάγετε τύπους σε CSV; Αρχείο ▸ Αποθήκευση ως ▸ Πληκτρολογήστε:Κείμενο CSV, σημειώστε “Επεξεργασία ρυθμίσεων φίλτρου” και σημειώστε “Αποθήκευση τύπων κελιού” στον επόμενο διάλογο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY The presenter console is a great feature when working with %PRODUCTNAME Impress. Have you checked it out? Η κονσόλα παρουσιαστή είναι ένα σημαντικό γνώρισμα όταν δουλεύετε με το Impress του %PRODUCTNAME. Το έχετε κοιτάξει;
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To delete multiple comments, select cells with comments and use Sheet ▸ Cell Comments ▸ Delete Comment. Για να διαγράψετε πολλά σχόλια, επιλέξτε κελιά με σχόλια και χρησιμοποιήστε Φύλλο ▸ Σχόλια κελιού ▸ Διαγραφή σχολίου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Easily convert your documents to PDF with one click by clicking on the PDF icon in the toolbar. Μπορείτε να μετατρέψετε εύκολα τα έγγραφά σας σε PDF με ένα πάτημα στο εικονίδιο PDF στη γραμμή εργαλείων.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to select a large range of cells without scrolling? Type the range reference (e.g. A1:A1000) in the name box then Enter. Θέλετε να επιλέξετε μεγάλη περιοχή κελιών χωρίς κύλιση; Πληκτρολογήστε την αναφορά περιοχής (π.χ. A1:A1000) στο πλαίσιο ονόματος και μετά Enter.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to know the valid command line parameters? Start soffice with --help or -h or -? Θέλετε να ξέρετε τις έγκυρες παραμέτρους της γραμμής εντολών; Ξεκινήστε το soffice με --help ή -h ή -?.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Fit your sheet or print ranges to a page with Format ▸ Page ▸ Sheet Tab ▸ Scaling Mode. Προσαρμόστε τις περιοχές φύλλων ή εκτύπωσης με Μορφή ▸ Σελίδα ▸ Καρτέλα φύλλου ▸ Κατάσταση κλιμάκωσης.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Need to include a list item without a bullet or number? Use “Insert Unnumbered Entry” in the Bullets and Numbering toolbar. Χρειάζεστε να συμπεριλάβετε ένα στοιχείο καταλόγου χωρίς κουκκίδα ή αριθμό; Χρησιμοποιήστε “Εισαγωγή καταχώρισης χωρίς αριθμό” στη γραμμή εργαλείων Κουκκίδες και αρίθμηση.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can rotate cells table orientation with Table ▸ Properties… ▸ Text Flow ▸ Text orientation. Μπορείτε να περιστρέψετε τον προσανατολισμό του πίνακα κελιών με Πίνακας ▸ Ιδιότητες… ▸ Ροή κειμένου ▸ Προσανατολισμός κειμένου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY In %PRODUCTNAME Draw to change the 0/0 point of the rulers, drag the intersection of the two rulers in the top left corner into the workspace. Στο Draw του %PRODUCTNAME για να αλλάξετε το σημείο 0/0 στους χάρακες, μετακινήστε την τομή των δύο χαράκων στην πάνω αριστερή γωνία στον χώρο εργασίας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Move a column in Calc between two others in one step? Click the header then a cell in the column, keep mouse button and move to the target with %MOD2 key. Μετακίνηση στήλης στο Calc μεταξύ δύο άλλων σε ένα βήμα; Πατήστε την κεφαλίδα, έπειτα ένα κελί στη στήλη, κρατήστε το πλήκτρο του ποντικιού και μετακινήστε στον προορισμό με το πλήκτρο %MOD2.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Automatically mark alphabetical index entries using a concordance file. Μπορείτε να σημειώστε αυτόματα αλφαβητικές καταχωρίσεις ευρετηρίου χρησιμοποιώντας ένα αρχείο συμφωνίας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use Format ▸ Align Objects in Impress or Shape ▸ Align Objects in Draw (or the context menu) for precise positioning of objects: it centers on the page if one object is selected or works on the group respectively. Χρησιμοποιήστε Μορφή ▸ Στοίχιση αντικειμένων σε Impress ή Σχήμα ▸ Στοίχιση αντικειμένων στο Draw (ή στο μενού περιβάλλοντος) για ακριβή τοποθέτηση αντικειμένων: κεντράρει στη σελίδα εάν επιλεγεί ένα αντικείμενο ή λειτουργεί στην ομάδα αντίστοιχα.