Translation

RID_CUI_TIPOFTHEDAY
English beSc7
Context English Greek Actions
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can rotate cells table orientation with Table ▸ Properties… ▸ Text Flow ▸ Text orientation. Μπορείτε να περιστρέψετε τον προσανατολισμό του πίνακα κελιών με Πίνακας ▸ Ιδιότητες… ▸ Ροή κειμένου ▸ Προσανατολισμός κειμένου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY In %PRODUCTNAME Draw to change the 0/0 point of the rulers, drag the intersection of the two rulers in the top left corner into the workspace. Στο Draw του %PRODUCTNAME για να αλλάξετε το σημείο 0/0 στους χάρακες, μετακινήστε την τομή των δύο χαράκων στην πάνω αριστερή γωνία στον χώρο εργασίας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Move a column in Calc between two others in one step? Click the header then a cell in the column, keep mouse button and move to the target with %MOD2 key. Μετακίνηση στήλης στο Calc μεταξύ δύο άλλων σε ένα βήμα; Πατήστε την κεφαλίδα, έπειτα ένα κελί στη στήλη, κρατήστε το πλήκτρο του ποντικιού και μετακινήστε στον προορισμό με το πλήκτρο %MOD2.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Automatically mark alphabetical index entries using a concordance file. Μπορείτε να σημειώστε αυτόματα αλφαβητικές καταχωρίσεις ευρετηρίου χρησιμοποιώντας ένα αρχείο συμφωνίας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use Format ▸ Align Objects in Impress or Shape ▸ Align Objects in Draw (or the context menu) for precise positioning of objects: it centers on the page if one object is selected or works on the group respectively. Χρησιμοποιήστε Μορφή ▸ Στοίχιση αντικειμένων σε Impress ή Σχήμα ▸ Στοίχιση αντικειμένων στο Draw (ή στο μενού περιβάλλοντος) για ακριβή τοποθέτηση αντικειμένων: κεντράρει στη σελίδα εάν επιλεγεί ένα αντικείμενο ή λειτουργεί στην ομάδα αντίστοιχα.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Do not use tabs to space items on a Writer document. Depending on what you are trying to do, a borderless table can be a better choice. Μην χρησιμοποιείτε στηλοθέτες για να ξεχωρίζετε στοιχεία σε έγγραφο Writer. Ανάλογα με το τι προσπαθείτε να κάνετε, μπορεί ένας πίνακας χωρίς πλαίσιο να είναι καλύτερη επιλογή.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY No need to scroll through the list at Tools ▸ Customize ▸ Keyboard to find a shortcut: just type it. Δεν χρειάζεται κύλιση μέσω καταλόγου στο Εργαλεία ▸ Προσαρμογή ▸ Πληκτρολόγιο για να βρείτε μια συντόμευση: απλά πληκτρολογήστε την.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME can automatically add a numbered caption when you insert objects. See Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ AutoCaption. Το %PRODUCTNAME μπορεί να προσθέτει αυτόματα αριθμημένο υπόμνημα όταν εισάγετε αντικείμενα. Δείτε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Αυτόματο υπόμνημα.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY With %PRODUCTNAME you can use your Google Mail account to do a mail merge. Fill in Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Mail Merge Email. Με το %PRODUCTNAME μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας στο Google Mail για να κάνετε συγχώνευση αλληλογραφίας. Συμπληρώστε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Συγχώνευση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Keep column headers of a sheet visible when scrolling lines via View ▸ Freeze Cells ▸ Freeze First Row. Διατηρήστε τις κεφαλίδες στηλών φύλλου ορατές κατά την κύλιση γραμμών μέσω Προβολή ▸ Πάγωμα κελιών ▸ Πάγωμα πρώτης γραμμής.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You want to start working with Basic macros? Take a look at the examples under Tools ▸ Macros ▸ Edit Macros. Θέλετε να ξεκινήσετε να δουλεύετε με μακροεντολές Basic; Ρίξτε μια ματιά στα παραδείγματα στο Εργαλεία ▸ Μακροεντολές ▸ Επεξεργασία μακροεντολών.