Translation

RID_CUI_TIPOFTHEDAY
English n3b6P
Context English Danish Actions
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Did you know that you can attach comments to portions of text? Just use the shortcut %MOD1+%MOD2+C. Vidste du, at du kan tilknytte kommentarer til dele af teksten? Brug bare genvejen %MOD1+%MOD2+C.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Need to move one or more paragraphs? No need to cut and paste: Use the keyboard shortcut %MOD1+%MOD2+Arrow (Up/Down) Brug for at flytte et eller flere afsnit? Ingen grund til at klippe og klistre: Brug tastaturgenvejen %MOD1+%MOD2+PilOp/PilNed
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Change the basic fonts for the predefined template or current document per Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Basic Fonts. Udskift de grundliggende skrifttyper i den foruddefinerede skabelon eller aktuelt dokument gennem Funktioner ▸ Indstillinger ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Grundliggende skrifttyper.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to find words containing more than 10 characters? Edit ▸ Find and Replace ▸ Search ▸ [a-z]{10,} ▸ Other Options ▸ check Regular expressions. Vil du finde ord på mere end 10 bogstaver? Rediger ▸ Søg og Erstat ▸ Søg ▸ [a-z]{10,} ▸ Andre indstillinger ▸ marker Regulære udtryk.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Open a CSV file as a new sheet in the current spreadsheet via Sheet ▸ Sheet from file. Åbn en CSV-fil som et nyt ark i det aktuelle regneark gennem Ark ▸ Indsæt ark fra fil.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Typing in bold, italics, or underlined in Writer you can continue with the default attributes using just the shortcut %MOD1+Shift+X (remove direct character formats). Når du skriver med fed, kursiv eller understreget i Writer kan du fortsætte med standard-attributterne ved blot at bruge genvejen %MOD1+Skift+X (fjern direkte tegnformater).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use %MOD1+%MOD2+Shift+V to paste the contents of the clipboard as unformatted text. Brug %MOD1+%MOD2+Skift+V til at indsætte indholdet af udklipsholderen som uformateret tekst.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Customize footnote appearance with Tools ▸ Footnotes and Endnotes… Tilpas fodnoternes udseende med Funktioner ▸ Fodnoter og slutnoter…
RID_CUI_TIPOFTHEDAY With Slide Show ▸ Custom Slide Show, reorder and pick slides to fit a slideshow to the needs of your viewers. Med Præsentation ▸ Brugerdefineret Præsentation omordner og vælger du dias til en præsentation, der passer til dine seeres behov.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to change spell checking for some part of the text? Click in the language zone of the status bar or better, apply a style. Vil du ændre stavekontrollen for en del af teksten? Klik på Sprog-zonen på Statuslinjen eller bedre: brug en typografi.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Writer can insert a blank page between two odd (even) pages that follow. Check “Print automatically inserted blank pages” in the print dialog’s %PRODUCTNAME Writer tab. Writer kan indsætte en tom side mellem to ulige (lige) sider efter hinanden. Marker “Udskriv indsatte tomme sider automatisk” i udskriftdialogens %PRODUCTNAME Writer-faneblad.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You do not want to print all columns? Hide or group the ones you do not need. Vil du ikke udskrive alle kolonner? Skjul eller gruppér dem, du ikke har brug for.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To modify an AutoPlay presentation, open it and after it starts, right click and select Edit in the context menu. For at ændre et Automatisk diasshow åbner du det og efter det er startet, højreklikker du på det og vælger Rediger på kontekstmenuen.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Need to precisely position? %MOD2+arrow Keys move objects (shapes, pictures, formulas) by one pixel. Brug for at placere nøjagtigt? %MOD2+Piletaster flytter objekter (figurer, billeder, formler) med en pixel.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Embedded help is available by pressing F1, if you have installed it. Otherwise check online at: Indlejret hjælp findes ved at trykke på F1, hvis du har installeret den. Ellers tjekker du online på:
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Right-click in the status bar in %PRODUCTNAME Calc and select “Selection count” to display the number of selected cells. Højreklik på statuslinjen i %PRODUCTNAME Calc og vælg "Markerings-tælling" for få vist antallet af markerede celler.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to have two or more columns for just a part of a %PRODUCTNAME Writer page? Insert ▸ Section, set with Columns tab, and place text in that section. Ønskes der to eller flere spalter for en del af en %PRODUCTNAME Writer side? Vælg Indsæt ▸ Sektion..., angiv antal spalter i fanefladet Spalter og skriv tekst i sektionen.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use Data ▸ Statistics for sampling, descriptive statistics, analysis of variance, correlation, and much more in %PRODUCTNAME Calc. Brug Data ▸ statistik til prøvetagning, beskrivende statistik, variansanalyse, korrelation og meget mere i %PRODUCTNAME Calc.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can copy from one sheet to another without the clipboard. Select the area to copy, %MOD1+click the target sheet’s tab and use Sheet ▸ Fill Cells ▸ Fill Sheets. Du kan kopiere fra et ark til et andet uden udklipsholderen. Marker området, der skal kopieres, %MOD1+klik på mål-arkets faneblad og brug Ark ▸ Udfyld celler ▸ Ark.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can change the look of %PRODUCTNAME via View ▸ User Interface.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY In %PRODUCTNAME Impress, use Insert ▸ Media ▸ Photo Album to create a slideshow from a series of pictures with the “Photo Album” feature. I %PRODUCTNAME Impress bruger du Indsæt ▸ Medie ▸ Fotoalbum til at oprette en præsentation af en serie billeder med funktionen “Fotoalbum”.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can show formulas instead of results with View ▸ Show Formula (or Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ View ▸ Display ▸ Formulas). Du kan vise formler i stedet for resultater med vis ▸ Vis formler (eller Funktioner ▸ Indstillinger ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ Vis ▸ Vis ▸ Formler).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME is developed by a friendly community, made up of hundreds of contributors around the world. Join us with your skills beyond coding. %PRODUCTNAME er udviklet af et generøst fællesskab bestående af hundredevis af bidragsydere over hele verden. Deltag med dine evner til kodning og meget mere.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Left-handed? Enable Tools ▸ Options ▸ Language Settings ▸ Languages ▸ Asian and check Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ View ▸ Ruler ▸ Right-aligned, which displays the scrollbar to the left. Venstrehåndet? Aktiver Funktioner ▸ Indstillinger ▸ Sprogindstillinger ▸ Sprog ▸ Asiatisk og tjek ▸ Funktioner ▸ Indstillinger ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ Vis ▸ Ruler ▸ Højrejusteret, som viser rullebjælken til venstre.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want your chapter titles to always begin a page? Edit Heading1 (paragraph style) ▸ Text Flow ▸ Breaks and check Insert ▸ Page ▸ Before. Skal dine kapiteloverskrifter altid være øverst på en side? Rediger Overskrift 1 (afsnitstypografi) ▸ Tekstforløb ▸ Skift og aktiver Indsæt ▸ Side ▸ Før.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Date/time value is just a number of days since a chosen day zero; in the number, integer part represents date, and fractional part is time (elapsed part of a day), with 0.5 representing noon. Dato/klokkeslæt er blot et antal dage siden en valgt dag nul; i tallet repræsenterer heltalsdelen datoen og brøkdelen klokkeslættet (den forløbne del af dagen), hvor 0,5 repræsenterer middag.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Shift+%MOD1+Del deletes from cursor to the end of the current sentence. Skift+%MOD1+Del sletter fra markøren til slutningen af den aktuelle sætning.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use column or row labels in formulas. For example, if you have two columns, “Time” and “KM”, use =Time/KM to get minutes per kilometer. Brug kolonne- eller række-etiketter i formler. Hvis du for eksempel har to kolonner "Tid" og "Km", bruger du =Tid/Km for at få minutter pr. kilometer.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Annoyed by the “marching ants” around cells in Calc? Press escape to stop them; the copied content will remain available for pasting. Generet af de “marcherende myrer” omkring cellerne i Calc? Tryk på Esc for at stoppe dem; det kopierede indhold er fortsat tilgængeligt til indsættelse.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to become a %PRODUCTNAME Ambassador? There are certifications for developers, admins, and trainers. Vil du være %PRODUCTNAME-ambassadør? Der findes certificeringer af udviklere, administratorer og undervisere.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Mix portrait and landscape orientations in a Calc spreadsheet by applying different page styles on sheets. Bland stående og liggende papirretning i et Calc-regneark ved at bruge forskellige sidetypografier på arkene.