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Do not use tabs to space items on a Writer document. Depending on what you are trying to do, a borderless table can be a better choice. Μην χρησιμοποιείτε στηλοθέτες για να ξεχωρίζετε στοιχεία σε έγγραφο Writer. Ανάλογα με το τι προσπαθείτε να κάνετε, μπορεί ένας πίνακας χωρίς πλαίσιο να είναι καλύτερη επιλογή.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY No need to scroll through the list at Tools ▸ Customize ▸ Keyboard to find a shortcut: just type it. Δεν χρειάζεται κύλιση μέσω καταλόγου στο Εργαλεία ▸ Προσαρμογή ▸ Πληκτρολόγιο για να βρείτε μια συντόμευση: απλά πληκτρολογήστε την.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME can automatically add a numbered caption when you insert objects. See Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ AutoCaption. Το %PRODUCTNAME μπορεί να προσθέτει αυτόματα αριθμημένο υπόμνημα όταν εισάγετε αντικείμενα. Δείτε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Αυτόματο υπόμνημα.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY With %PRODUCTNAME you can use your Google Mail account to do a mail merge. Fill in Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Mail Merge Email. Με το %PRODUCTNAME μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας στο Google Mail για να κάνετε συγχώνευση αλληλογραφίας. Συμπληρώστε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Συγχώνευση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Keep column headers of a sheet visible when scrolling lines via View ▸ Freeze Cells ▸ Freeze First Row. Διατηρήστε τις κεφαλίδες στηλών φύλλου ορατές κατά την κύλιση γραμμών μέσω Προβολή ▸ Πάγωμα κελιών ▸ Πάγωμα πρώτης γραμμής.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You want to start working with Basic macros? Take a look at the examples under Tools ▸ Macros ▸ Edit Macros. Θέλετε να ξεκινήσετε να δουλεύετε με μακροεντολές Basic; Ρίξτε μια ματιά στα παραδείγματα στο Εργαλεία ▸ Μακροεντολές ▸ Επεξεργασία μακροεντολών.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Apply Heading paragraph styles in Writer with shortcut keys: %MOD1+1 applies Heading 1, %MOD1+2 applies Heading 2, etc. Εφαρμόστε τεχνοτροπίες παραγράφου επικεφαλίδας στο Writer με τα πλήκτρα συντομεύσεων: %MOD1+1 για την επικεφαλίδα 1, %MOD1+2 για την επικεφαλίδα 2, κλπ.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Do not get lost in large documents. Use the Navigator (F5) to find your way through the content. Μην χάνεστε σε μεγάλα έγγραφα. Χρησιμοποιήστε τον πλοηγητή (F5) για να βρείτε τον δρόμο σας μέσα από το περιεχόμενο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Edit ▸ Find and Replace lets you insert special characters directly: right click in input fields or press Shift+%MOD1+S. Επεξεργασία ▸ Εύρεση και αντικατάσταση σας επιτρέπει να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες απευθείας: δεξιοπατήστε στα πεδία εισαγωγής ή πατήστε Shift+%MOD1+S.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Need custom contents for metadata properties? File ▸ Properties ▸ Custom Properties tab lets you create what you want. Χρειάζεστε προσαρμοσμένα περιεχόμενα για ιδιότητες μεταδεδομένων; Στο Αρχείο ▸ Ιδιότητες ▸ Προσαρμοσμένες ιδιότητες μπορείτε να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to see, but not print, an object in Draw? Draw it on a layer for which the “Printable” flag is not set (right-click the layer’s tab and choose “Modify Layer”). Θέλετε να δείτε, αλλά όχι να εκτυπώσετε, ένα αντικείμενο στο Draw; Σχεδιάστε το σε μία στρώση για την οποία δεν έχει οριστεί η σημαία "Εκτυπώσιμο" (δεξί πάτημα στην καρτέλα της στρώσης και επιλέξτε "Τροποποίηση στρώσης").