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Apply Heading paragraph styles in Writer with shortcut keys: %MOD1+1 applies Heading 1, %MOD1+2 applies Heading 2, etc. Εφαρμόστε τεχνοτροπίες παραγράφου επικεφαλίδας στο Writer με τα πλήκτρα συντομεύσεων: %MOD1+1 για την επικεφαλίδα 1, %MOD1+2 για την επικεφαλίδα 2, κλπ.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Do not get lost in large documents. Use the Navigator (F5) to find your way through the content. Μην χάνεστε σε μεγάλα έγγραφα. Χρησιμοποιήστε τον πλοηγητή (F5) για να βρείτε τον δρόμο σας μέσα από το περιεχόμενο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Edit ▸ Find and Replace lets you insert special characters directly: right click in input fields or press Shift+%MOD1+S. Επεξεργασία ▸ Εύρεση και αντικατάσταση σας επιτρέπει να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες απευθείας: δεξιοπατήστε στα πεδία εισαγωγής ή πατήστε Shift+%MOD1+S.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Need custom contents for metadata properties? File ▸ Properties ▸ Custom Properties tab lets you create what you want. Χρειάζεστε προσαρμοσμένα περιεχόμενα για ιδιότητες μεταδεδομένων; Στο Αρχείο ▸ Ιδιότητες ▸ Προσαρμοσμένες ιδιότητες μπορείτε να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to see, but not print, an object in Draw? Draw it on a layer for which the “Printable” flag is not set (right-click the layer’s tab and choose “Modify Layer”). Θέλετε να δείτε, αλλά όχι να εκτυπώσετε, ένα αντικείμενο στο Draw; Σχεδιάστε το σε μία στρώση για την οποία δεν έχει οριστεί η σημαία "Εκτυπώσιμο" (δεξί πάτημα στην καρτέλα της στρώσης και επιλέξτε "Τροποποίηση στρώσης").
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To insert the current date in your document, use Insert ▸ Field ▸ Date. Για εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας στο έγγραφό σας, χρησιμοποιήστε Εισαγωγή ▸ Πεδίο ▸ Ημερομηνία.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Got many images in your Writer document? Speed up the display by disabling View ▸ Images and charts. Έχετε πολλές εικόνες σε έγγραφο Writer; Επιταχύνετε την εμφάνιση απενεργοποιώντας το Προβολή ▸ Εικόνες και διαγράμματα.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use Sheet ▸ Fill Cells ▸ Random Number to generate a random series based on various distributions. Χρησιμοποιήστε το Φύλλο ▸ Συμπλήρωση κελιών ▸ Τυχαίος αριθμός για να δημιουργήσετε τυχαία σειρά με βάση διάφορες κατανομές.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Rename your slides in Impress to help you define “Go to page” interactions and to have a summary more explicit than Slide1, Slide2… Μετονομάστε τις διαφάνειές σας στο Impress για να βοηθηθείτε στις αλληλεπιδράσεις “Μετάβαση στη σελίδα” και να έχετε μια πιο σαφή περίληψη από Διαφάνεια1, Διαφάνεια2…
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Chapter numbering dialog lets you set text to be displayed before the chapter number. For example, type “Chapter ” to display “Chapter 1” Ο διάλογος αρίθμησης κεφαλαίων σας επιτρέπει να ορίσετε το κείμενο που θα εμφανιστεί πριν τον αριθμό του κεφαλαίου. Παραδείγματος χάρη, πληκτρολογήστε “Κεφάλαιο ” για να εμφανιστεί “Κεφάλαιο 1”