Loading…

User avatar davidlamhauge

Suggestion accepted

LibreOffice UI - master / cui/messagesDanish

2 years ago
User avatar SteenRønnow

Suggestion added

LibreOffice UI - master / cui/messagesDanish

2 years ago
User avatar SteenRønnow

Comment added

LibreOffice UI - master / cui/messagesDanish

In my installation [Version: 6.2.4.2 (x64), Build ID: 2412653d852ce75f65fbfa83fb7e7b669a126d64, CPU tråde: 4; Styresystem: Windows 10.0; Gengiver af brugergrænseflade: Standard; VCL: win; Lokalisering: da-DK (da_DK); Sprog for brugergrænseflade: da-DK, Calc: threaded -- all copied from "About LO" right-clicking has NO effect. However, selecting cells AUTOMATICALLY displays the number of rows and collumns.

2 years ago
Browse all component changes
User avatar SteenRønnow

Translation comment

In my installation [Version: 6.2.4.2 (x64), Build ID: 2412653d852ce75f65fbfa83fb7e7b669a126d64, CPU tråde: 4; Styresystem: Windows 10.0; Gengiver af brugergrænseflade: Standard; VCL: win; Lokalisering: da-DK (da_DK); Sprog for brugergrænseflade: da-DK, Calc: threaded -- all copied from "About LO" right-clicking has NO effect. However, selecting cells AUTOMATICALLY displays the number of rows and collumns.

2 years ago

Things to check

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Danish
Cells Celler LibreOffice UI - master
Display Vis LibreOffice UI - master
%PRODUCTNAME %PRODUCTNAME LibreOffice UI - master
Right Højre LibreOffice UI - master
Right-click Højreklik LibreOffice UI - master
Status Bar Statuslinje LibreOffice UI - master

String information

Context
RID_CUI_TIPOFTHEDAY
Source string description
n3b6P
Source string location
cui/inc/tipoftheday.hrc:126
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
da/cui/messages.po, string 424