Translation

RID_CUI_TIPOFTHEDAY
English V2QjS
Context English Greek Actions
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Get %PRODUCTNAME documentation and free user guide books at: Πάρτε την τεκμηρίωση του %PRODUCTNAME και ελεύθερα βιβλία οδηγών χρήστη στο:
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to remove all <> at once and keep the text inside? Edit ▸ Find and Replace: Search = [<>], Replace = blank and check “Regular expressions” under Other options. Θέλετε να αφαιρέσετε όλα τα <> μονομιάς και να διατηρήσετε το εσωτερικό κείμενο; Επεξεργασία ▸ Εύρεση και αντικατάσταση: Αναζήτηση = [<>], Αντικατάσταση = κενό και σημειώστε “κανονικές εκφράσεις” στο Άλλες επιλογές.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Need to present a report written with Writer? File ▸ Send ▸ Outline to Presentation automatically creates a slideshow from the outline. Χρειάζεστε να παρουσιάσετε μια αναφορά γραμμένη με το Writer; Το Αρχείο ▸ Αποστολή ▸ Διάρθρωση στην παρουσίαση δημιουργεί αυτόματα μια προβολή παρουσίασης από τη διάρθρωση.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to manage the presentation of hyperlinks in a spreadsheet? Insert them with the HYPERLINK function. Θέλετε να διαχειριστείτε την παρουσίαση των υπερσυνδέσμων σε υπολογιστικό φύλλο; Εισάγετε τους υπερσυνδέσμους με τη συνάρτηση HYPERLINK.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Uncheck Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ View ▸ Zoom: “Synchronize sheets” so that each sheet in Calc has its own zoom factor. Αποεπιλέξτε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ Προβολή ▸ Εστίαση: “Συγχρονισμός φύλλων”, έτσι ώστε κάθε φύλλο στο Calc να έχει τον δικό του συντελεστή εστίασης.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can set a color for each tab: right-click the tab or use Sheet ▸ Sheet Tab Color. Μπορείτε να ορίσετε ένα χρώμα για κάθε καρτέλα: δεξιοπατήστε την καρτέλα ή χρησιμοποιήστε Φύλο ▸ Χρώμα καρτέλας φύλλου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Trace cells used in a formula, precedents (Shift+F9) or dependents (Shift+F5) (or use Tools ▸ Detective). For each hit you go one more step in the chain. Εντοπίστε τα κελιά που χρησιμοποιούνται σε έναν τύπο, τα προηγούμενα (Shift+F9) ή τις εξαρτήσεις (Shift+F5) (ή χρησιμοποιήστε Εργαλεία ▸ Ανιχνευτής). Για κάθε κτύπημα προχωράτε ένα περισσότερο βήμα στην αλυσίδα.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Insert and number your formulas in one step: type fn then F3. An AutoText is inserted with formula and number aligned in a table. Εισάγετε και αριθμήστε τους τύπους σας σε ένα βήμα: πληκτρολογήστε fn και έπειτα F3. Εισάγεται ένα αυτόματο κείμενο με τύπο και αριθμό στοιχισμένα σε πίνακα.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can create an illustration index from object names, not only from captions. Μπορείτε να δημιουργήσετε ευρετήριο παραδειγμάτων από ονόματα αντικειμένων, όχι μόνο από τίτλους.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use your Android or iPhone to remotely control your Impress presentation. Xρησιμοποιήσετε το Android ή το iPhone για να ελέγξετε από μακριά την παρουσίαση του Impress σας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to know how many days there are in the current month? Use the DAYSINMONTH(TODAY()) function. Θέλετε να ξέρετε πόσες ημέρες υπάρχουν στον τρέχοντα μήνα; Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DAYSINMONTH(TODAY()).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Your numbers are displayed as ### in your spreadsheet? The column is too narrow to display all digits. Εμφανίζονται οι αριθμοί σας ως ### στο υπολογιστικό σας φύλλο; Η στήλη είναι πολύ στενή για να εμφανίσει όλα τα ψηφία.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Enable massive parallel calculations of formula cells via Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ OpenCL. Ενεργοποιήστε μαζικούς παράλληλους υπολογισμούς κελιών τύπου μέσω του Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME ▸ OpenCL.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use the Connector tool from the Drawing toolbar in Draw/Impress to create nice flow charts and optionally copy/paste the object into Writer. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο συνδέσμου από τη γραμμή εργαλείων σχεδίασης στο Draw/Impress για να δημιουργήσετε όμορφα διαγράμματα ροής και προαιρετικά αντιγράψτε/επικολλήστε το αντικείμενο στο Writer.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Your donations support our worldwide community. Οι δωρεές σας υποστηρίζουν την παγκόσμια κοινότητά μας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You want to add x months to a date? Use =EDATE(date;months). Θέλετε να προσθέσετε x μήνες σε μια ημερομηνία; Χρησιμοποιήστε =EDATE(ημερομηνία;μήνες).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To select a contiguous range of cells containing data and bounded by empty row and columns use %MOD1+* (numeric key pad). Για να επιλέξετε συνεχή περιοχή κελιών που περιέχουν δεδομένα και οριοθετούνται από κενή γραμμή ή στήλες χρησιμοποιήστε %MOD1+* (αριθμητικό υποπληκτρολόγιο).