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To insert the current date in your document, use Insert ▸ Field ▸ Date. Για εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας στο έγγραφό σας, χρησιμοποιήστε Εισαγωγή ▸ Πεδίο ▸ Ημερομηνία.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Got many images in your Writer document? Speed up the display by disabling View ▸ Images and charts. Έχετε πολλές εικόνες σε έγγραφο Writer; Επιταχύνετε την εμφάνιση απενεργοποιώντας το Προβολή ▸ Εικόνες και διαγράμματα.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use Sheet ▸ Fill Cells ▸ Random Number to generate a random series based on various distributions. Χρησιμοποιήστε το Φύλλο ▸ Συμπλήρωση κελιών ▸ Τυχαίος αριθμός για να δημιουργήσετε τυχαία σειρά με βάση διάφορες κατανομές.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Rename your slides in Impress to help you define “Go to page” interactions and to have a summary more explicit than Slide1, Slide2… Μετονομάστε τις διαφάνειές σας στο Impress για να βοηθηθείτε στις αλληλεπιδράσεις “Μετάβαση στη σελίδα” και να έχετε μια πιο σαφή περίληψη από Διαφάνεια1, Διαφάνεια2…
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Chapter numbering dialog lets you set text to be displayed before the chapter number. For example, type “Chapter ” to display “Chapter 1” Ο διάλογος αρίθμησης κεφαλαίων σας επιτρέπει να ορίσετε το κείμενο που θα εμφανιστεί πριν τον αριθμό του κεφαλαίου. Παραδείγματος χάρη, πληκτρολογήστε “Κεφάλαιο ” για να εμφανιστεί “Κεφάλαιο 1”
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Transpose a Writer table? Copy and paste in Calc, transpose with copy/paste special then copy/paste special ▸ Formatted text in Writer. Αντιμετάθεση πίνακα Writer; Αντιγράψτε και επικολλήστε στο Calc, αντιμεταθέστε με αντιγραφή/ειδική επικόλληση και έπειτα αντιγραφή/ειδική επικόλληση ▸ Μορφοποιημένο κείμενο σε Writer.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To get the “Vertical Text” tool in the Drawing toolbar, check Tools ▸ Options ▸ Language Settings ▸ Languages ▸ Default languages for Documents ▸ Asian (and make the button visible with right-click and then Visible Buttons ▸ Vertical Text). Για να αποκτήσετε το εργαλείο "Κάθετο κείμενο" στη γραμμή εργαλείων σχεδίασης, επιλέξτε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ Ρυθμίσεις γλώσσας ▸ Γλώσσες ▸ Προεπιλεγμένες γλώσσες για έγγραφα ▸ Ασιατικά (και κάντε το πλήκτρο ορατό με δεξιοπατώντας και μετά Ορατά κουμπιά ▸ Κάθετο κείμενο).

Loading…

User avatar dmtrs32

New translation

LibreOffice UI - master / cui/messagesGreek

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Greek
add προσθήκη LibreOffice UI - master
Add Προσθήκη LibreOffice UI - master
can δοχείο LibreOffice UI - master
caption τίτλος LibreOffice UI - master
insert εισαγωγή LibreOffice UI - master
numbered αριθμημένος LibreOffice UI - master
writer εκδότης LibreOffice UI - master

String information

Context
RID_CUI_TIPOFTHEDAY
Source string description
63noP
Source string location
cui/inc/tipoftheday.hrc:200
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
el/cui/messages.po, string 498