Translation

RID_CUI_TIPOFTHEDAY
English BFjAp local help missing
Context English Danish Actions
RID_SVXSTR_ADDITIONS_SEARCHING Searching... Søger...
RID_SVXSTR_ADDITIONS_LOADING Loading... Indlæser...
RID_SVXSTR_ADDITIONS_DIALOG_TITLE_PREFIX Extensions Udvidelser
RID_SVXSTR_ADDITIONS_DICTIONARY Extensions: Dictionary Udvidelser: Ordbog
RID_SVXSTR_ADDITIONS_GALLERY Extensions: Gallery Udvidelser: Galleri
RID_SVXSTR_ADDITIONS_ICONS Extensions: Icons Udvidelser: Ikoner
RID_SVXSTR_ADDITIONS_PALETTES Extensions: Color Palette Udvidelser: Farvepalette
RID_SVXSTR_ADDITIONS_TEMPLATES Extensions: Templates Udvidelser: Skabeloner
RID_SVXSTR_UI_APPLYALL Apply to %MODULE Anvend på %MODULE
RID_SVXSTR_OLE_INSERT Inserting OLE object... Indsætter OLE-objekt…
RID_CUISTR_CLICK_RESULT (Click on any test to view its resultant bitmap image) (Klik på en vilkårlig test for at se dens resulterende bitmapbillede)
RID_CUISTR_ZIPFAIL Creation of ZIP file failed. Oprettelse af ZIP-fil mislykkedes.
RID_CUISTR_SAVED The results have been successfully saved in the file 'GraphicTestResults.zip'! Det er lykkedes at gemme resultaterne i filen 'GraphicTestResults.zip'!
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME offers a variety of user interface options to make you feel at home %PRODUCTNAME tilbyder en vifte af brugerflader, så du kan føle sig dig hjemme.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Need to allow changes to parts of a read-only document in Writer? Insert frames or sections that can authorize changes. Har du brug for at tillade ændringer i dele af et skrivebeskyttet Writer-dokument? Indsæt rammer eller sektioner, som kan autorisere ændringer.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To print the notes of your slides go to File ▸ Print ▸ %PRODUCTNAME Impress tab and select Notes under Document ▸ Type.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To start temporarily with a fresh user profile, or to restore a non-working %PRODUCTNAME, use Help ▸ Restart in Safe Mode. For at starte midlertidigt med en frisk brugerprofil eller genskabe en ikkefungerende %PRODUCTNAME bruger du Hjælp ▸ Genstart i Sikker Tilstand.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Writing a book? %PRODUCTNAME master document lets you manage large documents as a container for individual %PRODUCTNAME Writer files. Skriver du en bog? %PRODUCTNAME hoveddokument lader dig håndtere store dokumenter som en container for individuelle %PRODUCTNAME Writer-filer.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can create editable Hybrid PDFs with %PRODUCTNAME. Med %PRODUCTNAME kan du oprette hybrid-PDFer, der kan redigeres.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Explore the ten different functions in the status bar (at the bottom of the document window). Place the cursor over each field for an explanation. If not visible, use View ▸ Status Bar. Undersøg de ti forskellige funktioner i statusbaren (nederst i dokumentvinduet). Placer markøren over hvert felt og få en forklaring. Er den ikke synlig, brug Vis ▸ Statusbar.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to sum a cell through several sheets? Refer to the range of sheets e.g. =SUM(Sheet1.A1:Sheet3.A1). Vil du finde summen af data fra den samme celle på flere ark? Henvis til omfanget af ark som for eksempel =SUM(Ark1.A1:Ark3.A1).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can create fillable form documents (even PDFs) with %PRODUCTNAME. Med %PRODUCTNAME kan du oprette formulardokumenter (endda PDFer), der kan udfyldes.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Cannot see all the text in a cell? Expand the input line in the formula bar and you can scroll. Kan du ikke se al teksten i en celle? Udvid inputlinjen i formularlinjen, så du kan scrolle.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Optimize your table layout with Table ▸ Size ▸ Distribute Rows / Columns Evenly. Optimer dit tabellayout med Tabel ▸ Størrelse ▸ Fordel rækker / kolonner jævnt.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Find all expressions in brackets per Edit ▸ Find and Replace ▸ Find ▸ \([^)]+\) (check “Regular expressions”) Find alle udtryk i parentes i Rediger ▸ Søg og Erstat ▸ Søg ▸ \([^)]+\) (tjek “Regulære udtryk”)
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Select a different icon set from Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ View ▸ Icon Theme.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can display a number as a fraction (0.125 = 1/8): Format ▸ Cells, under Numbers tab in the Category select Fraction.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To remove a hyperlink but keep its text, right-click on the hyperlink, and use “Remove Hyperlink”. For at fjerne et hyperlink, men beholde dets tekst, højreklikker du på hyperlinket og bruger “Fjern Hyperlink”.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To remove several hyperlinks at once, select the text with the hyperlinks, then right-click and use “Remove Hyperlink”. For at fjerne flere hyperlinks på en gang, vælger du teksten med hyperlinkene, højreklikker og bruger så "Fjern hyperlink".
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To zoom a selection to fit the entire window in Draw, use the / (divide key) on the number pad. For at få markering til at passe i hele vinduet i Draw, så brug / (division) på nummertastaturet.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Click a column field (row) PivotTable and press F12 to group data. Choices adapt to content: Date (month, quarter, year), number (classes) Klik på et kolonnefelt (række) i Pivottabel og tryk F12 for at gruppere data. Valgmuligheder er tilpasset indholdet: Dato (måned, kvartal, år), tal (klasser)
User avatar SteenRønnow

Suggestion added

Suggested change:

a month ago

Loading…

User avatar SteenRønnow

Suggestion added

LibreOffice UI - master / cui/messagesDanish

a month ago
User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice UI - master / cui/messagesDanish

 
2 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Danish
Document Dokument LibreOffice UI - master
Go to Gå til LibreOffice UI - master
Impress Impress LibreOffice UI - master
Print Udskriv LibreOffice UI - master
%PRODUCTNAME %PRODUCTNAME LibreOffice UI - master

String information

Context
RID_CUI_TIPOFTHEDAY
Source string description
BFjAp local help missing
Source string location
cui/inc/tipoftheday.hrc:52
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
da/cui/messages.po, string 352