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Your date acceptance pattern is inappropriate? Use Tools ▸ Options ▸ Language Settings ▸ Languages ▸ Date acceptance patterns to tweak the pattern. Το μοτίβο αποδοχής της ημερομηνίας σας είναι ακατάλληλο; Χρησιμοποιήστε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ Ρυθμίσεις γλώσσας ▸ Γλώσσες ▸ Μοτίβα αποδοχής ημερομηνίας για να τροποποιήσετε το μοτίβο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to export formulas to CSV? File ▸ Save As ▸ Type:Text CSV, check “Edit filter settings”, and check “Save cell formulas” in the next dialog. Θέλετε να εξάγετε τύπους σε CSV; Αρχείο ▸ Αποθήκευση ως ▸ Πληκτρολογήστε:Κείμενο CSV, σημειώστε “Επεξεργασία ρυθμίσεων φίλτρου” και σημειώστε “Αποθήκευση τύπων κελιού” στον επόμενο διάλογο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY The presenter console is a great feature when working with %PRODUCTNAME Impress. Have you checked it out? Η κονσόλα παρουσιαστή είναι ένα σημαντικό γνώρισμα όταν δουλεύετε με το Impress του %PRODUCTNAME. Το έχετε κοιτάξει;
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To delete multiple comments, select cells with comments and use Sheet ▸ Cell Comments ▸ Delete Comment. Για να διαγράψετε πολλά σχόλια, επιλέξτε κελιά με σχόλια και χρησιμοποιήστε Φύλλο ▸ Σχόλια κελιού ▸ Διαγραφή σχολίου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Easily convert your documents to PDF with one click by clicking on the PDF icon in the toolbar. Μπορείτε να μετατρέψετε εύκολα τα έγγραφά σας σε PDF με ένα πάτημα στο εικονίδιο PDF στη γραμμή εργαλείων.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to select a large range of cells without scrolling? Type the range reference (e.g. A1:A1000) in the name box then Enter. Θέλετε να επιλέξετε μεγάλη περιοχή κελιών χωρίς κύλιση; Πληκτρολογήστε την αναφορά περιοχής (π.χ. A1:A1000) στο πλαίσιο ονόματος και μετά Enter.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to know the valid command line parameters? Start soffice with --help or -h or -? Θέλετε να ξέρετε τις έγκυρες παραμέτρους της γραμμής εντολών; Ξεκινήστε το soffice με --help ή -h ή -?.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Fit your sheet or print ranges to a page with Format ▸ Page ▸ Sheet Tab ▸ Scaling Mode. Προσαρμόστε τις περιοχές φύλλων ή εκτύπωσης με Μορφή ▸ Σελίδα ▸ Καρτέλα φύλλου ▸ Κατάσταση κλιμάκωσης.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Need to include a list item without a bullet or number? Use “Insert Unnumbered Entry” in the Bullets and Numbering toolbar. Χρειάζεστε να συμπεριλάβετε ένα στοιχείο καταλόγου χωρίς κουκκίδα ή αριθμό; Χρησιμοποιήστε “Εισαγωγή καταχώρισης χωρίς αριθμό” στη γραμμή εργαλείων Κουκκίδες και αρίθμηση.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can rotate cells table orientation with Table ▸ Properties… ▸ Text Flow ▸ Text orientation. Μπορείτε να περιστρέψετε τον προσανατολισμό του πίνακα κελιών με Πίνακας ▸ Ιδιότητες… ▸ Ροή κειμένου ▸ Προσανατολισμός κειμένου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY In %PRODUCTNAME Draw to change the 0/0 point of the rulers, drag the intersection of the two rulers in the top left corner into the workspace. Στο Draw του %PRODUCTNAME για να αλλάξετε το σημείο 0/0 στους χάρακες, μετακινήστε την τομή των δύο χαράκων στην πάνω αριστερή γωνία στον χώρο εργασίας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Move a column in Calc between two others in one step? Click the header then a cell in the column, keep mouse button and move to the target with %MOD2 key. Μετακίνηση στήλης στο Calc μεταξύ δύο άλλων σε ένα βήμα; Πατήστε την κεφαλίδα, έπειτα ένα κελί στη στήλη, κρατήστε το πλήκτρο του ποντικιού και μετακινήστε στον προορισμό με το πλήκτρο %MOD2.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Automatically mark alphabetical index entries using a concordance file. Μπορείτε να σημειώστε αυτόματα αλφαβητικές καταχωρίσεις ευρετηρίου χρησιμοποιώντας ένα αρχείο συμφωνίας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use Format ▸ Align Objects in Impress or Shape ▸ Align Objects in Draw (or the context menu) for precise positioning of objects: it centers on the page if one object is selected or works on the group respectively. Χρησιμοποιήστε Μορφή ▸ Στοίχιση αντικειμένων σε Impress ή Σχήμα ▸ Στοίχιση αντικειμένων στο Draw (ή στο μενού περιβάλλοντος) για ακριβή τοποθέτηση αντικειμένων: κεντράρει στη σελίδα εάν επιλεγεί ένα αντικείμενο ή λειτουργεί στην ομάδα αντίστοιχα.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Greek
add προσθήκη LibreOffice UI - master
Add Προσθήκη LibreOffice UI - master
date ημερομηνία LibreOffice UI - master
want θέλω LibreOffice UI - master

String information

Context
RID_CUI_TIPOFTHEDAY
Source string description
V2QjS
Source string location
cui/inc/tipoftheday.hrc:182
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
el/cui/messages.po, string 480