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Transpose a Writer table? Copy and paste in Calc, transpose with copy/paste special then copy/paste special ▸ Formatted text in Writer. Αντιμετάθεση πίνακα Writer; Αντιγράψτε και επικολλήστε στο Calc, αντιμεταθέστε με αντιγραφή/ειδική επικόλληση και έπειτα αντιγραφή/ειδική επικόλληση ▸ Μορφοποιημένο κείμενο σε Writer.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To get the “Vertical Text” tool in the Drawing toolbar, check Tools ▸ Options ▸ Language Settings ▸ Languages ▸ Default languages for Documents ▸ Asian (and make the button visible with right-click and then Visible Buttons ▸ Vertical Text). Για να αποκτήσετε το εργαλείο "Κάθετο κείμενο" στη γραμμή εργαλείων σχεδίασης, επιλέξτε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ Ρυθμίσεις γλώσσας ▸ Γλώσσες ▸ Προεπιλεγμένες γλώσσες για έγγραφα ▸ Ασιατικά (και κάντε το πλήκτρο ορατό με δεξιοπατώντας και μετά Ορατά κουμπιά ▸ Κάθετο κείμενο).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To quickly zoom in on range selection, right click on the zoom part of the status bar and choose Optimal. Για γρήγορη μεγέθυνση στην περιοχή επιλογής, δεξιοπατήστε στο τμήμα εστίασης της γραμμής κατάστασης και επιλέξτε Βέλτιστο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can sign existing PDF files and also verify those signatures. Μπορείτε να υπογράψετε υφιστάμενα αρχεία PDF και να επιβεβαιώσετε επίσης αυτές τις υπογραφές.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Often create one document from another? Consider using a template. Δημιουργείτε συχνά ένα έγγραφο από ένα άλλο; Εξετάστε τη χρήση προτύπου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use Format ▸ Conditional Formatting ▸ Manage in Calc to find out which cells have been defined with conditional formatting. Χρησιμοποιήστε Μορφή ▸ Μορφοποίηση υπό όρους ▸ Διαχείριση στο Calc για να βρείτε ποια κελιά έχουν οριστεί με μορφοποίηση υπό όρους.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Tools ▸ Detective ▸ Mark Invalid Data highlights all cells in the sheet that contain values outside the validation rules. Εργαλεία ▸ Ανιχνευτής ▸ Σήμανση άκυρων δεδομένων για να επισημανθούν όλα τα κελιά στο φύλλο που περιέχουν τιμές εκτός των κανόνων επικύρωσης.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use font embedding for greater interoperability with other office suites at File ▸ Properties ▸ Font. Χρησιμοποιήστε την ενσωμάτωση γραμματοσειράς για μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές γραφείου στο Αρχείο ▸ Ιδιότητες ▸ Γραμματοσειρά.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To convert a formula into static values you do not need to copy/paste; use Data ▸ Calculate ▸ Formula to Value. Για να μετατρέψετε έναν τύπο σε στατικές τιμές δεν χρειάζεστε αντιγραφή/επικόλληση· χρησιμοποιήστε Δεδομένα ▸ Υπολογισμός ▸ Τύπος σε τιμή.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can reformat all comments in a document by clicking the down arrow in a comment and choose “Format all Comments”. Μπορείτε να αναμορφώσετε όλα τα σχόλια στα έγγραφα πατώντας το κάτω βέλος σε ένα σχόλιο και επιλέγοντας “Μορφοποίηση όλων των σχολίων”.

Loading…

User avatar dmtrs32

New translation

LibreOffice UI - master / cui/messagesGreek

4 weeks ago
User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice UI - master / cui/messagesGreek

 
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Greek
Choose επιλογή LibreOffice UI - master
click πάτημα LibreOffice UI - master
Draw σχέδιο LibreOffice UI - master
draw προσελκύω LibreOffice UI - master
flag σημαία LibreOffice UI - master
Layer στρώση LibreOffice UI - master
modify τροποποίηση LibreOffice UI - master
object αντικείμενο LibreOffice UI - master
print εκτύπωση LibreOffice UI - master
printable εκτυπώσιμος LibreOffice UI - master
right δικαίωμα LibreOffice UI - master
right-click δεξιό πάτημα LibreOffice UI - master
set σύνολο LibreOffice UI - master
tab καρτέλα LibreOffice UI - master
Tab στηλοθέτης LibreOffice UI - master
want θέλω LibreOffice UI - master

String information

Context
RID_CUI_TIPOFTHEDAY
Source string description
beSc7
Source string location
cui/inc/tipoftheday.hrc:208
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
el/cui/messages.po, string 506