Translation

hyperlinknewdocpage|extended_tip|types
English Ee4g2
Context English Danish Actions
hyperlinkmarkdialog|HyperlinkMark Target in Document Mål i dokument
hyperlinkmarkdialog|apply _Apply Anvend
hyperlinkmarkdialog|close _Close L_uk
hyperlinkmarkdialog|extended_tip|close Once the hyperlink has been completely entered, click on Close to set the link and leave the dialog. Når hyperlinket er blevet fuldstændigt indtastet, klik på Luk for at gemme kæden og forlade dialogen.
hyperlinkmarkdialog|TreeListBox-atkobject Mark Tree Marker træ
hyperlinkmarkdialog|extended_tip|TreeListBox Specifies the position in the target document where you wish to jump to. Specificerer den placering i måldokumentet, hvor du ønsker at gå til.
hyperlinknewdocpage|editnow Edit _now Rediger nu
hyperlinknewdocpage|extended_tip|editnow Specifies that the new document is created and immediately opened for editing. Angiver at det nye dokument er oprettet og åbnet straks for redigering.
hyperlinknewdocpage|editlater Edit _later Rediger senere
hyperlinknewdocpage|extended_tip|editlater Specifies that the document is created but it is not immediately opened. Angiver at dokumentet er oprettet, men det åbnes ikke straks.
hyperlinknewdocpage|file_label _File: _Fil:
hyperlinknewdocpage|create|tooltip_text Select Path Vælg sti
hyperlinknewdocpage|extended_tip|create Opens the Select Path dialog, where you can select a path. Åbner Vælg sti dialogen, hvor du kan vælge en sti.
hyperlinknewdocpage|types_label File _type: Filtype:
hyperlinknewdocpage|extended_tip|path Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink. Indtast en URL til den fil, som du vil åbne, når du klikker på hyperlinket.
hyperlinknewdocpage|extended_tip|types Specifies the file type for the new document. Angiver filtypen for det nye dokument.
hyperlinknewdocpage|label2 New Document Tekstdokument
hyperlinknewdocpage|frame_label F_rame: _Ramme:
hyperlinknewdocpage|indication_label Te_xt: Tekst:
hyperlinknewdocpage|name_label N_ame: Navn:
hyperlinknewdocpage|extended_tip|indication Specifies the visible text or button caption for the hyperlink. Specificerer den synlige tekst eller knap for hyperlinket.
hyperlinknewdocpage|extended_tip|name Enter a name for the hyperlink. Indtast et navn til hyperlinket.
hyperlinknewdocpage|form_label F_orm: Formular:
hyperlinknewdocpage|extended_tip|form Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button. Angiver om hyperlinket skal indsættes som tekst eller som en knap.
hyperlinknewdocpage|script|tooltip_text Events Hændelser
hyperlinknewdocpage|extended_tip|script Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes. Åbner dialogen Tildel makro, hvor du kan tilknytte dine egne programkoder til hændelser såsom "Mus over objekt" eller "Udløs hyperlink".
hyperlinknewdocpage|extended_tip|frame Enter the name of the frame that you want the linked file to open in, or select a predefined frame from the list. If you leave this box blank, the linked file opens in the current browser window. Indtast navnet på rammen, som du ønsker, den kædede fil skal åbne i, eller vælg en foruddefineret ramme fra listen. Hvis du lader denne boks være tom, åbnes den kædede fil i det aktuelle browser vindue.
hyperlinknewdocpage|label1 Further Settings Yderligere indstillinger
hyperlinknewdocpage|extended_tip|HyperlinkNewDocPage Use the New Document tab from the Hyperlink dialog to set up a hyperlink to a new document and create the new document simultaneously. Brug fanebladet Nyt dokument fra Hyperlink-dialogen for at sætte et hyperlink op til et nyt dokument og oprette det nye dokument samtidigt.
hyphenate|HyphenateDialog Hyphenation Orddeling
hyphenate|hyphall Hyphenate All Orddel alle

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Danish
Document Dokument LibreOffice UI - master
Specifies Angiver LibreOffice UI - master

String information

Context
hyperlinknewdocpage|extended_tip|types
Source string description
Ee4g2
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
da/cui/messages.po, string 1842